ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมความร่วมมือประเทศกลุ่มอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓:๓๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

(วันที่ 28 มีนาคม 2561) ที่ รร.แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมเดินหน้าร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการปูทางความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน

นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และดร. นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียนขึ้นซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561

นพ.ธวัช กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้รับความร่วมมือในการจัดงานอย่างเต็มที่จากองค์กรด้านสาธารณสุขแห่งประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงองค์กรในระดับนานาชาติ อาทิ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) องค์การสุขภาพของภาคพื้นอเมริกา (Pan American Health Organization หรือ PAHO) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children's Fund หรือ UNICEF)

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาความร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีน การทบทวนศักยภาพด้านการพัฒนาวัคซีนและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค รวมถึงประสบการณ์การดำเนินงานด้านนโยบายหรือยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในระดับนานาชาติ

ส่วนที่สำคัญที่สุดในการประชุมคือการนำเสนอร่างและร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์นั้นสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ต่อไป นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่

ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียนจัดทำขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ "การเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาคมอาเซียน" (A Healthy ASEAN Community through access of assured quality vaccines) ซึ่งประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์สี่แนวทางหลักพร้อมตัวชี้วัดดังนี้

1. การจัดการเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีน ชี้วัดโดยการจัดตั้งกลไกจัดหาวัคซีนให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งในยามปกติและช่วงเวลาฉุกเฉิน และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในภูมิภาคอาเซียน

2. สนับสนุนงานวิจัย พัฒนา และการผลิตวัคซีนที่จำเป็น ชี้วัดโดยการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ทรัพยากรมนุษย์ และเครือข่ายในภูมิภาค ชี้วัดผ่านการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาและผลิตวัคซีน การอบรมให้ความรู้ด้านวัคซีนและชีวเภสัชกรรม รวมถึงโครงการความร่วมมือต่าง ๆ

4. การพัฒนาแผนงานเพื่อการอภิบาล ชี้วัดโดยการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำกับดูแลแผนงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ภายหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการสิ้นสุดลง สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินงานเพื่อให้ความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียนเกิดขึ้นได้จริงดังต่อไปนี้ 1) จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลในระดับอาเซียนเพื่อดำเนินงานด้านความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีน 2) จัดเตรียมรายงานแบบสำรวจข้อมูลด้านวัคซีนพื้นฐานใน และแผนปฏิบัติการด้านการสื่อสารและประสานงานเพื่อการรับรองอย่างเป็นทางการโดยที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน 3) จัดเตรียมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการรับรองอย่างเป็นทางการโดยที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน และ 4) จัดเตรียมปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งพาตัวเองด้านวัคซีนเพื่อการรับรองอย่างเป็นทางการโดยที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน

ทั้งนี้ ประเทศไทย โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการให้เป็นประเทศผู้นำและผู้รับผิดชอบในการผลักดันให้เกิดความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนจากประเทศสมาชิกอาเซียน นับเป็นครั้งที่ 3 แล้วสำหรับการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค ซึ่งถือเป็นการยืนยันต่อผลสำเร็จจากการประชุมในสองครั้งแรกที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สธ.ทุ่มงบ 4พันล้าน ตั้ง “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ” เฟสแรกจับมือ มหิดลพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก

สธ.ทุ่มงบ 4 พันล้าน ตั้ง “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ” เฟสแรกจับมือมหิดล พัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ ควบคุมต้นทางการระบาดของโรค ตั้งเป้าภายในไม่เกิน 10 ปี ไทยต้องผลิตวัคซีนได้เองไม่น้อยกว่า 7 ชนิด...

ข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสมัครเข้าเป็นภาคีใน IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU)"

กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในฐานะประธานคณะทำงาน "IOSCO APRC MMoU Committee" ของกลุ่มประเทศสมาชิก IOSCO เอเชียแปซิฟิค ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติขึ้น ในหัวข้อ "การสมัครเข้าเป็นภาคีใน IOSCO Multilateral Memorandum of ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง