ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ก.เกษตรฯ แถลงข่าว SIMA ASEAN 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๔๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--17 พ.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดยิ่งใหญ่งาน SIMA ASEAN Thailand 2018 ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำทัพเกษตรกรกว่า 1,000 คน ทั่วภูมิภาคร่วมเรียนรู้นวัตกรรมการเกษตรเพื่อยกระดับการผลิต พร้อมจัดเวทีสัมมนาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อโอกาสในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้ก้าวสู่สากลอย่างมั่นคง

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายมุ่งมั่นให้ "เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน" จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ 15 โครงการ อาทิ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-map) เกษตรอินทรีย์ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) และตลาดสินค้าเกษตร เป็นต้น และมุ่งเน้นการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ (Area based) เพื่อแก้ปัญหาที่มีความเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการสินค้าเกษตรของตลาด โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรในไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรไทยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร อยู่บนรากฐานของศาสตร์พระราชาและแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งต่อยอดการพัฒนาภาคเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร ด้วยการสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการเกษตรให้เกิดความเข้มแข็งระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก

นายเลิศวิโรจน์ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเกษตรกรไทยให้มีความรู้และก้าวทันเทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตรแทนกำลังแรงงาน ทำให้เกษตรกรเชื่อมโยงกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน SIMA ASEAN THAILAND 3 ครั้ง ตั้งแต่ ปี 2558 – 2560 โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานแสดงนวัตกรรมเกษตรของภูมิภาคอาเซียน มีการจัดแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรกลเกษตร อุปกรณ์การเกษตร ปัจจัยการผลิตจากบริษัทชั้นนำ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างครบวงจร รวมทั้งยังมีการจัดงานการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรและสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน พร้อมกันนี้ได้จัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร และเครื่องจักรกลการเกษตร และการสัมมนาถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรได้เท่าเทียมสากล

สำหรับในปี 2561 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร" ร่วมกับสมาพันธ์ผู้ผลิตเครื่องจักรกลเกษตรของยุโรป (AXEMA) โดยมี บริษัท อิมแพคเอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 3 – 4 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 12 หน่วยงาน ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งภายในงานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่น่าสนใจแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. การจัดนิทรรศการ "ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร" ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ 972 ตารางเมตร นำเสนอในรูปแบบโมเดลจำลองศาสตร์พระราชากับการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร "โคก หนอง นา โมเดล" ซึ่งเป็นโมเดลที่เกิดจากการนำพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้เป็นหลักในการจัดการพื้นที่การเกษตร ดิน น้ำ ป่า คน อย่างสอดคล้องอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเกษตรกรสามารถพึ่งพา พัฒนา ตนเอง ได้อย่างยั่งยืน โดยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตร ผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน ควบคู่ไปพร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรมเกษตรด้านต่าง ๆ ซึ่งแสดงเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตที่มีความทันสมัย อาทิ Agri-Map Online เครื่องมือที่ช่วยให้เกษตรกรรู้จักดินและประโยชน์ในการปลูกพืช เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่ใช้กับน้ำผิวดิน เช่น ฝายชะลอน้ำพร้อมระบบส่งน้ำเข้าแปลงโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และน้ำจากฟ้า เช่น เรดาร์เพื่อการปฏิบัติการฝนหลวง และการเตือนภัย Aircraft Tracking รวมทั้งแนะนำให้รู้จักกับศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กับโปรแกรมจราจรน้ำ และการจัดแสดงชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยหมักเติมอากาศ และมารู้จักกับ Application "รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร" รวมทั้งแนะนำบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายง่ายที่ทำมาจากเศษวัสดุพืช เครื่องปั่นฝ้ายและกรอเส้นด้ายด้วยสมองกลอัตโนมัติสามารถทุ่นเวลาในการปั่นและกรอด้ายในขั้นตอนเดียว การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และแผ่นไหมเพื่อผลิตเป็นอาหารสุขภาพและเครื่องสำอาง พร้อมด้วยเครื่องจักรกลเกษตรในกระบวนการแปรรูป

นอกจากนี้ ในส่วนที่ 2 มีการสัมมนาภายใต้หัวข้อ "ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร" ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนาภายในอาคาร 3 - 4 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี /นวัตกรรมด้านการเกษตร และการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ พร้อมยกระดับทั้งศักยภาพของเกษตรกร และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้ และต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวพระราชดำริว่าด้วยศาสตร์พระราชา" พร้อมกันนี้มาร่วมเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ "การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ตามแนวทางทฤษฎีใหม่บนผืนดินเดิม" "รู้จักดิน ด้วยนวัตกรรม Agri – Map" "ใช้ปุ๋ยอย่างไร ให้ผลผลิตมีคุณภาพ" "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาข้าวและชาวนาไทย" "บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา" "อ่างพวงเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน" "ฝายชะลอน้ำของกลุ่มรักษ์ป่าน้ำรึม" "ฝนหลวงสร้างชีวิต" "นวัตกรรมการแปรรูปข้าวไทย" "นวัตกรรมการผลิตยางเพื่อลดต้นทุน" "นวัตกรรมการใช้รังไหมและโปรตีนจากใยไหมเพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม" "นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตมันสำปะหลัง" เป็นต้น โดยวิทยากรจากภาคธุรกิจเกษตร ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร จะมาถ่ายทอดเรื่องราว มุมมองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาวิธีทำการเกษตร โดยนำเทคโนโลยีนวัตกรรม เครื่องจักรกลเกษตรที่จะทำให้เกษตรกรประสบความสำเร็จ และยั่งยืนได้ หรือนวัตกรรมที่ช่วยในการลดต้นทุนผลิต เช่น การปลูกพืชในโรงเรือนทั่วไปในระดับเกษตรกร และระดับเกษตรอุตสาหกรรม ความสำเร็จของการใช้เครื่องจักรกลเกษตรของเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพด และแปลงใหญ่อ้อย นอกจากนี้พบกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน และเรียนรู้วิธีการทำฝายจากผู้ปฏิบัติจริง โดยกลุ่มเกษตรกรจิตอาสา เครือข่ายฝายมีชีวิตแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยการเสาวนาว่าด้วยเรื่องฝนหลวงสร้างชีวิต จากอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับประเทศ คนแรกของประเทศไทย

ปิดท้ายด้วยกิจกรรมน่าสนใจที่ 3 คือบูธแสดงสินค้าและนวัตกรรมเกษตร ของเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการSMEs และกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร Start-Up กว่า 20 บูธ ให้เลือก "ชม ชิม ช๊อป" ได้ในราคาย่อมเยา โดยคัดสรรนวัตกรรมเกษตรคิดค้นพัฒนาโดยเกษตรกรไทย ที่สามารถช่วยลดการทำงานของเกษตรกรได้ อาทิ เช่น เครื่องควบคุมรถไถเดินตามแบบไร้คนขับ ผลิตโดยเกษตรกร Startup เครื่องจักรกลเกษตรและโรงเรือนขนาดย่อม ผลิตโดยเกษตรกร SMEs ตลอดจนผลผลิตคุณภาพเยี่ยมจากกลุ่มสหกรณ์การเกษตรภาคต่าง ๆ เช่น ข้าวกล้องหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา ผัก ผลไม้ เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ ทุเรียนภูเขาไฟ กาแฟดอยสะเก็ด เป็นต้น รวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อาหารเสริมที่ทำมาจากผลผลิตทางการเกษตร มาจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยา

ในการนี้ กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน SIMA ASEAN THAILAND 2018 จำนวนกว่า 9,000 คน และมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 2,000 คน หรือ 1,000 คน/วัน โดยเฉพาะเกษตรกร และผู้ประกอบการเกษตร ไม่น้อยกว่า 50 % ของผู้เข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้มุ่งเน้นให้พี่น้องเกษตรกรมาเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์มาถ่ายทอดโดยตรง เพื่อให้นำไปปฏิบัติใช้ได้แท้จริง

ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร ผู้ประกอบการเกษตร เกษตรกรผู้ทำสวนยาง ผู้ผลิตพืชไร่ พืชสวน ผัก และสมุนไพร เข้ามาร่วมเรียนรู้ในงานตั้งแต่เริ่มต้น รู้จักดิน ด้วย Agri-Map เพื่อวางแผนเพาะปลูกพืชได้เหมาะสมกับดิน การใช้ปุ๋ยบำรุงดินและปุ๋ยบำรุงพืชอย่างถูกต้อง การให้น้ำพืช การใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช การใช้เครื่องจักรกลเกษตรในขั้นตอนตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว และการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตเกษตรด้วยเทคโนโลยีการแปรรูป แล้วพบกันใน งาน SIMA ASEAN Thailand 2018 ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร" ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2561 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร โทร 0 2561 4669


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

"พระยศยิ่งยง" หนังสือวันเด็กแห่งชาติ

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นางพรนิภา ลิมปพยอม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๔๙ ที่จัดทำขึ้นเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริรา...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

กองทัพเรือจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. เนื่องในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๘ เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว กองทัพเรือได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อกองทัพเรือ ณ สถานที่ ดังนี้ พลเรือโท ยงยุทธ หรั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง