ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มจพ.ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เน้นสร้างและพัฒนาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๕๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กับความร่วมมือไทย-จีน ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มจพ.ร่วมกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เพื่อร่วมมือสร้างกำลังคนเชิงเทคนิคและวิศวกรรมศาสตร์ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และพัฒนาทักษะและความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขึ้น ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดทำแผนงานการจัดกิจกรรมร่วมกันในด้านต่างๆ

สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยการสนับสนุนของ ดร.พินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย - จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ เป็นสักขีพยาน

สืบเนื่องจาก มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Central South University (มหาวิทยาลัยจงหนาน) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีความโดดเด่นเรื่องของรถไฟความเร็วสูง มีห้องปฏิบัติการระดับชาติด้านรถไฟความเร็วสูง ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดหลักสูตรผลิตวิศวกรเพื่อป้อนอุตสาหกรรมระบบรางทั้งในแบบปริญญาร่วม (degree) และการฝึกอบรมเฉพาะทาง (non-degree) มหาวิทยาลัยจงหนานได้ร่วมมือทางวิชาการกับของ มจพ. เพราะ มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เน้นหนักในการผลิตช่างเทคนิค นักเทคโนโลยี และวิศวกรปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังเช่นที่ในปีล่าสุด Times Higher Education ได้จัดอันดับให้ มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยในอันดับโลกในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น มจพ. มีหลักสูตรและรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมระบบรางและรถไฟความเร็วสูง รวมถึงพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมระบบรางอยู่แล้ว ดังเช่นที่ในปัจจุบัน มจพ. ได้ขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อสร้างชุดจำลองการขับรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ความเข้มแข็งทางวิชาการด้านระบบรางของทั้งสองมหาวิทยาลัยจึงเป็นตัวกลางเชื่อม 2 มหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน นำไปสู่ความร่วมมือดังกล่าว โดยระยะแรกมุ่งเน้นไปที่การฝึกการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาในโครงการ 2+2 สำหรับความคืบหน้าการจัดทำหลักสูตรนานาชาติเฉพาะเรื่องระบบรางและรถไฟความเร็วสูงในระดับปริญญาตรี แบบ 2+2 คือเรียนที่ไทย 2 ปี และจีนอีก 2 ปี ปัจจุบัน มจพ. ได้มีการประสานงานเพื่อคัดเลือกนักศึกษาจาก มจพ.ไปศึกษาต่อปริญญาโทด้านวิศวกรรมระบบราง

มีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกขั้นต้นจำนวน 20 คน นอกจากนี้ได้วางแผนและดำเนินการจัดทำหลักสูตรปริญญาร่วมด้านวิศวกรรมโยธาเน้นหนักด้านงานโยธาในระบบรางและการเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการขั้นสูงด้านนี้ในประเทศจีน นอกจากนี้ มจพ. ได้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการโดยได้วางแผนจะจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมวัสดุและการซ่อมบำรุงระบบรางในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจงหนาน อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ส่วนการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กับความร่วมมือไทย-จีน เมตตาบรรยายโดย พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ปัจจุบันสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องการเป็นศูนย์กลางของโลกในประเทศไทยเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ และองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อการตอบสนองความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศจีน รวมถึงความต้องการเรียนภาษาจีนและศึกษาวัฒนธรรมจีน โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม เช่น การเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) การจัดสอบ HSK หรือการสอบวัดความรู้ภาษาจีน รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนของประเทศไทยให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยจงหนานและสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ถือเป็นเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการในโครงการระดับประเทศที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ 4.0 ของประเทศไทย และโครงการ "One Belt, One Road" หรือ "อีไต้อีลู่" ของประเทศจีน เนื่องด้วยประเทศจีนมีระบบรถไฟความเร็วสูงชั้นแนวหน้า ส่งผลต่อเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงในอาเซียนเป็นอย่างมาก กอปรกับโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศซึ่ง มจพ. พร้อมเป็น Hub ทางด้านวิศวกรรมระบบราง รวมถึงในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่น ๆ เช่น หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอากาศยาน โดย มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยทางวิศวกรรมของรัฐเพียงแห่งเดียวที่มีวิทยาเขตอยู่ที่จังหวัดระยองและมีศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่ออุตสาหกรรมที่พร้อมให้บริการฝึกอบรมกำลังคนในพื้นที่ EEC อีกทั้งได้พัฒนาหลักสูตรครูช่างชั้นสูงไทย – เยอรมัน ที่มีเนื้อหาเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านแมคาทรอนิกส์และครูฝึกในสถานประกอบการ นอกจากนี้ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ EEC เพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยปัจจุบันมีโครงการพัฒนากำลังคนด้านหุ่นยนต์ ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มมหาวิทยาลัยในพื้นที่ผ่านโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ พร้อมเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดทำแผนงานการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง มจพ. สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

โรลส์-รอยซ์สนับสนุนการศึกษาไทย ในพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บริษัท โรลส์-รอยซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) แถลงถึงการลงนามความร่วมมือเพื่อแสดงเจตน์จำนงในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการศึกษา โดยโรลส์-รอยซ์ได้มอบทุนและความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่อง...

iTAP จัดอบรม "การออกแบบระบบไอน้ำ" เพื่อการนำไปใช้งานจริง

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง (วทอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการอบรม เรื่อ...

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๔๘

กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโทถึงระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต หลั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง