ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๑:๑๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พระราชกำหนดฯ) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 และได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 14 พฤษภาคม 2561) เป็นต้นไป ซึ่งพระราชกำหนดฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล มิให้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปกระทำการใดในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงประชาชนหรือที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรม และเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีมาทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจมีเครื่องมือในการระดมทุนที่หลากหลาย รวมทั้งประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอเพื่อใช้ในการตัดสินใจและเกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ โดยพระราชกำหนดฯ ดังกล่าว เป็นการกำหนดหลักการและแนวทางสำหรับการกำกับดูแลการระดมทุนโดยการออกโทเคนดิจิทัลเพื่อเสนอขายต่อประชาชนและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) จะดำเนินการออกกฎเกณฑ์สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไป ทั้งนี้ พระราชกำหนดฯ มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. พระราชกำหนดฯ ฉบับนี้ ได้กำหนดให้สินทรัพย์ดิจิทัล หมายความว่า คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำกับดูแล โดยมีคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้วางแนวทางและกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลในภาพรวม โดยได้กำหนดให้ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 3 ประเภท ได้แก่ 1) การเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 2) การเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และ 3) การเป็นผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้ประกอบธุรกิจอยู่ก่อนวันที่พระราชกำหนดฯ นี้ใช้บังคับและเป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญาตตามพระราชกำหนดฯ นี้ ให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยให้ยื่นคำขออนุญาตตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกำหนดฯ นี้ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พระราชกำหนดฯ นี้มีผลใช้บังคับ

2. การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (Initial Coin Offering: ICO) ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และการเสนอขาย ICO ต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านั้น นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดให้ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ประสงค์จะรับคริปโทเคอร์เรนซีเป็นการตอบแทน จะต้องรับคริปโทเคอร์เรนซีที่ผ่านการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือฝากไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

3. ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดฯ นี้ จะได้รับโทษทางอาญาและมาตรการทางแพ่ง โดยอัตราโทษได้มีการเทียบเคียงมาจากอัตราโทษตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวกุลยาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมดิจิทัล รวมทั้งเล็งเห็นถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มทางเลือกของประชาชนและความสามารถในการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง ซึ่งการระดมทุนด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน จะเป็นช่องทางใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตาร์ทอัพให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ดังนั้น การบังคับใช้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 จะช่วยให้ประชาชนหรือผู้ลงทุนได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม การประกอบกิจการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ภายใต้การกำกับดูแล และรัฐบาลมีกลไกในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้ลุกลามในวงกว้างและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมต่อไป

สำนักนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร 02 273 9020 ต่อ 3625

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ตรวจราชการเขต 10

กรุงเทพฯ--7 มี.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายเสงี่ยม สันทัด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ออกตรวจราชการในเขตพื้นที่ 10 (จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย และหนองคาย) ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2549 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท...

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่จาก สศค.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายวีระชัย วีระเมธีกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง รับกระเช้าอวยพรจากนาย นริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงการคลัง เมื่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง