ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ เทสโก้ โลตัส ปั้น ข้าวหอมมะลิประชารัฐ ซื้อตรงข้าวหอมมะลิคุณภาพจากสหกรณ์ 4 จังหวัดภาคอีสาน ประเดิมปีแรก 5.7 ล้านกิโลกรัม เพิ่มช่องทางตลาดข้าวให้ชาวนา ลดปัญหาถูกกดราคาข้าวโดยพ่อค้าคนกลางและโรงสีเอกชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖:๔๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--7 พ.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวสารระหว่าง ห้างเทสโก้โลตัส กับสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 4 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการ "เทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ ชื้อข้าวโดยตรงจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร" ว่า จากนโยบายประชารัฐที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมการประสานพลังระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากยิ่งขึ้นนั้น ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ดำเนินตามนโยบายประชารัฐมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรซึ่งเป็นประชากรกลุ่มหลักของประเทศได้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน และได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยยกระดับการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การวางแผน การเพาะปลูก การนำวิทยาการที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพสินค้า การควบคุมความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ตลอดจนการหาตลาดที่มั่นคงเพื่อรองรับผลผลิต ที่จะออกสู่ท้องตลาดตลอดทุกช่วงฤดูกาล

โครงการข้าวหอมประชารัฐ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับห้างเทสโก้โลตัส ในการสนับสนุนให้ห้างโมเดินเทรดเข้ามารับซื้อข้าวหอมมะลิแท้ 100 % โดยตรงจากสหกรณ์การเกษตรใน 4 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี, สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดสุรินทร์, สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าในระยะ 1 ปีแรก จะรับซื้อข้าวหอมมะลิในปริมาณ 5,700,000 กิโลกรัม ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน และนำนโยบายมาขับเคลื่อนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และเติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์ของห่วงโซ่การผลิต ทำให้สินค้าเกษตรและสินค้าจากชุมชนได้กระจายไปถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรได้อย่างมั่นคง

ด้าน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ที่มีโรงสีข้าว ดำเนินธุรกิจแปรรูปข้าวให้เป็นสหกรณ์ที่ทำธุรกิจข้าวแบบครบวงจร ในรูปแบบนาแปลงใหญ่ โดยสหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิก/เกษตรกร ใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนให้สมาชิกผลิตข้าวเปลือกให้ได้มาตรฐาน GAP มีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายข้าวเปลือกคุณภาพ สหกรณ์นำข้าวเปลือกมาตรฐาน GAP มาแปรรูปในโรงสีสหกรณ์ที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GMP เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวสารที่มีคุณภาพมาตรฐาน Q ซึ่งการดำเนินธุรกิจข้าวครบวงจรของสหกรณ์จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดภาคธุรกิจที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ข้าวสารสหกรณ์คุณภาพไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง โดยในปีที่ผ่านมา มีสหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือก จำนวน 351 แห่ง ในพื้นที่ 52 จังหวัด ปริมาณ 1.733 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นมูลค่า 13,134 ล้านบาท ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาโรงสีให้ได้มาตรฐาน GMP ซึ่งในปีนี้ ยังมีเป้าหมายที่จะผลักดันโรงสีสหกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GMP อีก 20 แห่ง และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์ที่ผลิตข้าวครบวงจรมีแหล่งจำหน่ายข้าวสารคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค จึงได้ร่วมมือกับ เทสโก้ โลตัส ในการนำร่องสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิที่มีการผลิตข้าวครบวงจร เพื่อจำหน่ายข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหารฝ่ายการพาณิชย์ เทสโก้ โลตัส กล่าวเพิ่มเติมว่า เทสโก้ โลตัส ได้ดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร เพื่อให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนแก่เกษตรกร และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ จำหน่ายได้ราคาที่เป็นธรรม โดยในปี 2559 เทสโก้ โลตัส ได้ริเริ่มโครงการประชารัฐ 22 โครงการ ซึ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร และล่าสุดในปีนี้ได้ดำเนินโครงการ ข้าวหอมมะลิประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือชาวนาไทย นอกจากนี้ ยังมีบทบาทช่วยในการวางแผนการเพาะปลูกมีประสิทธิภาพ บริหารต้นทุนได้ดี อีกทั้งยังได้มอบความรู้แก่เกษตรกรด้านคุณภาพสินค้า การบรรจุสินค้า และการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย

ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส จะคัดเลือกข้าวหอมมะลิ 100% คุณภาพสูงจากแหล่งเพาะปลูกชั้นเลิศในภาคอีสาน 4 แห่ง มาบรรจุเป็นข้าวตราเทสโก้ ขนาด5 กิโลกรัม เพื่อวางจำหน่ายในร้านค้าของเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ในราคาถุงละ 189 บาท นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวข้าวหอมมะลิ ตราเทสโก้ ทั้ง 4 แบบ ที่งาน "เทสโก้ โลต้ส เอ็กซ์โปร์ 2560" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2560 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารชาร์เลนเจอร์ 2 โดยผู้บริโภคจะสามารถซื้อหาข้าวคุณภาพในราคาโปรโมชั่นได้อีกด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

สัมผัส "ช้างกระ" บานตระการตา พร้อมตามรอยไหว้พระดีอีสาน ณ เมืองดอกคูน

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. ข่าวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 แจ้งว่าขณะนี้เป็นช่วงฤดูที่กล้วยไม้ป่า "ช้างกระ" ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้งามเลื่องชื่อของจังหวัดขอนแก่น กำลังเริ่มออกดอกเบ่งบานพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่ว...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง