ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ติดตามการดำเนินงานก่อสร้าง ฝายทดน้ำคลองไทรนอง จ.จันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๕๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--สำนักงาน กปร.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเดินทางไปติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลังจากที่ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้บังเกิดประโยชน์สุขกับราษฎรโดยเร็ว

บ้านไทรนอง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีประชากร 185 ครัวเรือน รวม 578 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้เป็นหลัก อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง เป็นต้น

สภาพภูมิประเทศของบ้านไทรนองติดกับเทือกเขาสุกิม มีลักษณะเป็นเนินเขามีความลาดชันค่อนข้างมาก โดยมีต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาสุกิม ในช่วงฤดูฝนประมาณเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน จะมีปริมาณน้ำมากแต่จะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง เพราะน้ำจะไหลลงพื้นที่ราบและลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว มีปริมาณน้ำท่าน้ำไหลผ่านทั้งปีประมาณ 700,000 ลูกบาศก์เมตร หลังจากที่กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง ปริมาณความจุ 60,000 ลูกบาศก์เมตร แล้ว ยังพบว่าในฤดูแล้งราษฎรยังประสบปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร

ต่อมา นายวีระ จันทวังโส ราษฎรบ้านไทรนอง หมู่ที่ 15 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองไทรนองตอนบน เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรของราษฎร ซึ่งจากการสำรวจสภาพพื้นที่ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าควรดำเนินการก่อสร้างทำนบดินเพิ่มเติมอีกแห่งหนึ่งทางตอนล่างของบ้านไทรนอง ซึ่งห่างจากทำนบดินบ้านไทรนองเดิม โดยออกแบบฝายที่มีความสูงประมาณ 9 เมตร ยาวประมาณ 200 เมตร คาดว่าเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นประมาณ 54,000 ลูกบาศก์เมตร ทำให้ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรได้ประมาณ 55 ไร่ อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ครอบครองของราษฎรและมีเอกสารสิทธิ์ได้ยินยอมอุทิศให้ดำเนินการ ซึ่งโครงการดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 จังหวัดจันทบุรีได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 7,000,000 บาท ให้แก่โครงการชลประทานจันทบุรี เพื่อดำเนินการก่อสร้างตามที่สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมพิจารณาออกแบบการก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้กล่าวภายหลังจากการรับฟังความคืบหน้าในการดำเนินงานว่า โครงการนี้นับเป็นโครงการแรก ๆ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณารับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คาดว่าไม่น่าจะเกิน 2 เดือนนับจากนี้ การก่อสร้างก็จะแล้วเสร็จสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น

พร้อมนี้ได้กล่าวกับประชาชนและคณะผู้ติดตามว่า ...

"ดีใจที่ได้มีโอกาสเดินทางมาพื้นที่ครั้งนี้ คิดว่าผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ เช่น ทุเรียน เงาะ ลองกอง และมังคุด ก็คงจะสมบูรณ์มากยิ่งกว่าที่ผ่านมา ก็ขอให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับประชาชนในพื้นที่ช่วยกันดูแลบริหารจัดการให้โครงการฯ นี้เอื้อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป"

ทางด้าน นายอาคม วาจาสัตย์ เกษตรกรหมู่ที่ 15 ต.สองพี่น้อง จ.จันทบุรี เปิดเผยว่า ตนมีอาชีพทำสวนผลไม้ ปลูกเงาะ มังคุด ที่ผ่านมาทุกปี ในช่วงหน้าแล้งจะต้องใช้น้ำมาก หากน้ำไม่พอผลผลิตจะเสียหาย จำหน่ายไม่ได้ราคา ที่ผ่านมาก็มีปัญหาทุกปีต้องลงทุนกันเองในการหาน้ำด้วยการขุดสระน้ำแล้วดูดน้ำขึ้นไปรดต้นไม้ แต่ปัญหาก็ไม่หมด ปีใหนแล้งมากสระที่ขุดก็แห้งไม่มีน้ำ ปีไหนมีฝนก็โชคดีไป ปีไหนฝนมาช้าก็ลำบากเช่นกัน ต้องเสียค่าไฟฟ้าเดือนหนึ่งประมาณ 10,000 บาท ไปรดต้นไม้ประมาณ 4 เดือน ก็คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 40,000 กว่าบาท หากเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จก็จะเก็บกักน้ำได้เพิ่มมากขึ้น จะเป็นผลดีต่อชาวสวนทั้ง 2 ฝั่ง ที่จะมีน้ำเพียงพอต่อการบำรุงต้นไม้ที่ปลูกได้ตลอดทั้งปี ผลผลิตที่ออกมาก็จะมีคุณภาพขายได้ราคา อีกทั้งได้กล่าวด้วยว่า... "ผมได้เสียสละพื้นที่ของสวน 1 ไร่ เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับรองรับน้ำของโครงการฯ ซึ่งเมื่อมองถึงประโยชน์ที่จะได้รับแล้วนับว่าคุ้มค่ามาก และเป็นประโยชน์ที่ส่วนรวมต่างก็ได้รับเช่นเดียวกัน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์ทรงพระราชทานโครงการนี้มาให้เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งตอนนี้ราษฎรทั้งสองฝั่งของโครงการฯ ได้ตกลงกันแล้วว่าจะร่วมกันดูแลโครงการฯ และช่วยกันบำรุงรักษาเพื่อประโยชน์ร่วมกันต่อไป"

สำหรับความเป็นมาของโครงการฯ และการดำเนินการก่อสร้างนั้น นายทินกร สุทิน ผู้อำนวยการชลประทานจันทบุรี กล่าวว่า... เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ค่อนข้างลาดชัน น้ำที่ไหลมาจากร่องน้ำที่สูงจะไหลไปตามร่องต่ำหมด ฤดูแล้งก็จะเก็บน้ำไม่ได้ ทำให้เกษตรกรที่ทำสวนตลอดถึงการอุปโภคบริโภคขาดแคลนน้ำ ราษฎรจึงได้ทำหนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือ ก็ได้รับพระบรมราชานุญาตรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 10 ทางจังหวัดจันทบุรี ก็ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นงบพัฒนาจังหวัดเข้ามาดำเนินการ ในระยะแรกที่ทางส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการปรากฏว่ามีปัญญาเรื่องสปริงเวย์ซึ่งต้องสร้างในพื้นที่ของราษฎร และมีต้นทุเรียนที่ปลูกแล้วประมาณ 10 กว่าต้น เพื่อไม่ให้ราษฎรเดือดร้อนจึงได้มีการสั่งหยุดการก่อสร้าง พร้อมทำการแก้ไขแบบด้วยการย้ายสปริงเวย์ไปไว้ในอีกทางหนึ่ง

ครั้งที่ 1 ที่กำหนดแบบเพื่อย้ายสปริงเวย์แต่สำรวจไม่ละเอียด ปรากฏว่าพื้นดินข้างล่างเจอหินก้อนใหญ่ ก็ไม่สามารถทำสปริงเวย์ ณ จุดนั้นได้ ก็ทำการแก้ไขแบบใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อขยับเข้ามาอีก ซึ่งขณะนี้แบบชุดล่าสุดได้ดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าสิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 นี้จะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการไม่น่าจะเกิน 2 เดือนข้างหน้าก็จะแล้วเสร็จ

สำหรับพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรจะได้รับอย่างเต็มที่ แม้ดูเหมือนการเก็บกักน้ำของทำนบจะน้อยคือ 54,000 ลูกบาศก์เมตร ก็ตาม แต่จากสภาพของภูมิประเทศของจังหวัดจันทบุรีก็จะมีน้ำเติมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทำนบตัวนี้จะมีน้ำใช้น้ำได้ตลอดทั้งปี ซึ่งจะช่วยเหลือราษฎรได้ทั้งหมู่บ้าน ที่สำคัญมีแหล่งน้ำธรรมชาติมาจากเทือกเขาสุกิมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เป็นน้ำต้นทุนที่มีไหลตลอดทั้งปี

"สำหรับประโยชน์ในการใช้น้ำจากโครงการฯ นี้ จากการพูดคุยกับราษฎรในพื้นที่แล้วพบว่า หากมีปริมาณน้ำเพียงพอ ทางชุมชนจะนำมาใช้เป็นน้ำดิบผลิตประปาหมู่บ้านเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคของราษฎรในชุมชนด้วย ซึ่งจะใช้ประมาณ 2 หมื่นกว่าคิวต่อปีเท่านั้น ซึ่งมีปริมาณเพียงพอ"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ซีเกทสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา

นางจิรพรรณี สุปรัชญา รองประธานฝ่ายการเงิน ภาคพื้นเอเชีย บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ที่ 2 จากซ้าย) มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมกา...

กทม.เริ่มงานขุดเจาะอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและลาดพร้าวยาวที่สุดในประเทศ

กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--กทม. เมื่อวานนี้ (13 ม.ค.48) นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเริ่มงานขุดเจาะอุโมงค์และตรวจงาน ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีนายสามารถ ราชพลสิทธิ์ ร...

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญทำข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2546

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2547 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ.2546 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ดังรายละเอียดกำหนดการดังแนบ Thursday 29th January 2004 17.30 hrs. HisMajesty the Ki...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง