ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ลอรีอัล ประเทศไทย เปิดรับสมัครชิงทุนวิจัย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 ปรับสาขาให้ทันเทรนด์โลก มุ่งพัฒนานักวิจัยสตรีไทยสู่ระดับนานาชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๕๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าโครงการ "ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) สนับสนุนบทบาทของสตรีนักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างต่อเนื่อง ประกาศเปิดรับสมัครนักวิจัยสตรีเพื่อชิงทุนวิจัยประจำปี 2561 พร้อมปรับสาขาทุนวิจัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาของวงการวิทยาศาสตร์ 2 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พร้อมเสริมกิจกรรมใหม่แพลตฟอร์มออนไลน์ For Women in Science Academy มุ่งส่งเสริมทักษะทางธุรกิจและสังคมแก่นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนในโครงการที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ โครงการ "ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" กล่าวว่า "ด้วยเทรนด์โลกปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ร่วมกับความตั้งใจของคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ของโครงการที่ต้องการผลักดันให้สตรีในงานวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยได้มีโอกาสแสดงผลงานสู่ระดับนานาชาติได้ ในปีที่ 16 ของโครงการฯ นี้ เราจึงได้มีการปรับเปลี่ยนสาขาในการเปิดรับสมัครชิงทุนวิจัย ให้เหลือ 2 สาขา ซึ่งครอบคลุมงานวิจัยที่ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่รากฐานของวิทยาศาสตร์ไปจนถึงศาสตร์สมัยใหม่ อีกทั้งยังสอดคล้องกับสาขาทุนวิจัยฯ ในระดับนานาชาติ โดยเราหวังว่าการปรับรายละเอียดของสาขาในครั้งนี้ จะส่งเสริมให้นักวิจัยสตรีไทยในวงกว้างขึ้นสามารถรับการสนับสนุนจากโครงการฯ และมีโอกาสได้รับการพิจารณารางวัลในระดับนานาชาติเพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่วงการวิทยาศาสตร์ไทย"

โดยรายละเอียดสาขาของทุนวิจัยในปี พ.ศ. 2561 นี้ จะประกอบด้วย 2 สาขา ดังนี้
  • วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Sciences) การศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวต่างๆ ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตครอบคลุมถึง วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์โลก วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นาโน และ วิทยาศาสตร์ดิจิทัล
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Sciences) การศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวต่างๆ ของสิ่งที่มีชีวิตที่ครอบคลุมถึง ชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาระดับเซลล์และอณูชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์ทางทะเล ชีวฟิสิกส์ พืชศาสตร์ จุลชีววิทยา วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นาโน

นอกจากนั้น ในโอกาสที่โครงการทุนวิจัยลอรีอัล "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" (For Women in Science) เดินหน้ามาครบรอบ 20 ปีในระดับสากล มูลนิธิลอรีอัลจึงได้มีการจัดตั้ง For Women in Science Academy หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางธุรกิจและสังคมแก่นักวิจัยสตรีทั่วโลกที่ได้รับทุนในโครงการฯ ที่ผ่านมา มีจุดมุ่งหมายให้นักวิจัยสตรีนำไปต่อยอดในสายงานและการนำเสนองานวิจัย ติดตามผลงานความก้าวหน้างานวิจัยของนักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนจากโครงการฯ และสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งของนักวิจัยสตรีในโครงการฯ ทั่วโลก

นางสาวอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า "ปีนี้ โครงการ "ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" ก้าวสู่ปีที่ 16 แล้วในประเทศไทย การปรับเปลี่ยนสาขาของทุนวิจัยนับเป็นการเปิดโอกาสในการขยายขอบเขตให้สตรีนักวิจัยส่งผลงานมาเพื่อชิงทุนได้มากยิ่งขึ้น และสำหรับนักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนแล้ว ในปีนี้ ประเทศไทยยังได้รับโอกาสเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ For Women in Science Academy เพื่อช่วยเสริมทักษะต่างๆ เพื่อต่อยอดการบริหารจัดการงานวิจัยในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น เราจะยังคงมุ่งมั่นสานต่อโครงการ "ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" นี้ เพื่อเป็นช่วยสนับสนุนสตรีนักวิทยาศาสตร์ไทยให้มุ่งทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป"

For Women in Science Academy เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ช่วยเสริมทักษะต่างๆ ให้กับนักวิจัยสตรีใน 4 ด้าน คือ การบริหารจัดการ การพัฒนาทักษะสู่ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร และ การแนะนำแหล่งความรู้และเครื่องมือเสริมการทำงาน ด้วยเนื้อหาที่สามารถเรียนรู้ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยปัจจุบันมีเนื้อหาออนไลน์แล้วกว่า 170 เรื่อง อาทิ การพัฒนาความสามารถผู้ร่วมงาน การบริหารจัดการอุปสรรคและความท้าทายจากการทำงาน การบริการจัดการความเป็นผู้นำของตนเอง การค้นหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานวิจัย การสื่อสารในโลกดิจิทัล ช่องทางการค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หรือแนวทางในการตีพิมพ์ผลงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" ปีที่ 16 จะพิจารณามอบทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ทุน ทุนละ 250,000 บาท โดยผู้สมัครต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์สตรีที่มีอายุระหว่าง 25 – 40 ปี เป็นเจ้าของงานวิจัยอิสระใน สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และงานวิจัยดังกล่าวต้องอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

และในปีนี้ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการรับสมัครและพิจารณาทุนวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสังคมดิจิทัล ด้วยการรับสมัครผ่านทางออนไลน์แทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบปีที่ผ่านมา ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.fwisthailand.com พร้อมเอกสารงานวิจัยเป็นไฟล์ PDF ที่อีเมล FWISTH@loreal.com เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2561 และจะประกาศผลภายในเดือนกันยายน 2561

สอบถามรายละเอียดของโครงการและสมัครได้ที่ 02-684-3000, 02-684-1942 และ 02-684-3192 หรืออีเมลที่ FWISTH@loreal.com

เกี่ยวกับลอรีอัลกรุ๊ป

ลอรีอัลทุ่มเทในธุรกิจความงามมายาวนานกว่า 100 ปี โดยมีพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์ความงามระดับโลกที่หลากหลายและเกื้อหนุนกัน 34 แบรนด์ ในปี 2560 ลอรีอัลกรุ๊ป มียอดขายผลิตภัณฑ์ 26.02 พันล้านยูโรและมีพนักงานทั้งสิ้น 82,600 คนทั่วโลก ในฐานะองค์กรด้านความงามชั้นนำของโลก ลอรีอัลมีผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายผ่านทุกช่องทาง ครอบคลุมถึงตลาดมวลชน ห้างสรรพสินค้า เภสัชกรรมและร้านขายยา ซาลอน ร้านค้าในสนามบิน ร้านค้าปลีก และ อี-คอมเมิร์ส

ลอรีอัลยึดมั่นในกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กรในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยทีมงานวิจัยกว่า 3,885 คน ที่มุ่งตอบสนองต่อความปรารถนาด้านความงามของผู้คนทั่วโลก นอกจากนี้ ลอรีอัลมีพันธสัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับปี 2020 "Sharing Beauty With All" หรือ "แบ่งปันความงดงามให้ทุกสรรพสิ่ง" เป็นแนวทางกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาด้านความยั่งยืนในทุกภาคส่วนของลอรีอัลกรุ๊ป www.loreal.com

เกี่ยวกับลอรีอัลประเทศไทย

ลอรีอัลประเทศไทย เป็นสาขาของบริษัทผู้นำความงามของโลก นำเข้าและจัดจำหน่าย 22 แบรนด์ระดับสากล ใน 4 แผนกผลิตภัณฑ์;

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง