ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ปภ.ชี้แจงการจัดหาอากาศยานปีกหมุนเป็นไปตามระเบียบราชการ พร้อมเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดและแข่งขันการเสนอราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕:๕๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ชี้แจงการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter)สำหรับใช้ในภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการในรูปแบบการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding)ซึ่งทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ภายใต้หลักการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม และโปร่งใส ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา ยังมิได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาหรือผู้ผลิตรายใด พร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการเสนอราคาตามขั้นตอนที่กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 24 กันยายน 2560 และผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาได้ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเรียนชี้แจงว่า รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) จำนวน 2 ลำ สำหรับใช้ในภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะการปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน กู้ภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในลักษณะของการผูกพันงบประมาณระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) และเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบก ในรูปแบบที่ ปภ. เสนอขอจัดตั้งงบประมาณดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ และใช้ประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในส่วนของกองทัพบกให้การสนับสนุนการเตรียมนักบิน การซ่อมบำรุง และการดูแลอากาศยาน สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ ปภ. มีแนวทางการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) 2 แนวทาง โดยแนวทางแรกได้แจ้งข้อมูลความต้องการในการจัดหาอากาศยานปีกหมุนไปยังบริษัทผู้ผลิตโดยตรง ทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ และรัสเซีย แนวทางที่สอง กระทรวงมหาดไทยได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ให้ประสานสถานทูตไทยที่อยู่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก เพื่อให้แจ้งข้อมูลและเชิญชวนผู้ผลิตและจำหน่ายอากาศยานปีกหมุนเข้าร่วมการเสนอราคา พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของอากาศยานปีกหมุน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพบก กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดทำ TOR ในลักษณะที่เปิดกว้างให้มีการแข่งขันอย่างเสรี และได้จัดทำราคากลางในการจัดหาอากาศยานปีกหมุน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งไม่มีบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใดแสดงการคัดค้านหรือโต้แย้งในคุณลักษณะที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชิญชวนให้บริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายเข้าร่วมการเสนอราคาโดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 24 กันยายน 2560 โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาได้ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ทั้งนี้ ในการดำเนินการจัดหาอากาศยานปีกหมุนทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบของทางราชการทุกประการ ภายใต้หลักการแข่งขันอย่างเสรี โปร่งใส เป็นธรรม และเปิดกว้าง มิได้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดหรือผูกขาดยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อใด ซึ่งการจัดหาอากาศยานปีกหมุนดังกล่าว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเฉพาะการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยในอาคารสูง การดับไฟป่า และการขนย้ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงด้วยความยากลำบาก

นายฉัตรชัย กล่าวต่อไปว่า ปภ.ขอเรียนว่า ขณะนี้การจัดหาอากาศยานปีกหมุนอยู่ในขั้นตอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding) เท่านั้น ยังมิได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาหรือผู้ผลิตรายใดให้เป็นผู้จัดหาอากาศยานปีกหมุนดังกล่าว ประกอบกับขณะนี้ยังมีระยะเวลามากกว่า 20 วันทำการ ซึ่งผู้สนใจสามารถเสนอข้อมูลด้านเทคนิคและราคาตามขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้ ปภ. ขอความร่วมมือสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการเสนอราคาตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การจัดหาอากาศยานปีกหมุนเป็นไปด้วยความโปร่งใส เกิดการแข่งขันในวงกว้าง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เตรียมซ้อมแผนอพยพสึนามิที่ภูเก็ต 29 เมษายน

กรุงเทพฯ--28 เม.ย.--ปภ. นายสุนทร ริ้วเหลือง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548 ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือและอพยพราษฎรในพื้นที่เสี่ยงภัย (Roadmap)...

เตือนใจผู้ใช้รถใช้ถนน 10 วัน ระวังอันตราย

กรุงเทพฯ--7 เม.ย.--ปภ. นายสุนทร ริ้วเหลือง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนใจผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ 8 - 17 เมษายน 2548 อย่าประมาท ไม่ขับรถเร็ว ง่วง - เมาต้องไม่ขับ เพราะตั้งด่านจุดตรวจเข้ม 3,030 จุดทั่วประเทศ--จบ--...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง