ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เดือนเมษายน 2561 ผลิตรถยนต์ 134,779 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 11.87 ขายในประเทศ 79,206 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.2 ส่งออก 72,571 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.29

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๙:๑๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนเมษายน 2561 ดังต่อไปนี้

การผลิต

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนเมษายน 2561 มีทั้งสิ้น 134,779 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 11.87 จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.08 และ 11.41 ตามลำดับ และผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.21 และ 2.41 ตามลำดับ แต่ลดลงจากเดือนมีนาคม 2561 ร้อยละ 30.97 เนื่องจากเดือนเมษายนมีวันทำงานน้อยกว่า

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - เมษายน 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 674,469 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 11.29

รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2561 ผลิตได้ 55,917 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 19.36

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2561 มีจำนวน 277,434 คัน เท่ากับร้อยละ 41.13 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 11.45

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนเมษายน 2561 ผลิตได้ 22 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 59.26 รวมเดือนมกราคม - เมษายน 2561 ผลิตได้ 108 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 6.93

รถยนต์บรรทุก เดือนเมษายน 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 78,840 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 7.16 และตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 396,927 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 11.19

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 76,848 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 7.41 และตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 387,196 คัน เท่ากับร้อยละ 57.41 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 11.28 โดยแบ่งเป็น

 • รถกระบะบรรทุก 109,083 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 10.63
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 218,329 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 9.18
 • รถกระบะ PPV 59,784 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 21.11

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนเมษายน 2561 ผลิตได้ 1,992 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 1.73 รวมเดือนมกราคม - เมษายน 2561 ผลิตได้ 9,731 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 7.45

ผลิตเพื่อส่งออก

เดือนเมษายน 2561 ผลิตได้ 73,108 คัน เท่ากับร้อยละ 54.24 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 11.67 ส่วนเดือนมกราคม - เมษายน 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 373,825 คัน เท่ากับ ร้อยละ 55.43 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 5.67

รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2561 ผลิตเพื่อการส่งออก 28,806 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 12.08 และตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 141,594 คัน เท่ากับร้อยละ 51.04 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 6.13

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2561 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 44,302 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 11.41 และตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 232,231 คัน เท่ากับร้อยละ 59.98 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 5.4 โดยแบ่งเป็น

 • รถกระบะบรรทุก 30,174 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 1.56
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 163,243 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 4.06
 • รถกระบะ PPV 38,814 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 18.26
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนเมษายน 2561 ผลิตได้ 61,671 คัน เท่ากับร้อยละ 45.76 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 12.11 และเดือนมกราคม - เมษายน 2561 ผลิตได้ 300,644 คัน เท่ากับร้อยละ 44.57 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 19.18

รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2561 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 27,111 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 28.21 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2561 ผลิตได้ 135,840 คัน เท่ากับร้อยละ 48.96 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - เมษายน 2560 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.59

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2561 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 32,546 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 2.41 และตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 154,965 คัน เท่ากับร้อยละ 40.02 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 21.45 ซึ่งแบ่งเป็น

 • รถกระบะบรรทุก 78,909 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 16.13
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 55,086 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 27.8
 • รถกระบะ PPV 20,970 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 26.76

รถจักรยานยนต์เดือนเมษายน 2561 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 160,094 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 11.06 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 127,830 คัน ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 7.59 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 32,264 คัน ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 22.57

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - เมษายน 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 855,712 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.57 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 671,008 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 2.67 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 184,704 คัน ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 2.25

ยอดขาย

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนเมษายน 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 79,206 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 25.2 ยอดขายภายในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ การจัดงานมอเตอร์โชว์เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์ สินค้าผลไม้ออกสู่ตลาดมากและมีราคาดี การลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น การลงทุนของภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งนักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้น แต่ลดลงจากเดือนมีนาคม 2561 ร้อยละ 16.7 เนื่องจากจำนวนวันทำงานน้อยกว่า

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 121,601 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 1.2 และลดลงจากเดือนมีนาคม 2561 ร้อยละ 26.1

ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2561 รถยนต์มียอดขาย 316,299 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 15.5 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 586,694 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 0.3

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป

เดือนเมษายน 2561 ส่งออกได้ 72,571 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 5.29 การส่งออกเติบโตเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 ซึ่งเพิ่มขึ้นในเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดเอเชีย และตลาดออสเตรเลีย มูลค่าการส่งออก 36,654.03 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 3.96

 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 3,217.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 2.17
 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 16,493.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 8.76
 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,574.28 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 36.13

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนเมษายน 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 57,939.31 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 1.71

เดือนมกราคม - เมษายน 2561 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 367,801 คัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 4.13 มีมูลค่าการส่งออก 189,867.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 2.14

 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 12,718.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 4.52
 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 68,421.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 4.07
 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 10,819.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 3.28

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - เมษายน 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 281,827.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 2.75

รถจักรยานยนต์

เดือนเมษายน 2561 มีจำนวนส่งออก 54,533 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 16.98 โดยมีมูลค่า 3,823.64 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 8.27

 • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 333.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 37.55
 • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 92.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 3.56

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนเมษายน 2561 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 4,249.55 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 5.56

เดือนมกราคม - เมษายน 2561 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 307,519 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 3.55 โดยมีมูลค่า 20,225.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 5.96

 • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,468.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 53.33
 • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 403.84 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 5.86

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - เมษายน 2561 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 22,097.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2560 ร้อยละ 7.93

เดือนเมษายน 2561 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 62,188.86 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 1.98

เดือนมกราคม - เมษายน 2561 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 303,925.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 3.11


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วม "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้"

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วม "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้" เพื่อแสดงความปรารถนาดีและส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวใต้ ในวันอาทิตย์ท...

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ระดมพลังตลาดทุนกว่า 2,000 คนร่วมแสดงความห่วงใยและระดมทุนช่วยพี่น้องชาวใต้ 9 ม.ค. นี้ ที่สวนลุมพินี

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสุเทพ พีตกานนท์ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ได้ร่วมจัดงานเดินการกุศล "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้" กับ 3 องค์กรเอกชนหลักคือ สมาคมธนาคารไทย หอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง