ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กนอ.เผยโรงงาน กลุ่มนิคมฯ มาบตาพุดผ่านเกณฑ์ธงขาวดาวเขียวเฉียด 90% พร้อมเตรียมปูพรมพื้นที่สีเขียว -อารยสถาปัตย์ อัพสปีดนิคมฯ ทั่วไทย สู่อีโค่ทาวน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๔๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 เม.ย.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยปี 2560 กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีโรงงานที่ผ่านเกณฑ์ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือธงขาวดาวเขียว จำนวน 110 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 86.61 พร้อมเผยโรงงาน 126 แห่ง จากอีก 28 นิคมฯ ทั่วไทยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวผ่านเกณฑ์ถึงร้อยละ 99 หรือ 125 โรงงาน อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 นี้ กนอ. ยังคงดำเนินนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม และจะมีการพัฒนาในด้านต่างๆเพิ่มเติม อาทิ การจัดการน้ำ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว อารยสถาปัตย์ เพื่อช่วยให้การอยู่ร่วมกันในภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคมเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันและเติบโตอย่างยั่งยืน

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม(ธงขาวดาวเขียว) เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กนอ. ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และชุมชนรอบนิคมฯ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นกลไกหลักในการสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับชุมชน อาทิ การเปิดโรงงานให้ประชาชนสามารถเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและระบบจัดการปัญหามลพิษ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวของโรงงานและชุมชนโดยรอบ สำหรับการดำเนินงานได้จัดให้มีคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานตามแผนการลดและขจัดมลพิษ มีการติดตาม ประเมินผลเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีหลักเกณฑ์การมอบธงขาวดาวเขียว ซึ่งมีสัญลักษณ์รูปดาวสีเขียว สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สามารถรักษาระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากลใน 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว คือการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและมีการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง 2) ด้านระบบระบายน้ำ พิจารณาจากการวางแผนจัดการระบบระบายน้ำและและน้ำเสีย 3) ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง 4) การจัดการน้ำ ตรวจสอบดูแลการจัดการข้อมูลการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง 5) การจัดการกากอุตสาหกรรมและลดปริมาณกากของเสีย 6) การจัดการคุณภาพอากาศ 7) การจัดการไอระเหยของสารเคมี (เฉพาะโรงงานที่มีสาร VOC ) 8) ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน 9) การจัดการอุบัติเหตุ / อุบัติภัย สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 10) ข้อร้องเรียนที่มีต่อโรงงานฯ นั้นๆ 11) คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงานในโรงงาน 12 ) คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ และ 13) การบริหารจัดการโรงงาน

นายวีรพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปีที่ผ่านมา กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรือมาบตาพุด ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 127 แห่งนั้น มีโรงงานที่ผ่านเกณฑ์ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือธงขาวดาวเขียว จำนวน 110 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 86.61 โดยในจำนวนนี้ยังมีโรงงานอีก 57 แห่งที่มีการรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม และได้รับรางวัลธงขาวดาวเขียวติดต่อกันเป็นเวลา 6 ปี กนอ.จึงได้มอบรางวัลพิเศษประกาศเกียรติคุณธงธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม หรือ ธงขาว- ดาวทอง ให้แก่โรงงานเหล่านี้เพิ่มเติม

นอกจากนี้ ยังมีโรงงานในอีก 28 นิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัลธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือธงขาวดาวเขียว จำนวน 125 แห่ง หรือคิดเป็น 99 % จากจำนวนโรงงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 126 แห่ง ซึ่งแยกเป็น โรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม จำนวน 111 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88 โรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ดี จำนวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.09 ทั้งนี้ โรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัลทั้งหมดนี้ ล้วนมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนลดและขจัดมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งนำผลการประเมินศักยภาพจากการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการรับผิดชอบต่อสังคม ในช่วงระยะเวลา 1 ปี โดยคณะทำงานจากหลายภาคส่วนแบบพหุภาคี ได้แก่ กนอ. ผู้แทนชุมชน ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ และสื่อมวลชนท้องถิ่น

อย่างไรก็ดี การดำเนินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในปี 2561 กนอ.จะมีการพัฒนาในด้านต่างๆเพิ่มเติม อาทิ การจัดการน้ำ การดำเนินการด้านกากอุตสาหกรรม การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในแต่ละบริษัทและชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ ยังจะมีกิจกรรมส่งเสริมอื่นๆเพิ่มเติม เช่น อารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design หลักการออกแบบที่เป็นสากลและเป็นมิตรกับคนทั่วไป การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการต่างๆ ฯลฯ ซึ่งมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การอยู่ร่วมกันในภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคมเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันพร้อมนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืน นายวีรพงศ์ กล่าวปิดท้าย

เมื่อเร็วๆนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัลพิเศษประกาศเกียรติคุณธงธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม หรือ ธงขาว- ดาวทอง ให้แก่ 57 โรงงานที่มีการรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด อ.มาบตาพุด จ.ระยอง

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจรายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนิคมมักกะสัน กรุงเทพฯ โทร. 0 2253 0561 หรืออีเมล investment.1@ieat.mail.go.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ดาวเคมิคอล ร่วมมือเทศบาล-อบต.และร.ร.จังหวัดระยอง แต่งแฟนซีขยะรีไซเคิล ร่วมงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล

กรุงเทพฯ--27 ก.ย.--โฟว์ คอมมูนิเคชั่น บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ดาวเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และองค์กรสากล (The Ocean Conservancy) จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 2005 (I...

ภาพข่าว: บีเอเอสเอฟ สนับสนุนโครงการบริหารความเสี่ยงในนิคมฯ บางปู

กรุงเทพฯ--20 พ.ค.--บีวัน คอมมูนิเคชั่นส์ คุณประชา จิวะพรทิพย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ กับนายอุทัย จันทิมา (ขวาสุด) ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากสำนัก...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง