ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ซีพี เวียดนาม สนับสนุนคู่ค้าเดินตามแนวปฏิบัติการจัดหาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕:๑๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ต.ค.--ซีพีเอฟ

บริษัทซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (CPV) เดินหน้าส่งมอบนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยังยืน

นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรีกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ซี.พี. เวียดนาม กล่าวว่า การส่งมอบนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจถือเป็นภารกิจสำคัญ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานจำนวนมากและหลากหลาย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ตลอดจนมีความเกี่ยวข้องกับมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การประกาศนโยบายดังกล่าวเป็นการนำร่องในคู่ค้าธุรกิจหลัก (Critical Supplier) 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวัตถุดิบหลักทางการเกษตร กลุ่มเครื่องปรุง และกลุ่มบรรจุภัณฑ์ 67 ราย เพื่อร่วมกันพัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การเติบโตในระยะยาวมุ่งสู่ความยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจหลักได้ครบ 100% ภายในปี 2563 (ปีคศ.2020)

สำหรับนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการบริหารจัดการใน 4 ด้าน ที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง "คุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร" เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค ด้านบุคลากร (People) เน้นการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเคารพในสิทธิมนุษยชน ด้านกระบวนการผลิต (Process) ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร และด้านการดำเนินงาน (Performance) ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

"เวียดนามเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ดังนั้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ บนรากฐานของการร่วมการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน จึงมีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯตระหนักดีว่า "คู่ค้าธุรกิจ" คือ ห่วงโซ่สำคัญของความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในด้านคุณค่า รสชาติ และความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและคู่ค้าธุรกิจ" นายมนตรี กล่าว

นายมนตรี ย้ำว่า การกำหนดนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ เพื่อส่งเสริมกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและคู่ค้าธุรกิจให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะช่วยพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน ยังส่งเสริมให้ทั้ง 2 ฝ่ายเติบโตไปด้วยกัน และมีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

นายม๋าเหยิวจี๊ (Mr.Mã H?u Trí) เป็นหนึ่งในคู่ค้าด้านปลาป่น ของบริษัทฯ กล่าวว่า CPV ให้การสนับสนุนคู่ค้าให้เดินตามแนวปฏิบัติในการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี เพื่อให้บริษัทคู่ค้าได้การรับรองมาตรฐานยั่งยืนของสากล โดยเฉพาะการรับรองสำหรับปลาป่น ซึ่งเป็นมาตรฐานของการจัดหาที่มีความรับผิดชอบ รับรองโดยองค์กรด้านน้ำมันปลาและปลาป่นระดับสากล (International Fishmeal and Fishoil Organization Responsible Supply or IFFO RS) สำหรับทุกโรงงานผลิตต้องพิสูจน์ได้ว่าการจัดหาวัตถุดิบโดยการบริหารที่ดี ปลอดภัยและตรวจสอบย้อนกลับได้

ปัจจุบันในประเทศเวียดนาม มีเพียง 3 โรงงาน ที่ได้มีการรับรอง IFFO ซึ่งบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำเหล่านั้น จะเป็นซัพพลายเออร์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นซัพพลายเออร์ ที่ไม่ใช่ตอบสนองความต้องการเฉพาะ CPV แต่ยังตอบตอบสนองความต้องการกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ รวมถึงสามารถส่งออกปลาป่นไปประเทศอื่นๆในภูมิภาคด้วย

นายเหวียน ต๊วน นาม (Mr.Nguy?n Tu?n Nam) ผู้จัดการบริษัทนำเข้าและส่งออก Khai Anh จำกัด ให้ข้อมูลว่า บริษัทได้ส่งมอบวัตถุดิบอาหารสัตว์หลายประเภท เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด รำข้าว… ให้ CPV ปริมาณ 150,000 ตัน ซึ่ง CPV ให้การสนับสนุนซัพพลายเออร์เพื่อให้ได้การรับรองตามมาตรฐานที่ยั่งยืนอย่างเสมอ

ทั้ง 2 บริษัทเป็นผู้ส่งมอบวัตถุดิบ (Raw materials) ให้กับ CPV และได้รับรองมาตรฐาน HACCP เรียบร้อยแล้ว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ซี.พี.เวียดนาม คว้ารางวัล “โรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์ยอดเยี่ยม”

นายชัยวุฒิ เมฆโหรา (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น รับมอบรางวัลชนะเลิศ “โรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์ยอดเยี่ยม – อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และปศุสัตว์ประเทศเวียดนามปี2011 ครั้งที่ 3”...

ไฮเดลเบิร์กเผยแพร่รายงาน Sustainability Report 2005

ไฮเดลเบิร์ก, เยอรมนี--(บิสิเนส ไวร์)--9 ส.ค. 2548 กราฟแสดงผลการดำเนินงานตลอด 10 ปีของบริษัท ในด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม มีให้ดูทางอินเทอร์เน็ตแล้ว Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) (FWB:HDD) เผยแพร่รายงานการพัฒนาเพื่อความ...

วว. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเปิดตัวโครงการสร้างภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--วว. ขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นับเป็นอุปสรรคที่สำคัญยิ่งต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง