ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมบัญชีกลางจัดงานสถาปนาครบรอบ 127 ปี แห่งความภาคภูมิใจ โชว์ผลงานที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐:๔๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลางจัดงานในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 127 ปี พร้อมรายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 มุ่งเน้นการควบคุม ดูแล การใช้จ่ายเงินแผ่นดินและของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ในวันที่ 7 ต.ค. ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง โดยปีนี้กรมบัญชีกลางจัดงานครบรอบ 127 ปี (6 ต.ค. 60) ผ่านมาร้อยกว่าปี กรมบัญชีกลางยังคงยึดมั่นในการทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อกำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ในปีที่ผ่านมากรมบัญชีกลางได้พัฒนางานตามภารกิจกรมบัญชีกลาง ในด้านต่างๆ ที่สำคัญ รวมถึงดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล สำหรับผลงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – วันที่ 1 ตุลาคม 2560 มีผู้มีสิทธิมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว จำนวนกว่า 6 ล้านคน โดยผู้มีสิทธิได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้สิทธิซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ เป็นจำนวนมาก คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 181 ล้านบาทส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น แต่จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดยังพบอีกว่ามีร้านธงฟ้าประชารัฐบางแห่งเรียกเก็บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิโดยได้รับความยินยอมจากผู้มีสิทธิ การกระทำความผิดกรณีดังกล่าวหรือกรณีอื่นที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถกระทำได้และอาจมีโทษตามกฎหมายด้วย ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิไม่จำเป็นต้องรีบซื้อสินค้าหรือใช้สิทธิสวัสดิการประเภทอื่นให้หมดวงเงินภายในเดือนตุลาคมเท่านั้น เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ยกยอดวงเงินคงเหลือสวัสดิการทุกประเภทของเดือนตุลาคม ให้ไปใช้ต่อได้ในเดือนพฤศจิกายน 2560 อีก 1 เดือน และขณะนี้กรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่รับลงทะเบียน พร้อมที่จะแจกบัตรแมงมุมให้ผู้มีสิทธิทั้ง 7 จังหวัด ในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ และเพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับความสะดวก จึงได้ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ช่วยในการแก้ไขปัญหา รับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งติดตามผลการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และรายงานให้กรมบัญชีกลางทราบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแจ้งข้อมูลติดต่อได้ที่ Call Centerบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-2345 อีกช่องทางหนี่ง

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า สิ่งที่ท้าทายที่สุดในการทำงานของกรมบัญชีกลางนั้น คือการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในขณะที่อีกบทบาทหนึ่งต้องควบคุม ตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส บางครั้งจึงอาจทำให้การทำงานไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ ซึ่งต้องกำกับและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทำให้ในปีงบประมาณ 2560 สามารถเบิกจ่ายได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายมากที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยเบิกจ่ายภาพรวมได้ 2,586,551 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.64 นอกจากด้านการจ่ายเงินแล้ว กรมบัญชีกลางยังดูแลด้านการรับเงินด้วย โดยปีงบประมาณ 2560 มีเงินสดรับเข้าเงินคงคลังผ่านระบบ GFMIS จำนวน 3.09 ล้านล้านบาท เป็นการนำส่งรายได้จำนวน 2.73 ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการนำส่งรายได้ของส่วนราชการ รัฐวิสากิจ และเงินนอกงบประมาณที่ฝากเงินไว้จำนวน 3.6 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ นอกจากนี้ การดูแลเรื่องสุขภาพของข้าราชการผู้รับบำนาญ และบุคคลในครอบครัว โดยได้ปรับเพิ่มอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และปรับเพิ่มการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินไม่รุนแรง (สีเขียว) หรือเป็นกรณีที่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือฉุกเฉินเร่งด่วน ทำให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2560 มีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 73,658.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,642.46 ล้านบาท (เบิกจ่ายปี 2559 จำนวน 71,016.40 ล้านบาท) อีกทั้งได้ประกาศพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่23 สิงหาคม ที่ผ่านมา พร้อมทั้งออกกฎหมายลูกเพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นมาตรฐานเดียวกัน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวทิ้งท้ายว่า หลักการในการทำงานทุกวันนี้ คือ "กำกับแบบเข้าใจ คาดหวังได้ในบริการ" โดยให้บุคลากรของกรมบัญชีกลางทำงานแบบมีส่วนร่วม พร้อมเน้นย้ำให้ทุกคนใช้การสื่อสาร และทำความเข้าใจกันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมาย และพร้อมให้บริการกับทุกภาคส่วนด้วยจิตให้บริการที่เป็นเลิศ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: แสดงความยินดีกรมบัญชีกลางครบรอบ 117 ปี

น.ส. สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 117 ปี ณ ห้องประชุมกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ...

เกียรตินาคินสรุปผลการดำเนินงาน ปี 47 กำไร 2,208 ล้านบาท

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--เวเบอร์ แชนด์วิค (ประเทศไทย) บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2547 ว่า ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลกำไรมาจากธุรกิจหลักของบริษัทคือ ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ และ...

ททท.ร่วมกับสมาคมร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์ฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การบินไทย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมชม ภาพยนตร์เรื่อง Red Dust

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--ททท. ตามที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จำกัด (มหาชน) โดยการสนับสนุนของรัฐบาลไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2548 หรือ 2005 Bangkok International Film Festival (2005 BKKIFF) ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง