ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อีสท์ วอเตอร์ สานต่อถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบประปามาตรฐาน ต่อยอดบริหารจัดการประปาชุมชนอย่างเป็นระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒:๓๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--อีสท์ วอเตอร์

เดินหน้าเข้าสู่ระยะที่ 2 ของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน หลังจากเมื่อปีที่ผ่านมา ทางอีสท์ วอเตอร์ได้ผนึกกำลังกับภาคีสำคัญ การประปานครหลวง (กปน.) และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ยังเข้มข้นเน้นเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการประปาชุมชนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่การสร้างให้คนในชุมชนสามารถจัดการและบริหารระบบประปาในชุมชนได้เอง

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ สานต่อพันธกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน ที่เข้าสู่ระยะที่ 2 โดยเพิ่มความเข้มข้นจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในการบริหารจัดการกิจการประปาชุมชน ซึ่งทั้งหลักสูตรได้รวบรวมตั้งแต่กระบวนการกรรมวิธีการผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน ระบบควบคุมประปา การใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิตน้ำประปา เช่น มอเตอร์และปั้ม การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ถังพักน้ำ รวมไปถึงการปรับปรุงคุณภาพของน้ำประปา บูรณาการองค์ความรู้สู่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคตราด บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องการประปา เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยให้โครงการซ่อมบำรุงและฝึกอบรมระบบประปาชุมชนประสบความสำเร็จ สามารถสร้างความยั่งยืนด้านน้ำให้กับชุมชนต่อไป

คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีสท์ วอเตอร์ กล่าวว่า "เราได้พัฒนาโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องและถือเป็นความตั้งใจอย่างมากของอีสท์ วอเตอร์ ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนในด้านการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด ซึ่งปัญหาในการบริหารระบบประปาชุมชนนั้นมีหลากหลายรูปแบบ บางพื้นที่การบริหารจัดการระบบยังไม่เต็มประสิทธิภาพ จากการขาดความรู้ความชำนาญในการใช้และซ่อมบำรุงรักษา บางพื้นที่อยู่ในสภาวะขาดทุน ที่สำคัญคือการขาดความพร้อมในด้านกำลังพลและเครื่องไม้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นความร่วมมือครั้งนี้ระหว่าง อีสท์ วอเตอร์ การประปานครหลวง ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำและน้ำประปา และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ผ่านโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixed it Center) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีความพร้อมทั้งในด้านกำลังพลและเครื่องไม้เครื่องมือ สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวอย่างบูรณาการ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน" ระยะที่ 2 ที่เน้นภาคปฏิบัติเป็นสำคัญ เป้าหมายเพื่อฝึกทักษะให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำไปต่อยอดดูแลบำรุงรักษาระบบประปาในแต่ละชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนได้ในอนาคต"

อีสท์ วอเตอร์ เริ่มสำรวจประปาหมู่บ้านของชุมชนตามแนวพื้นที่บริการ เพื่อเข้าช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซม จนเกิดเป็นโครงการซ่อมบำรุงและฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านขึ้นในปี 2551 และดำเนินโครงการต่อเนื่องเรื่อยมา โดยแรกเริ่มโครงการจะเป็นการสร้างความรู้ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดูแลระบบประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืนและสามารถสร้างกำไรให้กับชุมชนได้ จนปัจจุบันสามารถซ่อมบำรุงและฝึกอบรมการบริหารจัดการประปาหมู่บ้านได้รวมทั้งสิ้น 19 แห่ง โดยในระยะที่ 2 เน้นเพิ่มสมรรถนะการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน สู่การนำไปบูรณาการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนอย่างถูกวิธีและให้บริการแก่ชุมชนได้อย่างเต็มศักยภาพ ผ่านโครงการ Fixed it Center

ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ จ.ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา อีสท์ วอเตอร์ มุ่งหวังให้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน เป็นการสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชนตามนโยบาย "ประเทศไทย 4.0" ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เน้นการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง โดยมุ่งหวังให้ชุมชนได้ใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเพียงพอ มีความสามารถซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปาด้วยคนในชุมชนเอง รวมถึงสามารถบริหารระบบประปาหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเดินทางมาร่วมบรรยายการประชุมรับนโยบายการดำเนินงานขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษา ในหัวข้อ "ความคาดหวังต่อกรรมการการอาชีวศึกษา และกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ในการยกระดับการอาชีวศึกษาไทย" โดยมี...

กทม. – กปน. หารือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--กทม. นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับ นายวุฒิชัย รังสิยะวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ถึงความร่วมมือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียว่า มีการหารือใน 3 ประเด็น โดยประเด็นแรก...

สำนักป้องกันภัยฯ กทม. อบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--กทม. เมื่อวานนี้ (6 ม.ค. 48 เวลา 09.00 น.) นายไชยยุทธ ณ นคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 2 จำนวน 540 คน พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 จำนวน ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง