ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ราษฎรบ้านสันกำแพง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร วันนี้มีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๓๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 ก.พ.--สำนักงาน กปร.

พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังจังหวัดชุมพร เพื่อติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฝายน้ำตกหินเขียวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าแซะ จังหวดชุมพร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โปรดเกล้าฯ ให้ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และสนองพระราชปณิธานที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้บังเกิดความยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎรอย่างทั่วถึงต่อไป

สำหรับฝายน้ำตกหินเขียวพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอท่าแซะ จังหวดชุมพร นั้น เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ได้ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาคลองใหญ่หินเขียวเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านสันกำแพง หมู่ที่ 19 และบ้านสันกำแพง 1 หมู่ที่ 23 ตำบลรับร่อ ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงหน้าฝน

ต่อมาในปี 2552 กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง3.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ และระบบท่อส่งน้ำช่วงต้น ความยาวประมาณ 2,645.00 เมตร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในปีแรก และในปี 2553 ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ จำนวน 3 สาย ความยาวรวม 9,220 เมตร พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 82 แห่ง และถังเก็บน้ำขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 แห่ง สามารถส่งน้ำสนับสนุนเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านสันกำแพง จำนวน 500 ครัวเรือน 2,500 คน และสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรในฤดูแล้งประมาณ 2,500 ไร่ ช่วงฤดูฝนประมาณ 5,000 ไร่ ส่งผลให้ราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีทำให้สามารถทำการเกษตรได้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ราษฎรได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยใช้ชื่อว่า "กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการฝายน้ำตกหินเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" เพื่อการมีส่วนร่วมในบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายบุญ เสน่ห์พูด ราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฝายน้ำตกหินเขียวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าแซะ จังหวดชุมพร หมู่ที่ 19 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และเป็นหนึ่งในผู้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ เปิดเผยว่า เมื่อปี 2546 ได้เกิดความแห้งแล้งอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ทำให้ชาวบ้านเกิดความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอย่างหนัก ซึ่งขณะนั้นเป็นสมาชิก อบต. ได้ร่วมประชุมกับชาวบ้านใน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 19 และ หมู่ที่ 23 ที่ประชุมเห็นชอบถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่ 9 และต่อมาก็ทราบว่าพระองค์ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทุกคนต่างรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก และในวันนี้โครงการแล้วเสร็จได้มีการปล่อยน้ำเพื่อให้ราษฎรใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง พื้นที่เพาะปลูกได้รับน้ำเต็มที่ทำให้ได้รับผลผลิตอย่างสมบูรณ์ ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะปลูกทุเรียนและกาแฟเป็นหลัก จากเดิมจะปลูกกาแฟอย่างเดียว ปลูกทุเรียนได้ราคาดีกว่า ผลผลิตส่งออกไปขายต่างประเทศ ทำให้ราษฎรทั้ง 2 หมู่บ้าน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีฐานะมั่นคงขึ้น เดิมมีรายได้แค่หลักแสนต่อปี เดี๋ยวนี้เป็นหลักล้านต่อปี

"โครงการนี้ ชาวบ้านได้มีส่วนร่วม ด้วยการช่วยกันจ่ายเงิน เป็นค่าบำรุงรักษา ซึ่งทุกคนยินดีไม่ขัดข้อง หากมีปัญหาก็จะช่วยกันคนละไม้คนละมือ รวมถึงการช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้สมบูรณ์ เพื่อรักษาป่าต้นน้ำไว้ และจะไม่มีใครเข้าไปบุกรุกป่าเพื่อจับจองพื้นที่อีกแล้ว ทุกวันนี้ชาวบ้านลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะโครงการฯ นี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ตนและชาวบ้านทุกคนรู้สึกซาบซึ้งที่ได้รับพระราชทานโครงการนี้จากพระองค์" นายบุญ เสน่ห์พูด กล่าว

ปัจจุบันโครงการฯ มีระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติมความยาวประมาณ 4,800.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำ จำนวน 5 แห่ง ราษฎรได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 500 คน ครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรอีกประมาณ 500 ไร่ และเกษตรกรยังได้ขุดสระเก็บน้ำในพื้นที่แปลงเกษตรของตนเองเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในช่วงฤดูแล้งอีกด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ซีพีเอฟ สนับสนุนโรงครัวกองทัพภาคที่ 1

พลโท ธีรชัย นาควานิช (ที่ 3 จากขวา) แม่ทัพภาคที่ 1 รับมอบไข่ไก่ 30,000 ฟอง และน้ำดื่มซีพี 30,000 ขวด มูลค่ารวมกว่า 320,000 บาท จาก นายสันทัด ทองเต็ม (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ...

ภาพข่าว: ซีเกทสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา

นางจิรพรรณี สุปรัชญา รองประธานฝ่ายการเงิน ภาคพื้นเอเชีย บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ที่ 2 จากซ้าย) มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมกา...

ฮอนด้าประสานพลัง 4 กระทรวง จุดพลุโครงการ "โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4" สร้างเครือข่ายแก้ปัญหาน้ำเสีย ขยะ และพลังงาน

กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ผนึกกำลังเครือข่ายจัดแถลงข่าวโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้คำปรึกษา ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ร่วมกับ สำนักงาน กปร. กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง