ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สจล. ผสาน 10 ศาสตร์องค์ความรู้ จากห้องเรียนสู่การพัฒนาชุมชน เปิดโปรเจค จิตอาสา ผลักดันกระบวนการรับใช้สังคมยกคุณภาพชีวิตคนไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓:๑๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 ก.พ.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์
  • สจล. ชูโครงการ "ชุมชนจิตอาสาร่วมใจ พระจอมเกล้าลาดกระบัง" นำร่องบริการ-ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนหัวตะเข้ พร้อมขยายโมเดลสู่มหา'ลัยทั่วไทย สะท้อนภาพแหล่งทรัพยากรทรงคุณค่าเพื่อสังคม

นอกจากบทบาททางด้านการศึกษาและการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโดยรอบพื้นที่สถาบัน ให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ โดยเฉพาะภารกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้น ด้วยการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของเหล่าคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา ไปบริการและถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ในขณะเดียวกันยังต้องคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวิถีชีวิตความเป็นชุมชนดั่งเดิมนั้น ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งในทางปฏิบัติไม่เพียงสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชนเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่อาศัยขึ้นด้วย

จากแนวคิดดังกล่าว ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สจล. ได้นำแนวคิดในการบริการและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไปพัฒนาต่อยอดกำเนิดเป็นโครงการ "ชุมชนจิตอาสาร่วมใจ พระจอมเกล้าลาดกระบัง" ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสำนึกที่ดีในการสร้างจิตสาธารณะของเหล่าคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาวิถีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบสถาบัน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาให้มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ภายใต้การดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ของตนให้เพิ่มสูงขึ้น

ศ.ดร.สุชัชวีร์ อธิบายว่า สจล. ได้ตระหนักถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการยึดเหนี่ยวและปฏิบัติ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนและชุมชนโดยทั่วไป ด้วยเหตุนี้จึงได้นำร่องดำเนินโครงการในรูปแบบจิตอาสาร่วมใจพัฒนาชุมชน นำร่องในเขตพื้นที่ชุมชนรอบสถาบันการศึกษา โดยการจัดตั้งจุดบริการประชาชนและลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆ ตามความรู้และความเชี่ยวชาญของเหล่าคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน อันเป็นการผสมผสานศาสตร์และองค์ความรู้จาก 10 คณะ ชั้นนำของ สจล. โดยแบ่งออกเป็น 7 กิจกรรม ได้แก่ 1. ทำความสะอาดถนนและทาสีฟุตปาธ โดยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในสถาบัน 2. บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และชมรมยานยนต์ 3. กำจัดผักดับชวาและตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา และวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี 4. สอนศิลปะ ประกอบเครื่องบินจำลอง อบรมความรู้คอมพิวเตอร์ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทำการปฐมพยาบาลและเยี่ยมคนไข้ติดเตียง โดยคณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ 6. จัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ณ ชุมชนหัวตะเข้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ 7. ครัวจิตอาสา โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร

การเปิดโครงการนำร่องของ สจล. ในครั้งนี้ มุ่งหวังเป็นโมเดลต้นแบบขยายโครงการดังกล่าวไปสู่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผ่านที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) ในฐานะประธาน ซึ่งเบื้องต้นกำหนดว่าจะดำเนินการพร้อมกันในวันที่ 21 เมษายน 2561 โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เลือกดำเนินกิจกรรมจิตอาสาตามความถนัดและเชี่ยวชาญของตนเอง เช่น การเข้าไปช่วยกันทำความสะอาดชุมชน การให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องต่างๆ การสอนภาษาต่างประเทศที่สำคัญและจำเป็น สอดคล้องกับบริบทของสังคมและชุมชนนั้นรวมถึงการนำเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยคิดค้นไปใช้ในชุมชน เช่น มหาวิทยาลัยสยาม ทำแขนขาเทียมให้คนพิการ สจล. นำนวัตกรรมกำจัดผักตบชวาไปช่วยทำความสะอาดแหล่งน้ำ โดยการใช้โดรนฉีดพ้นสารชีวภาพที่คิดค้นจนประสบความสำเร็จ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่งเสริมศักยภาพชุมชนโดยการสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับเอสเอ็มอี

"ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้เข้าไปช่วยเหลือชุมชนอยู่แล้วแต่เป็นรูปแบบต่างคนต่างทำ แต่การดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นการทำพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อผลักดันกระบวนการหล่อหลอมเพื่อจิตสาธารณะ ในการเป็นบุคคลและบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบพร้อมรับใช้สังคมในอนาคต รวมทั้งสะท้อนภาพการเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่า และคุณประโยชน์อย่างยิ่งของชุมชน ทั้งด้านวิชาการ การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของสถานศึกษาอีกด้วย" ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว

ก้อง - ก้องเกียรติ รัฐสมบูรณ์ นักศึกษาปี 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ หนึ่งในผู้ร่วมโครงการ "ชุมชนจิตอาสาร่วมใจ พระจอมเกล้าลาดกระบัง" ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ บอกว่า การได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำให้รู้สึกว่าได้ร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคม แม้ว่าการให้บริการในวันนี้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็ถือว่าพวกเรานักศึกษาได้นำความรู้มาบริการคนในชุมชน ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าหากมีการขยายโครงการแบบนี้ไปในวงกว้าง จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศได้อย่างแน่นอน

ไม่ต่างกับ ไปร์ท - ณัฎฐชัย ภูมิพาณิชย์ชัย นักศึกษาปี 1 คณะวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ และ ปัณ - ปัณณธร จันทรบูลย์ นักศึกษาปี 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย สองหนุ่มผู้ทำหน้าที่สันทนาการสอนเด็กๆ ประกอบเครื่องบินจำลองและเทคนิคการวาดรูป บอกว่าการได้ออกมาทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ไม่เพียงช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมเพียงเท่านั้น แต่ตนเองในฐานะรุ่นพี่ที่มาร่วมมอบความสุขให้กับน้องๆ นักเรียนพื้นที่ใกล้เคียงก็รู้สึกอิ่มเอมใจไปด้วย แม้จะเป็นกิจกรรมสันทนาการแต่ก็พยายามสอดแทรกความรู้และมุมมองดี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษากับเด็กรุ่นใหม่มุ่งมั่นตั้งใจเพื่ออนาคตในวันข้างหน้า

เช่นเดียวกับ กวาง - ณัฐสรัญ รณะนันทน์ นักศึกษาปี 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน ทีมสำรวจและจัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ที่บอกว่า กิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้นำเอาความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนออกใช้มาพัฒนาชุมชน ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆ ที่ช่วยฝึกฝนการทำงานจริงอีกรูปแบบหนึ่ง โดยเฉพาะการลงพื้นที่สำรวจชุมชนและจัดทำเป็นแผนที่ท่องเที่ยว จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและโปรโมทตลาดเก่าริมน้ำชุมชนหัวตะเข้ ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและอยากมาท่องเที่ยวเสพบรรยากาศ เพลิดเพลินไปกับเสน่ห์ของบ้านไม้สองชั้นยุคโบราณที่ดัดแปลงเป็นร้านค้าต่างๆ ซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนได้มากขึ้น

ทั้งนี้ นอกจากเหนือไปจากโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนข้างต้นแล้ว ขณะเดียวกัน สจล. ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได้มุ่งมั่นในการพัฒนาและจัดสรรพื้นที่ต่างๆ ในสถาบัน เปิดพื้นที่ให้ชุมชนโดยรอบเข้ามาศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ อันสอดคล้องกับนโยบายการเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ของชุมชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ชาวชุมชนและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ โดยคลิกเข้าไปที่ www.kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/kmitlpr หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8111


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กฟผ. จัดสัมมนาวิชาการผลิตไฟฟ้า เพิ่มศักยภาพธุรกิจเดินเครื่อง-บำรุงรักษา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพิ่มศักยภาพธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาจัดสัมมนาวิชาการผลิตไฟฟ้า กฟผ. ครั้งแรก เพื่อเผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่และประสบการณ์ในงานผลิตไฟฟ้ารวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านไฟฟ้า นายสมบัติ ศานติจารี...

พระจอมเกล้าลาดกระบัง เน้นอยู่ที่ไหนก็มีสิทธิ์เท่าเทียมเลือก TCS ติดตั้งระบบให้บริการเครือข่ายระยะไกลด้วย SSL VPN

กรุงเทพฯ--24 มี.ค.--จีเอเบิล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไอเดียล้ำ บุกเบิกใช้โซลูชั่นการให้บริการเครือข่ายระยะไกลด้วย SSL VPN แห่งแรก รองรับกลุ่มนักศึกษาและข้าราชการของพระจอมเกล้าลาดกระบังที่อยู่นอกบริเวณสถาบันในการต่อผ่านเครือข่ายเข้าส...

กทม.เพิ่มงบค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

กรุงเทพฯ--28 ก.พ.--กทม. นายพูลพันธ์ ไกรเสริม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชน กทม. เปิดเผยว่า ตามที่นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการต...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง