ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วว. ผนึกกำลังจังหวัดปทุมธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๐๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2 : Herbal & Nuceutical Market" ภายใต้โครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ มุ่งส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมตามหลักการอุปสงค์นำการค้า เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการและเกษตรกรเชิงพาณิชย์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้นวัตกรรมสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม สู่เป้าหมายในการสร้างสินค้าต้นแบบด้านสุขภาพและความงามที่มีคุณภาพและมาตรฐาน (วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ วว. เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯว่า จังหวัดปทุมธานีมีแผนพัฒนาจังหวัด ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความปลอดภัยอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกรให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานและมีศักยภาพเชิงธุรกิจ สามารถแข่งขันตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในจังหวัดปทุมธานีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ประชาชน และนักท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ สู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น (Local Economy) และการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานี

"...สำนักงานจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสินค้าและบริการต้นแบบด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคมีความสนใจ และมีแนวโน้มใช้เทคโนโลยีแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มสาว วัยทำงาน หรือผู้สูงอายุ ที่หันมาใส่ใจสุขภาพ อย่างไรก็ตามการที่จะให้ผลิตมีความโดดเด่น มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคนั้น ต้องผ่านการคิดค้นวิจัย การใช้นวัตกรรม และการรับรองคุณภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สำหรับด้านการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงตลาดผ่านกิจกรรมการเจรจาธุรกิจการค้า การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าวนี้ ยังกำหนดให้มีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามอีกด้วย ฉะนั้นจะเห็นได้ว่ เราได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาทั้งห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ ทั้งต้นทาง กลางทางและปลายทาง กระผมขอขอบคุณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และ วว. พร้อมทั้งผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ที่ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยการใช้งานวิจัย และนวัตกรรม ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามต้นแบบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นำไปต่อยอดเชิงธุรกิจ สร้างงานสร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานี…" ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าว

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. กล่าวว่า วว. เล็งเห็นความสำคัญในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม เข้ามาพัฒนาเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ในจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ ในการนำผลงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มาช่วยพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้รวบรวมวัตถุดิบสมุนไพร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้จำหน่ายสินค้า ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้ พัฒนาสังคม และสร้างอาชีพใหม่ของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

"...การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย วว. กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี จะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนและผลักดัน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีการต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากพืชสมุนไพรที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ บัวหลวง กล้วยหอมทอง และฝรั่งแป้นสีทอง จะทำให้มูลค่าเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานีสูงขึ้น วว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี จะร่วมช่วยกันพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ ให้เกิดความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งเกิดความร่วมมือ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีช่องทางในการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น อันเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน..." นายสายันต์ ตันพานิช กล่าว

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้จากนักวิจัย วว. และหน่วยงานเครือข่ายเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ เครื่องสำอางกับสมุนไพร เทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม สารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรพื้นฐาน การบริการและกลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการ STIM โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม (Herbal & Nuceutical Market) สาธิตการผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม การให้คำปรึกษา และวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการผ่านกลไกสนับสนุน ได้แก่ STI for OTOP UPGRADE คูปองวิทย์เพื่อโอทอป STIM ITAP เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของโครงการฯ คือ การสร้างสินค้าต้นแบบด้านสุขภาพและความงามที่มีคุณภาพและมาตรฐาน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

วว. จับมือ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณทิตระดับปริญญาโท-เอก

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก หวังสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นคลังสมองชาติ ช่วยพัฒนาวงการศึกษาไทย พร้อมยกระดับขีดความสามารถการแ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง