ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๗ (The Seventeenth Thailand IT Contest Festival: IT 2018) YOUNGSTERS POWER!

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๒๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--8 มี.ค.--เนคเทค

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการสร้างคนไทยให้พร้อมรองรับศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุทธศาสตร์ "วิทย์สร้างคน" ในการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์ตั้งแต่ระดับเด็กจนถึงเยาวชน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ด้วยความสำคัญดังกล่าว เนคเทคได้ดำเนินการจัดงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival)" มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน

"มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย" เป็นงานประกวดแข่งขันการพัฒนา การออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับเยาวชนที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เป็นมหกรรมที่รวมสุดยอดผลงานที่พัฒนาจากความรู้ และ ความสามารถของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้นำความรู้ และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน และนวัตกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิดและดำเนินการอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังได้มีโอกาสนำผลงานมาเผยแพร่สู่สาธารณชน มหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการกระตุ้นและส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนไทยในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

โดยในปี 2561 นี้ เนคเทคร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ Intel Foundation ได้ร่วมกันจัดงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (The Seventeenth Thailand IT Contest Festival: IT 2018)" ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ ไอซ์แลนด์ฮอลล์ ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "YOUNGSTER'S POWER!: พลังคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยด้วยไอที" โดยภายในการจัดงาน จะมีการประกวดแข่งขันสุดยอดผล

งานนวัตกรรมด้าน IT ของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ 4 กิจกรรม คือ

1. การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (The Twentieth National Software Contest: NSC 2018) ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบกับซอฟต์แวร์ยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ อาทิ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย โปรแกรมนับจำนวนคน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) และ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) เป็นการรวมสุดยอดโปรแกรมของประเทศไทย โดยฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทย

2. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition: YSC 2018) เพื่อสรรหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ซึ่งจะเติบโตเป็นนักวิจัยในอนาคต ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิศวกรรมศาสตร์

3. การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (The Seventeenth Youth's Electronics Circuit Contest: YECC 2018) โดยตัวแทนค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์จากทั่วประเทศ เพื่อชิงชัยและค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์ นักอิเล็กทรอนิกส์วัยเยาว์ ในการสร้างสรรค์อุปกรณ์สำหรับ Smart Farm และ Smart Factory

4. โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่เยาวชนที่มีความตั้งใจจริง และผลงานมีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาผลงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อนำไปสู่การใช้งานได้จริง โดยเน้นการทำงานในรูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างกลไกการทำงานร่วมกับภาคีในลักษณะของเครือข่ายจิตอาสา เพื่อสร้างความยั่งยืนของโครงการและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมไทย

นอกจากนี้ ในงานยังมีบูธกิจกรรมผลงานวิจัยของเนคเทค ทางด้าน STEM education อย่างเช่น MuEye และ KidBright เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในลักษณะลงมือปฏิบัติจริง เป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริม และกระตุ้นให้เยาวชนไทยเกิดความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจและสังคม ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เป็นการสั่งสมและบ่มเพาะทุนมนุษย์อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการ พัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในงาน ได้แก่การจัดกิจกรรมทอล์คโชว์เปิดประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่ผ่านเวทีมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival) ในหัวข้อ "ประสบการณ์รุ่นพี่ สู่วิถีไอที START UP" อาทิ

1. คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (NSC 2004) ปัจจุบันประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง AIYA Startup น้องใหม่ ที่ทำเรื่อง AI AIYA สตาร์ทอัพผู้บุกเบิกเทคโนโลยี AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ AIYA มีชื่อเต็มว่า Artificial Intelligence Your Acceptance คือ เรามองในเรื่องของการเอาปัญญาประดิษฐ์มาเป็นผู้ช่วยในการทำธุรกิจ ว่าวันนี้ทำธุรกิจยังไงให้ให้ฉลาดขึ้น เรามีสโลแกนว่า A Genius Chatbot for Your Great Business

2. คุณสิบแสน สุขสุชะโน โครงการการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันกรรมการผู้จัดการ บริษัท

แอบซ์แทรค วิงซ์ จำกัด ผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตและสร้างสรรค์เกมของไทย

3. คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ CEO บริษัท YMMY ผู้ก่อตั้งและให้บริการแอปพลิเคชัน QueQ QueQ สตาร์ทอัพที่นอกจากจะแก้ปัญหาการรอคิวได้อย่างตรงจุดยังเติบโตได้ไกลด้วยกลยุทธ์การสร้างความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรหรือพาร์ทเนอร์วงการร้านอาหารที่แข็งแรงและเหนียวแน่น กลยุทธ์ในการ "หาเพื่อน" "ดูแลเพื่อน" และ "เติบโตไปพร้อมกับเพื่อน"

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมผลงานของเยาวชน ในเวที "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17" Thailand IT Contest Festival 2018 "YOUNGSTER'S POWER!: พลังคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยด้วยไอที" ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ ไอซ์แลนด์ฮอลล์ ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://fic.nectec.or.th/it2018

จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สนับสนุนโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Intel Foundation

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนาดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 3 รายการ

กรุงเทพฯ--24 ม.ค.--เนคเทค การสัมมนา "Thailand e-Business 2005" จัดโดยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยา...

เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการเซ็นสัญญาความร่วมมือ IT for Agriculture Forum

เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดแถลงข่าว การเซ็นสัญญาความร่วมมือ IT for griculture Forum ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2546 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 106 เนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ** หมายเหตุ ทางศูนย์เ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง