ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รายงานผลการดำเนินงานในปี 2560 และแผนการดำเนินงานในปี 2561 ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓:๐๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--8 ก.พ.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้แถลงข่าวการดำเนินงานของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ในปี 2560 และแผนการดำเนินงานในปี 2561 ของ สบน. โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของ สบน. ในปี 2560
1.1 การจัดหาเงินกู้ของรัฐบาล

สบน. ได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 552,922 ล้านบาท และกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 542,397 ล้านบาท รวมทั้งได้พัฒนาธุรกรรมรับวงเงินประมูลพันธบัตรเพิ่มเติม (Overallotment) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกู้เงินของรัฐบาลให้มีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับสภาพคล่องในประเทศที่อยู่ในระดับสูงได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ได้พัฒนาธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) เพื่อลดความเสี่ยงจากการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลจากรูปแบบ one-to-Multiple เป็น Multiple-to-Multiple รวมถึงพัฒนาธุรกรรม Bond Switching บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ BSwitching) ได้เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

1.2 การจัดหาเงินกู้โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง จำนวน 51,404 ล้านบาท โครงการหลักที่มีผลการเบิกจ่ายเงินกู้ในปีงบประมาณ 2560 ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ 98,643 ล้านบาท โครงการสำคัญที่มีแผนการเบิกจ่าย ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพ - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพ - นครราชสีมา) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน 5 เส้นทาง 3 โครงการ ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการเบิกในส่วนของเงินกู้แล้ว จำนวน 10,001 ล้านบาท

1.3 การจัดหาเงินกู้ให้แก่รัฐวิสาหกิจ

สบน. ได้จัดหาเงินกู้ให้แก่รัฐวิสาหกิจจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวน 266,166 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ การปรับโครงสร้างหนี้เดิม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

2. แผนการดำเนินงานของ สบน. ในปี 2561
2.1 แผนการกู้เงินของรัฐบาลในปี 2561

สบน. มีแผนกู้เงิน จำนวน 1.124 ล้านล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย (1) การกู้เงินใหม่จำนวน 607,251 ล้านบาท เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 450,000 ล้านบาท และสนับสนุนการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ โครงการระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย - จีนและ โครงการรถไฟทางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลอดจนโครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจรของกรมทางหลวง และ (2) การกู้เงินปรับโครงสร้างหนี้เดิมจำนวน 516,755 ล้านบาท โดย สบน. เห็นควรระดมทุนจากภายในประเทศโดยการกู้เงินในรูปแบบพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้อื่นๆ เป็นหลัก โดยมีการกู้เงินสกุลต่างประเทศจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศบางส่วนสำหรับโครงการที่มีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ

การกู้เงินและการบริหารหนี้ของรัฐบาลจะดำเนินการภายใต้แผนการบริหารความเสี่ยงซึ่งจะครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และการปรับโครงสร้างหนี้ โดยคำนึงถึงต้นทุนและความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ปัจจุบันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้รัฐบาลยังคงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากมีสัดส่วนหนี้ต่างประเทศเพียงร้อยละ 0.9 ของหนี้รัฐบาลทั้งหมด โดยหนี้ต่างประเทศที่คงค้างอยู่และหนี้ต่างประเทศที่จะมีการกู้เพิ่มเติมในปี 2561 สบน. จะเร่งดำเนินการปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งชำระคืนหนี้ต่างประเทศที่มีต้นทุนสูงกว่าอัตราตลาดในปัจจุบัน โดยเปลี่ยนมาใช้เงินกู้ในประเทศทดแทน (Refinancing)

2.2 การบริหารจัดการเงินสดในเชิงรุก (Active Cash Management)

ปัจจุบันระบบการเงินและการทำธุรกรรมทางการเงินของโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ประกอบกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของรัฐบาล ส่งผลให้ สบน. ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินสดและเงินคงคลังของรัฐบาลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดย สบน. ได้เสนอแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะและกฎหมายเงินคงคลังเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารเงินคงคลัง ทำให้การบริหารเงินสดของรัฐบาลมีความคล่องตัวมากขึ้น สามารถบริหารระดับของเงินคงคลังให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มกรอบการกู้เงินระยะสั้นเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง ไม่เกินร้อยละ 3 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และให้กระทรวงการคลังสามารถขยายระยะเวลาการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปีได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการถือครองเงินสดเมื่อยังไม่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายและทำให้การวางแผนการกู้เงินของรัฐบาลมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าว สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับแล้ว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ในระยะต่อไป สบน. จะต้องปฏิรูปกระบวนการบริหารเงินสดของรัฐบาล โดยปรับรูปแบบและเครื่องมือการกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลังตามกรอบของกฎหมายใหม่ รวมทั้งปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการประมาณการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อบริหารต้นทุนการถือเงินสดของรัฐบาลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยจะดำเนินการร่วมกับกรมบัญชีกลางและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในรูปแบบของ "Treasury Unit" ต่อไป

สำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร 02265-8050 ต่อ 5505

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ตลาดตราสารหนี้ไทย ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่ารวมเทียบเท่ากับจีดีพีภายใน 10 ปี

กรุงเทพฯ--29 ก.ย.--ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 29 กันยายน 2548 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดตราสารหนี้ทั้งหมด อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ ตล...

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่ 2548

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ มนตริวัต รองปลัดกระทรวงการคลัง นำคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวง การคลัง เข้าคารวะนายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงกา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง