ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ประกาศรางวัล วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๙:๔๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--เวรี่ พีอาร์

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล "วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ สุดใจ จำปา รองศาสตราจารย์ ฉดับ ปัทมสูต ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต นายทวี บุตรสุนทร นายไพฑูรย์ แก้วทอง นายวีระวัฒน์ ชลายน และ ดร.อดิศัย โพธารามิก โดยพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธีนี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ

โครงการสรรหา วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่นนั้น จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชู สรรเสริญ และประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตเก่า และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประกอบคุณงามความดี มีจริยธรรมอันดีงาม มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมส่วนรวม สร้างคุณประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งประสบความสำเร็จในการทำงาน มีความดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่จำกัดเพศ สาขาวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชนหรือองค์กรใด โดยจะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 30 ปี

สำหรับทั้ง 7 ท่านที่ได้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมากมาย เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็น "วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 นั้นล้วนมีประวัติการทำงานที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ได้แก่ รองศาสตราจารย์ สุดใจ จำปา อดีตหัวหน้าภาควิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็นที่ปรึกษาร่วมของโครงการบำบัดน้ำทิ้งในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โดยได้ทดลองบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีหลายวิธี ทั้งธรรมชาติบำบัดและเทคโนโลยีบำบัด เป็นเวลากว่า 20 ปีที่ทำให้โครงการบำบัดน้ำเสียในสวนจิตรลดากลายเป็นแหล่งข้อมูลในการประเมินระบบบำบัดน้ำทิ้งแห่งสำคัญของประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ฉดับ ปัทมสูต อดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และธรณีวิทยาเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอาจารย์และนักวิชาการมากว่า 45 ปี ทำงานหลายอย่าง เช่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาแร่ดีบุกแห่งเอเชียอาคเนย์(อยู่มาเลเซีย) ส่วนตำแหน่งที่ภาคภูมิใจได้แก่ นายกสภาวิศวกร ควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม ดูแลวิศวกรทั้งประเทศ และประธานกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต อดีตรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราภิชาน ประจำสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายทวี บุตรสุนทร ซึ่งปัจจุบันได้ถึงแก่กรรมแล้ว แต่ในอดีตได้ทำคุณประโยชน์ไว้มากมาย เช่นเคยดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)ในระหว่างปี 2541-2545 เคยเป็นอดีตรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งยังเคยเป็นนายกสภาวิศวกร

นายไพฑูรย์ แก้วทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิจิตรถึง 9 สมัยและยังเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงหลายสมัย อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดดเด่นในการเมืองถึง 12 สมัย และได้เป็นรัฐมนตรีถึง 6 สมัยด้วยกันเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดสภาวิศวกร เคยได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็นวิศวจุฬาดีเด่นในปีพ.ศ. 2542

นายวีระวัฒน์ ชลายน อดีตผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเริ่มต้นทำงานครั้งแรกกับกรมชลประทาน ดูแลการติดตั้งเครื่องพลังน้ำที่เขื่อนภูมิพล ซึ่งถือเป็นเครื่องแรกของประเทศไทยและพัฒนาติดตั้งอีกหลายเครื่องในหลายเขื่อน สมดั่งคำว่า "คนสร้างเขื่อน" และ ดร.อดิศัย โพธารามิก เจ้าของธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม บริษัท ทีทีแอนด์ทีและจัสมิน จำกัด (มหาชน) ผลงานเด่นๆ ได้แก่ โครงการโทรศัพท์ต่างจังหวัด1.5 ล้านหมายเลข โครงการสื่อสารภายในประเทศด้วยดาวเทียม (TDMA) ระบบสื่อสารเพื่อบริการธุรกิจผ่านดาวเทียม (ISBN) และเคเบิลใยแก้วใต้น้ำ รวมถึงยังมีบทบาททางการเมืองเคยรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา และเคยได้รับรางวัล วิศวจุฬาดีเด่น มาแล้ว ในปี พ.ศ.2538

ทั้ง 7 ท่านที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ได้นำความรู้ในวิชาชีพวิศวกรรมไปสร้างประโยชน์มากมายให้กับสังคมและประเทศ เหมาะสมกับประกาศเกียรติคุณรางวัล "วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ซึ่งทั้งหมดจะได้จารึกนามประกาศเกียรติคุณไว้ใน หอเกียรติยศ (Hall Of Fame) ของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: รับรางวัลวิศวจุฬาดีเด่น

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2552 ในงานประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น และวิศวจุฬาดีเด่น...

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ รับสมัครผู้รับจ้างอิสระในการตรวจทานและการบริหารงานหนังสือ

กรุงเทพฯ--15 ก.พ.--สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครผู้รับจ้างอิสระในการตรวจทานและการบริหารงานหนังสือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานิต รุจิวโรดม กรรมการผู้จัดการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่าเพื่อให้ก...

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเสวนา เรื่อง "ชีวจริยธรรมกับสังคม"

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมการเสวนาเรื่อง"ชีวจริยธรรมกับสังคม" วันพุธที่ 19 มกราคม 2548 ณ ห้อง 302 ชั้น3 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จัดโดย โครงการชีวจริยธรรมกับสังคม และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดการ 13.00 น. ล...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง