ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๓๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--6 ก.พ.--มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้า- ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕9-๒๕60 (ครั้งที่ 40) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ และวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๔,019 ราย แยกเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) จำนวน ๑91 ราย และ ระดับบัณฑิต (ป.ตรี) จำนวน ๓,๘28 ราย

ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 10 ราย มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่าง ที่ดี และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น จำนวน ๖ ราย ดังนี้

ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 10 ราย
พลอาการศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร
พลเอกธีรเดช มีเพียร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด

นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล (แม่โจ้ รุ่น 54) เจ้าของกิจการสมเกียรติการเกษตร, ฉัตรกมลฟาร์ม ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
นายวสิฐ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจอาหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) CEO เครือเจริญโภคภัณฑ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทเชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
นายปิยะ โรจนเพียรสถิต รองประธานบริษัทในเครือประวิทย์กรุ๊ป
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร

นายสุรชัย ศิริจรรยา (แม่โจ้ รุ่น 49) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจไก่เนื้อ ภาคเหนือ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

นายนรินทร์ พูลเพิ่ม (แม่โจ้ รุ่น 34) ข้าราชการเกษียณอายุ (นักวิจัยและพัฒนาพืชสวน)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชสวน
ผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย

นายสุทัศน์ บุญมาภิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

รัฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

นายสุรศักดิ์ จโนภาษ (แม่โจ้ รุ่น 37) ผู้จัดการบริษัท สามปอยดง, ผู้จัดการบริษัท สวนผักเชียงใหม่

เทคโนโลยีมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี ๒๕60 จำนวน ๖ ราย

นายสุรพันธ์ เด็ดขาด ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 3๓ อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

นายนิกร กิจการค้า ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 36 เจ้าของและผู้จัดการ สวนเกษตรแม่นาง ตำบลวาวี อำเภอ แม่สรวย จังหวัดเชียงราย

นายจำรอง ดาวเรือง ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๔7 ผู้อำนวยการระดับสูงสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

นายบรรจง สมบูรณ์ชัย ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๕0 อาจารย์สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ก่อตั้งอาสาสมัครหมอต้นไม้ จังหวัดเชียงใหม่

นายพิบูล โพธิ์ศรี ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๕4 เจ้าของกิจการพิบูลฟาร์ม ประธานกรรมการ สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด จังหวัดลพบุรี

นางสาววินิตรา ลีละพัฒนา ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 69 อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการท่องเที่ยว, ผู้อำนวยการสถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว

โดยให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มารายงานตัวยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยตนเองอีกครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข พร้อมเข้ารับฟังคำชี้แจงและมีกำหนดฝึกซ้อม ในวันระหว่างที่ ๑๕ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามคู่มือการฝึกซ้อม และที่ www.stu.mju.ac.th/bunditmaejo


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กองทัพเรือจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ประจำปี ๒๕๔๗

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ให้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทน นักศึกษาจาก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร...

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญทำข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2546

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2547 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ.2546 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ดังรายละเอียดกำหนดการดังแนบ Thursday 29th January 2004 17.30 hrs. HisMajesty the Ki...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง