ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมการจัดหางานจับมือบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม ขยายความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนด้านการจัดหางาน สร้างโอกาสมีงานทำให้ประชาชน รองรับตลาดแรงงานในยุค Thailand 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒:๕๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--คอร์แอนด์พีค

กรมการจัดหางานได้ขยายความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยร่วมกับบริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอทคอม จำกัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดหางาน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการประสานความร่วมมือ และส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ สามารถเข้าถึงตำแหน่งงานว่างได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน หรือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยกรมการจัดหางานจะเป็นศูนย์รวมความต้องการแรงงาน (Demand) ที่มีตำแหน่งงานทั้งในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และภาคบริการอันจะเป้นการเตรียมแรงงานไทยให้มีทักษะที่สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน และอนาคตเพื่อให้พร้อมที่จะก้าวไปสู่ยุคสังคมการทำงานแห่งปัญญา (Brain Power) รองรับนโยบาย Thailand 4.0

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งงานผ่านเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th ของกรมการจัดหางาน และ www.jobbkk.com ของบริษัทจัดหางานจ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด โดยมีหลักการความร่วมมือคือกรมการจัดหางานและบริษัทจัดหางานจ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด จะแลกเปลี่ยนป้ายประกาศหรือ Banner นำไปติดตั้งไว้บนหน้าเว็ฐไซต์ของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งงานที่ดี และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

บริษัทจัดหางานสนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านแรงงานและอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการมีงานทำของประชาชนให้แก่กรมการจัดหางาน ขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนข้อมูลเชิงสถิติที่ได้มีการจัดเก็บและวิเคราะห์ พร้อมจัดอันดับตำแหน่งงานว่างที่เป็นที่ต้องการและตำแหน่งยอดนิยมของผู้สมัครงาน รวมทั้งสถิติความต้องการแรงงาน โดยกรมการจัดหางานจะทำหน้าที่นำข้อมูลเชิงสถิติที่ได้จากบริษัทจัดหางาน มาวิเคราะห์ความต้องการแรงงานและแนวโน้มตลาดแรงงานของประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมดุล และเกิดประโยชน์สูงสุดกับตลาดแรงงาน นอกจากนี้ กรมการจัดหางานจะเปิดโอกาสให้บริษัทจัดหางานได้เข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงาน นอกจากนี้ กรมการจัดหางานจะเปิดโอกาสให้บริษัทจัดหางานได้เข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกด้วย

ในปี 2559 กรมการจัดหางานได้ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้กรมการจัดหางานเป็นศูนย์รวมข้อมูลความต้องการแรงงาน (Demand) และผู้ต้องการหางาน (Supply) โดยได้ลงนามความร่วมมือด้านการจัดหางานกับบริษัทเอกชนที่มีสถานะเป็นนายจ้าง จำนวน 5 แห่งคือ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทโซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ส่งผลให้ประชาชนได้เข้าถึงตำแหน่งงานที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกจำนวนกว่า 8,400 อัตรา ประชาชนมีงานทำ จำนวน 4,400 คน ก่อให้เกิดรายได้ 10,482,000 บาท/เดือน

นายวรานนท์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ของภาครัฐและภาคเอกชน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ในความร่วมมือด้านการจัดหางานเพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะนำให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง สามารถยกระดับเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกระทรวงแรงงานในการบรรลุวิสัยทัศน์ Full Employment for all Ages 2021 หรือกำลังแรงงานทำถ้วนหน้าทุกช่วงวัยภายในปี 2564

นายทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยรองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ผู้ให้บริการ WWW.JOBBKK.COM เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทมีความยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจากกรมการจัดหางาน ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างแหล่งการหางานที่ดีให้กับคนไทยทั้งประเทศ โดยรวบรวมตำแหน่งงานว่างทั้งหมด นำมาวิเคราะห์ความต้องการตลาดแรงงานของประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนากระบวนการส่งเสริมการมีงานทำ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในอนาคต ตามกรอบของการดำเนินงาน เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งให้การสนับสนุนข้อมูลเชิงสถิติที่บริษัทจัดหางานได้มีการจัดเก็บและวิเคราะห์ พร้อมทั้งจัดอันดับตำแหน่งงานว่างที่ตลาดต้องการ และตำแหน่งงานที่มีผู้สมัครงานยอดนิยม รวมทั้งสถิติความต้องการของตลาดแรงงาน การให้การสนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านแรงงาน และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการมีงานทำของประชาชน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน

ทั้งนี้ การทำงานของบริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ "JOBBKK หางานทั่วไทย ไปทุกภาค" โดยจะเป็นคนกลางระหว่างผู้หางานและผู้ประกอบการ ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานและพัฒนาระบบการจัดหางานให้ครอบคลุมเข้าถึงตลาดแรงงานไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นรองรับ อาทิ iBeacons เป็นแอปพลิเคชั่น ช่วยให้ผู้ที่กำลังมองหางานค้นหาบริษัทที่อยู่ใกล้บ้าน ทำให้ผู้หางานสะดวกในการค้นหาและสะดวกต่อการเดินทาง เพื่อรองรับตลาดแรงงานในยุค Thailand 4.0

โดย การพัฒนาทักษะของแรงงานไทยจะต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน ที่เป็นสังคมเทคโนโลยี สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ตามทิศทางนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ดังนั้น ตำแหน่งงานใดที่ไม่ได้ใช้ทักษะจะเริ่มถูกแทนที่ด้วยตำแหน่งงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ ตำแหน่งงานด้านไอที, นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล (Data Scientist) พนักงาน R&D และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) เป็นต้น ซึ่งตำแหน่งงานเหล่านี้ ประเทศไทยยังพัฒนาคนได้น้อยมาก ขณะที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง แต่เด็กที่จบใหม่ยังไม่มีศักยภาพตรงตามตลาดแรงงาน

กว่า 15 ปีที่ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด มุ่งสร้างการทำงานที่ดีให้กับคนไทย ทั้งประเทศตามวิสัยทัศน์ที่ให้ไว้แต่แรกคือ "JOBBKK หางานทั่วไทย ไปทุกภาค" สนองตอบนโยบาย Thailand 4.0 ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการกระจายงานออกสู่ภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันเว็บไซต์ WWW.JOBBKK.COM ได้รวบรวมตำแหน่งงานให้เลือกกว่า 1.5 แสนอัตรา และมีคนเข้าเว็บไซต์กว่า 1.2 แสนคน ขณะที่หน้าเพจ Facebook มีคนเข้าประมาณ 2 - 3 แสนคนต่อวัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการจัดงาน Job Fair ซึ่งเรามุ่งหวังว่า การจัดกิจกรรมนี้จะทำให้คนไทยทั่วประเทศ ทุกภูมิภาค สามารถเข้าถึงตำแหน่งงานและมีงานทำ ส่วนทางด้านผู้ประกอบการก็สามารถเข้าถึงกลุ่มแรงงานได้ โดยตรงตามความต้องการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในการตอบโจทย์ความต้องการแรงงานในยุค Thailand 4.0"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจ๊อบ บีเคเค ดอท คอม จำกัด มอบรางวัลแก่ผู้ชนะในกิจกรรม "SHIRT ON DESIGN"

บริษัทจ๊อบ บีเคเค ดอท คอม จำกัด ผู้ให้บริการเว็บไซค์สมัครงานอันดับหนึ่งของประเทศไทย ได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศจากการจัดกิจกรรมการออกแบบ Design ลายเสื้อ JOBBKK ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มีดังนี้ คุณเชษฐพล มานิตย์ และ คุณ ทศพรรณ นิ่มสำราญ โดยมีคุณ ทัศไนย...

การฝึกอบรมอาชีพอิสระ

กรุงเทพฯ--3 มี.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ (คพท.) ร่วมกับ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดแนะแนวอาชีพสาธิตและฝึกอาชีพอิสระให้แก่ ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ ทั้งนี้...

จ๊อบส์ ดีบี เปิดตัวเว็บไซต์ภาษาไทย ชู จ๊อบ อเลิร์ท บุกตลาดสื่อกลางการหางาน เจาะกลุ่มคนหางานทุกระดับ ประกาศดันยอดสมาชิกสู่สี่แสนคนในปี 2548

กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--เพนเนอร์-แมดิสัน บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเว็บไซต์หางานและสื่อกลางในการหางานผ่านอินเทอร์เน็ตระดับสากลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประกาศเปิดตัวเว็บไซต์ www.jobsdb.co.th เวอร์ชันภาษาไทย เน้นบริการข่าวสารและบทความเพ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง