ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มธ. เตรียมคัดหัวกะทิ 2 พัน รอบ#พอร์ทฟอลิโอ พร้อมปฎิทินรับสมัคร ปีการศึกษา 61

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖:๐๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เตรียมเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบยื่นพอร์ทฟอลิโอ จำนวน 1,825 คน ระหว่างวันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และโรงเรียนในเครือข่ายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ 3 โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการกีฬา ที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อใน 21 คณะ โดยที่ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารหรือหลักฐานสำคัญประกอบการพิจารณา เพื่อให้สอดคล้องกับคณะที่ต้องการศึกษา อาทิ ใบรับรองความเป็นเลิศทางวิชาการ ใบรับรองความเป็นเลิศทางภาษา ผลงานการแข่งขันกีฬาในระดับเยาวชน ฯลฯ ทั้งนี้ สำหรับปฏิทินการรับสมัครในปี 2561 จะเริ่มต้นรับในรอบที่ 2 – 5 นับตั้งแต่เดือนมกราคม พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ควบคู่กับการสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS ที่เท่าทันโลก สื่อสารทรงพลัง มีภาวะการเป็นผู้นำ มีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ในการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคม อันสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาสังคมเป็นสำคัญ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. โทรศัพท์ 091-576-0868, 081-810-7783 เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th และเฟสบุ๊คแฟนเพจ Thammasat Admissions 61

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบันการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ไม่ได้ชี้วัดเพียง 'ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 เทอม' เท่านั้น หากแต่ยังต้องพิจารณาถึง 'แฟ้มสะสมผลงาน หรือ พอร์ตฟอลิโอ' ที่สะท้อนถึงทักษะและความสามารถอันโดดเด่นของผู้สมัครอันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณา ซึ่งล่าสุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมเปิดรับนักศึกษารอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561 ในรูปแบบ 'การยื่นพอร์ตฟอลิโอ' สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และโรงเรียนในเครือข่ายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวนทั้งสิ้น 1,825 ที่นั่ง ตามมติของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อลดปัญหาการกันสิทธิ การวิ่งรอกสอบ และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างนักเรียนในเมืองและพื้นที่ต่างจังหวัด

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด กล่าวต่อว่า สำหรับการเปิดรับในรอบที่ 1 จะประกอบไปด้วย รอบการยื่นพอร์ตฟอลิโอ และ 3 โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการกีฬา ครอบคลุม 21 คณะ อาทิ คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ฯลฯ นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครในรอบดังกล่าว จะต้องเตรียมเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณา ให้สอดคล้องกับคณะที่ตนต้องการศึกษา นอกเหนือจากใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน อาทิ ใบรับรองความเป็นเลิศทางวิชาการ (เช่น เพชรยอดมงกุฎ, สมาร์ทวัน) ใบรับรองความเป็นเลิศทางภาษา (เช่น TOEFL, IELTS, HSK) ผลงานการแข่งขันกีฬาในระดับเยาวชนหรือระดับประเทศ ใบรับรองผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (เช่น ตาไม่บอดสี, ไม่พิการนิ้วมือ) เป็นต้น

ทั้งนี้ การเปิดรอบยื่นพอร์ตฟอลิโอ จะเปิดรับจำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1/1 รับสมัครระหว่างวันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 และจะทราบผลการคัดเลือกภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ขณะที่ครั้งที่ 1/2 รับสมัครระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561 และจะทราบผลการคัดเลือกภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยการยื่นทั้ง 2 ครั้ง ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น และอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครที่ www.reg.tu.ac.th ภายในวันและเวลาที่กำหนด (การยื่นเอกสารพอร์ทฟอลิโอจะเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตรกำหนดไว้) นอกจากนี้ สำหรับปฏิทินการเปิดรับในปี 2561 จะเริ่มต้นที่ รอบที่ 2 โควตาพื้นที่และความสามารถพิเศษ เปิดรับในเดือนมกราคม รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน เปิดรับในเดือนพฤษภาคม รอบที่ 4 ระบบคัดเลือกกลาง เปิดรับในเดือนมิถุนายน และ รอบที่ 5 จะเปิดรับเดือนกรกฎาคม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด กล่าว

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการเปิดคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ครอบคลุม กลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะได้รับการพัฒนาความสามารถทางวิชาการที่เต็มเปี่ยม ควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้มีคุณลักษณะ GREATS ที่ก้าวทันโลก มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ สื่อสารทรงพลัง มีสุนทรียะในหัวใจ มีภาวะการเป็นผู้นำ และมีจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ รวมถึงมีศักยภาพในการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ สู่งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสังคม อันสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาสังคม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. โทรศัพท์ 091-576-0868, 081-810-7783 เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th และเฟสบุ๊คแฟนเพจ Thammasat Admissions 61


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

Fear Factor (ฤดูกาลที่ 5) ทุกวันจันทร์ เริ่มวันที่ 7 มีนาคม 2548 เวลา 20.00 น. ทางช่อง AXN (ยูบีซี 19)

กรุงเทพฯ--2 มี.ค.--โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์ (ประเทศไทย) กลับมาอีกครั้งกับฤดูกาลล่าสุดของ Fear Factor ฤดูกาลที่ 5 ตามคำเรียกร้องและคำมั่นสัญญาว่าผู้ชมจะได้พบกับการท้าทาย ความอึด ความทรหด ความสามารถพิเศษที่ท้ามฤตยู และการแสดงโลดโผนที่แปลกใหม่และริเริ่มสร้างสร...

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๔๘

กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโทถึงระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต หลั...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองของประเทศเอเชีย"

ด้วยโครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิญี่ปุ่น กำหนดจัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองประเทศเอเชีย" ในวันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง