ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด จังหวัดจันทบุรี ต้อนรับครม.สัญจร สหกรณ์ตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จธุรกิจรวบรวมผลไม้คุณภาพครบวงจร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๐๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--6 ก.พ.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ และในช่วงบ่ายวันนี้ ( 6 กุมภาพันธ์ 2561) นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางมาที่สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด จังหวัดจันทบุรี เยี่ยมชมกระบวนการบริหารจัดการผลไม้ผ่านระบบสหกรณ์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการผลักดัน จังหวัดจันทบุรีสู่การเป็นมหานครผลไม้ของโลก ซึ่งสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรีที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ผลิตผลไม้คุณภาพ และมีระบบการบริหารจัดการผลไม้อย่างครบวงจร โดยสหกรณ์มีส่วนในการสนับสนุนเงินทุนให้เกษตรกรนำไปพัฒนาอาชีพ การจัดหาปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายให้สมาชิกในราคายุติธรรมเพื่อช่วยลดต้นทุนแก่เกษตรกร การส่งเสริมการรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้ให้ได้มาตรฐาน GAP ตั้งแต่แปลงผลิต ตลอดจนการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรเข้าสู่กระบวนการคัดเกรดคุณภาพผลไม้ การบริหารจัดการระบบขนส่ง และการจัดหาตลาดรองรับผลผลิตกระจายสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านครือข่ายพันธมิตรคู่ค้าภาคเอกชน ทั้งห้างโมเดิร์นเทรดและผู้ส่งออก

สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด จัดตั้งขึ้นจากการควบสหกรณ์หาทุนต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องที่อำเภอมะขาม และได้จดทะเบียนประเภทสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2513 มีสมาชิกแรกตั้งประมาณ 400 คน โดยมีทุนดำเนินงานเริ่มต้น 1.3 ล้านบาทเศษ ปัจจุบันดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 48 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 2,048 คน ทุนดำเนินงานจำนวน 305.88 ล้านบาท เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ระดับอำเภอ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยู่ระดับชั้น 1 และผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ในระดับดีเลิศ ปัจจุบันสหกรณ์มีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้ผลิตผลเงาะคุณภาพ จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพ จำนวน 54 คน กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพ จำนวน 4 กลุ่ม โดยมีการเตรียมความพร้อมพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพสู่แปลงใหญ่ 2 พืช ได้แก่ กลุ่มมังคุด 112 ราย จำนวน 1,458 ไร่ และทุเรียน 54 ราย 817 ไร่

สำหรับปี 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการผลักดันให้สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด เป็นแม่ข่ายศูนย์กลางการแปรรูปและส่งออกผลไม้ของภาคตะวันออก โดยมีเครือข่ายร่วมกับสหกรณ์อีก 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด และสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ซึ่งกรมฯได้สนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดให้กับสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง รวมมูลค่า 145 ล้านบาท เพื่อนำเทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลไม้ของสหกรณ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตลอดจนสร้างมูลค่าสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่าสหกรณ์จะสามารถขยายปริมาณการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรได้เพิ่มขึ้นกว่า 35,000 ตัน สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรชาวสวนผลไม้จำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 ราย จะมีแหล่งรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน ได้รับราคาที่เป็นธรรม และส่งผลทำให้ภาพรวมราคาผลไม้ในพื้นที่ปรับตัวตามกลไกของตลาด นำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์พยายามผลักดันสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้ในภาคตะวันออกโดยใช้ตลาดนำการผลิต พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สร้างความเชื่อมมั่นโดยการมีระบบตรวจสอบย้อนกลับผลไม้จากสวนของสมาชิกทุกราย รวมถึงมีการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตผลไม้ร่วมกันระหว่างสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์และคู่ค้า สนับสนุนให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางและสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก ซึ่งทำให้สหกรณ์และเกษตรกรมีการวางแผนการผลิตร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับตลาดและความต้องการของผู้บริโภค

ทั้งนี้ ในฤดูกาลผลไม้ปี 2561 นี้ คาดว่าผลผลิตทุเรียนจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากตลาดมีความต้องการ และขายได้ราคาดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนให้สหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรีร่วมกันวางแผนรวบรวมผลผลิตทุเรียน เป้าหมาย 15,000 ตัน ทั้งทุเรียนสดและทุเรียนเพื่อนำไปแปรรูป โดยได้คัดเลือกสหกรณ์ 2 แห่งในจังหวัดจันทบุรี โดยมีสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด เป็นแม่ข่ายรวบรวมทุเรียนจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอมะขาม ขลุง โป่งน้ำร้อนและสอยดาว และสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด เป็นลูกข่าย รวบรวมทุเรียนส่งต่อให้สหกรณ์แม่ข่ายบริหารจัดการทุเรียนสดและส่วนหนึ่งนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพิ่มมูลค่าในรูปของทุเรียน Freeze Dry เพื่อกระจายสู่ตลาดภายในประเทศผ่านห้างโมเดิร์นเทรด และเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้สหกรณ์ร่วมมือกับภาคเอกชนจัดตั้งบริษัทเพื่อรวบรวมผลผลิตทุเรียนเพื่อการส่งออก โดยเบื้องต้นจะเน้นส่งออกสู่ตลาดในประเทศจีน และจะขยายผลสู่ประเทศอื่น ๆ ในอนาคตต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ลงนามซื้อขายผลไม้สหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี

ดร.วิระโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด...

“น้ำบาดาล” พร้อม 4 หน่วยงาน เสริมทัพโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

วันที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 15.30 น. นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากร น้ำบาดาล พร้อมด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก นายเริงวิทย์ เวชชศาสตร์ ผู้ช่วย ผู้ว่าการพัฒนาองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ ผู้ว่าการ...

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบเงิน 30 ล้านบาท ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านกองทัพบก

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านกองทัพบก จำนวน 30,000,000.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) จากบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง