ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มทร.ธัญบุรี พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม สามเณร นำหลักการ STEM กับโครงงานระบบอัจฉริยะด้วย IOT

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๒๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--มทร.ธัญบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี โรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลโครงการ เปิดเผยว่า ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล ที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชน ในสังคม นำมาซึ่งการจัดตั้งเป็น"โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิฯ) ได้มีการตกลงร่วมมือกันในการดำเนินงาน "โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม" โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยอุปกรณ์ Open Technology ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ให้กับนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะการคิด การแก้ปัญหา ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านกระบวนการทำโครงงาน หรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้ ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่ในการจัดอบรม โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Arduino Programming Basic Course ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษากับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วย Arduino / Raspberry Pi สำหรับโรงเรียน ระยะที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษากับโครงงานระบบอัจฉริยะด้วย IOT เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยนำหลักการ STEM มาใช้ในโรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษากับโครงงานระบบอัจฉริยะด้วย IOT สำหรับโรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่สามเณรในโรงเรียนดังกล่าว เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตลอดจนยกระดับคุณภาพของนักเรียนในรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ให้มีความพร้อมในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต และทำการคัดเลือกสามเณร 30 คน แบ่งเป็น 10 กลุ่ม เขียนผลงานโครงงานระบบอัจฉริยะด้วย IOT เพื่อรับทุนจาก The Brain ทำเป็นโครงการสิ่งประดิษฐ์ เพื่อนำไปประกวดกับ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วประเทศไทยประมาณช่วงเดือนมิถุนายน

นายมีเดช เฮ็งเพ็ง อาจารย์แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนวัดไผ่ดำ เล่าว่า ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 6 มีสามเณรทั้งหมดประมาณ 147 รูป ครู 10 คน พระ 4 รูป โรงเรียนเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตภาคกลาง สำหรับโครงการนี้ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการเป็นปีแรกในส่วนของโครงการไอที เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านไอทีให้กับสามเณร โดยในการคัดเลือกสามเณรที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ทั้งหมด 45 คน เลือกสามเณรที่มีความสามารถและความชอบในเรื่องของไอที คัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ ซึ่งสามเณรจะได้เรียนรู้ทักษะและนำไปพัฒนาโครงงานเพื่อส่งเข้าประกวดประมาณเดือนมิถุนายน ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

สามเณรศุภกร แสงเลิศ เล่าว่า สนใจทางด้านไอที จึงสมัครเข้าร่วมโครงการ ในการเข้าอบรมได้ความรู้ใหม่ๆ และความรู้เฉพาะทางที่ไม่มีสอนที่โรงเรียน อย่างเช่น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านระบบมือถือ ได้เรียนรู้การทำโครงงานระบบอัจฉริยะ IOT สำหรับโครงงานที่จะทำ คือ กังหันน้ำแบบอัตโนมัติ และหวังว่าโครงการของตนเองจะได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดในเดือนมิถุนายน อยากให้มีโครงการแบบนี้อีกซึ่งเป็นโครงการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง

สามเณรอริย์ธัช ขันหล่อ เล่าว่า เทคโนโลยีเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่ทุกวันนี้นำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย จึงอยากมีความรู้ทางด้านนี้ การมาอบรมในวันนี้ได้รับความรู้ทักษะในการเขียนโปรแกรม ตลอดจนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำคัญได้เรียนรู้ศัพท์เฉพาะของเทคโนโลยี สำหรับโครงงานที่ทำประกวดในครั้งนี้ คือ บ้านไผ่แก๊สดีเทคเตอร์ ลักษณะของผลงาน ตรวจจับการรั่วของแก๊สภายในบ้านผ่านแอพพลิเคชั่นในมือถือ นอกจากส่งเข้าประกวดแล้ว จะนำโครงงานมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ทางด้าน นายธีรธรรม นามศิริเลิศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จิตอาสาช่วยถ่ายทอดความรู้ เล่าว่า การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ช่วยพัฒนาตนเอง ทำให้กล้าแสดงออก การที่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียว โดยไม่ได้ลงมือทำ และไม่นำมาถ่ายทอดหรือสอนคนอื่น ความรู้ที่เรียนมาจะไม่มีประโยชน์ ต้องนำมาใช้ สามเณรที่มาตั้งใจเรียนและให้ความสนใจ จึงมีกำลังใจในการถ่ายทอดความรู้ และช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอม เป็นโครงการที่มีประโยชน์ดีกว่าทิ้งเวลาให้เสียเปล่าไป

สำหรับ 10 โครงงานระบบอัจฉริยะด้วย IOT เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้ง 10 กลุ่มสามเณรที่จะเข้าประกวด ได้แก่ 1. บ้านไผ่แก๊สดีเทคเตอร์

2. ต้นแบบอาคารอัจฉริยะเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 3. ราวตากผ้าอัจฉริยะ 4. เครื่องไล่ยุงแบบพกพาด้วยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง 5. อ่างล้างมืออัตโนมัติ 6. Automatic Watering Machine 7. กังหันน้ำเพิ่มออกซิเจนอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 8. กังหันน้ำแบบอัตโนมัติ 9. ถังหมักแก๊สชีวะภาพ 10. พัดลมไล่ยุงอัตโนมัติ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

AOL จะถ่ายทอดสดการแข่งขันชิงแชมป์โลกการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตในวันที่ 17 พ.ย.นี้

กลาสตันบิวรี, คอนเน็กติกัต และดัลเลส, เวอร์จิเนีย—(บิสิเนส ไวร์)—11 ต.ค. 2549 ผู้ชมทั่วโลกสามารถรับชมการแข่งขัน TopCoder Collegiate Challenge แบบสดๆ ผ่านทางเว็บไซต์สำหรับนักพัฒนาของ AOL ท็อปโค้ดเดอร์ อิงค์ (TopCoder, Inc.) ผู้นำด้านการแข่งขันการเขียนโปรแก...

สพว.อบรมเชิงปฏิบัติการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร "การผลิตลูกชิ้น"

กรุงเทพฯ--9 ก.พ.--สถาบันพัฒนา SMEs สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์วิจัยและตรวจคุณภาพสัตว์น้ำ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เรื่อง "การผลิตลูกชิ้น" รุ่...

สสส. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "สสส.จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา 2548"

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--สสส. ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และจังหวัดราชบุรี จะจัดให้มีงาน "สสส. จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา 2548" ปีที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะม...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง