ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เริ่มแล้ว!!! อาชีวะ..เปิดตัวโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment: Vocational Boot Camp ครั้งที่ 2 สอนอาชีพ ฟรี กว่า 2,000 หลักสูตร มุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗:๕๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 ต.ค.--Extravaganza PR

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ "Education to Employment: Vocational Boot Camp" ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา และยกระดับทักษะวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเป็นหลักสูตรเข้มข้นเพื่อต่อยอดให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง ใน 7 กลุ่มอาชีพ กว่า 2,000 หลักสูตร โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในรายวิชาชีพที่ขาดแคลนกำลังคน ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ "Education to Employment: Vocational Boot Camp" ครั้งที่ 2 นี้ เป็นการต่อยอดความสำเร็จมาจากโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยต้องการให้โครงการนี้เกิดขึ้นทุกช่วงของการปิดภาคเรียน และเปิดสอนในประเภทวิชาที่หลากหลายมากขึ้น เช่น หลักสูตรงานบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) โดยปัจจุบันมียอดจำหน่ายกว่า 1 แสนคัน ซึ่งโครงการฝึกอบรมที่ผ่านมา ยังไม่มีหลักสูตรสำหรับฝึกช่างซ่อมไว้รองรับ จึงได้เพิ่มหลักสูตรเข้ามาในครั้งนี้ นับว่าเป็นการเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และสอดรับกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หรือ New Engine of Growth ในยุคไทยแลนด์ 4.0

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังสอดรับกับโครงการสานพลังประชารัฐ โดยภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร และการฝึกอบรม โดยบางประเภทวิชาจะมีวิทยากรจากภาคเอกชนมาช่วยฝึกอบรม เน้นพัฒนา "สมรรถนะหลัก" ควบคู่กับ "คุณธรรม" โดยเรียกว่า "SEE" ทั้งในหลักสูตร Growth Engine (First S-Curve, New S-Curve, Thailand 4.0 Super Cluster) และหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น ได้แก่

• Skills: ทักษะการทำงาน เกิดจากการที่ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับการพัฒนาและลงมือปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยในสถานประกอบการ ภายใต้การดูแลของครูและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ที่จะช่วยผลิตคนให้มีศักยภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง

• English: ภาษาอังกฤษ จะเน้นฝึกภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับอากาศยาน ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินเรือ ภาษาอังกฤษในเรื่องของหุ่นยนต์ รวมทั้งจะมีการพัฒนาแอพพลิเคชัน Echo Vocational สำหรับเด็กอาชีวะได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

• Ethics: คุณธรรม จะเน้นให้มีการปลูกฝังด้านคุณธรรมตลอดช่วงเวลาของการฝึกอบรม ตามแนวคิด "Work Hard be Nice" เพื่อให้ได้กำลังคนที่มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ ตรงเวลา และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม

ด้าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากำลังคนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ New Engine of Growth (S-Curve, New S-curve), Super Cluster และ Thailand 4.0 เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเพื่อเข้าสู่การประกอบอาชีพ โดยให้มี Skill, English และ Ethics โดยเปิดสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประชาชนที่ต้องการนำความรู้ไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งอาชีพอิสระ ซึ่งเปิดสอนกว่า 2,000 หลักสูตร ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม First S-Curve อาทิ หลักสูตรงานบำรุงรักษาจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (big bike) หลักสูตรเทคโนโลยีปรับฉีดพลาสติก หลักสูตรเทคโนโลยีระบบลิฟต์และการซ่อมบำรุง หลักสูตรอาหารแห่งอนาคต เป็นต้น และกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ New S-Curve อาทิ หลักสูตรหุ่นยนต์สำหรับกระบวนการผลิต หลักสูตรการตรวจซ่อมใหญ่วงล้อและระบบเบรกอากาศยาน หลักสูตรงานควบคุมหลอดไฟบ้านผู้สูงวัยด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น กว่า 80,000 คน ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2560 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ โทร.0 2281 5555 ต่อ 1409 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bsq.vec.go.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

อบรมเพื่อสร้างอาชีพ-สร้างรายได้ ’52

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างอาชีพเพื่อประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ปี 2552” ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2552 – 1 พฤษภาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยการอบรมเน้นให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง ซึ่งมีให้เลือกถึง 14 หลักสูตร...

สุดยอดมือทอง..จูเนียร์ เวทีสำหรับนักล่าฝันรุ่นเยาว์

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ เยาวชนนักล่าฝัน บอกเป็นเสียงเรียกร้องว่า " หนูอยากมีร้านขนมไทยในต่างประเทศ" , "หนูอยากเป็นเชฟในโรงแรมแรมดัง ๆ" รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ แห่งครัวคุณหรีดอร่อย x 3 จึงไม่รอช้า ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง