ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ ยูซีแอล มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๕๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 ก.พ.--ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Visioning and Needs Analysis โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูซีแอล (University College London: UCL) มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ร่วมกันหารือถึงการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งหวังให้บัณฑิตแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นอกจากจะเป็นแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรมแล้ว ยังเป็นแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมผู้เกี่ยวข้องจากหลายองค์กรเข้าร่วมด้วย อาทิ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภา, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล, นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ตัวแทนนายแพทย์ใหญ่และแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ อาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นต้น วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการระดมสมองจากทุกภาคส่วนในการที่จะพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีมหาวิทยาลัยยูซีแอลร่วมมือในการเป็นที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตร ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐบาลที่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระประสงค์ให้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อพระปณิธาน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปีการศึกษาแรกเมื่อในปีพ.ศ.2560 ทั้งนี้ สำหรับการประชุมความร่วมมือเชิงปฏิบัติครั้งนี้เป็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่เกิดขึ้นจากพระวิสัยทัศน์ และสายพระเนตรที่ยาวไกลใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพระบบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยสู่ระดับสากล กับทางมหาวิทยาลัยยูซีแอล (University College London: UCL) มหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของโลก ในการร่วมมือพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาติ โดยเป็นหลักสูตรแพทย์ 7 ปี ซึ่งความโดดเด่นของหลักสูตร คือ นักศึกษาแพทย์จะได้มีโอกาสเข้าร่วมทำงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร ระหว่างการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญของหลักสูตร คือ การผลิตแพทย์ที่เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วจะมีความโดดเด่นทั้งในด้านการเป็นผู้นำในวิชาชีพ เป็นแพทย์ที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรู้ความสามารถในด้านวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อันจะส่งผลและเป็นประโยชน์อย่างเด่นชัดให้กับระบบการแพทย์และการสาธารณสุขไทยทั้งในระดับชุมชน และระดับประเทศต่อไป

มหาวิทยาลัยยูซีแอลถือเป็นวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงติดอันดับโลกโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีผู้ได้รับรางวัลโนเบลมาแล้ว 29 คน มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมและกระตุ้นมุมมองทางด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ และมีความเป็นเลิศในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้งมีหน่วยงานเฉพาะให้คำปรึกษาด้านแพทยศาสตรศึกษา ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของการศึกษาทางการแพทย์ทั่วโลกและให้ความสำคัญกับการวิจัยด้านชีวการแพทย์ที่เข้มข้นในระดับสากล


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจัดโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจัดโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี โรงเรียนคลองบ้านพร้าว และโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปทุมธานี จำนวน 3 แห่ง เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2551...

ภาพข่าว: เผยโฉมโลโก้ตัว "ท" งานหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 2

กรุงเทพฯ--17 ส.ค.--ซีวีที แอนด์ เบอร์เซีย น.พ.วิชัย โชควิวัฒน อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภับภูเบศร เปิดตัวตราสัญลักษณ์ งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 2 "ต่อยอดภูมิปัญญาไท" ...

ข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสมัครเข้าเป็นภาคีใน IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU)"

กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในฐานะประธานคณะทำงาน "IOSCO APRC MMoU Committee" ของกลุ่มประเทศสมาชิก IOSCO เอเชียแปซิฟิค ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติขึ้น ในหัวข้อ "การสมัครเข้าเป็นภาคีใน IOSCO Multilateral Memorandum of ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง