ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ทีโอที ร่วมกับ จ.สิงห์บุรี ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์-สัมผัสวิถี ริมฝั่งน้ำ-เกษตรอินทรีย์แปรรูป ผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ไทยแลนด์ 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗:๐๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--ทีโอที

ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม TOT Young Club 2560"เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" โดยมี พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิตติบดี ประวิตร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานงานพิธีลงนาม พร้อมด้วยนายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 บมจ.ทีโอที และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการสนับสนุนกลุ่ม TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนระหว่าง ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี นายสรกฤช เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และนายพิทักษ์ อธิคม ผู้จัดการส่วนสนับสนุนการตลาดและดูแลลูกค้ารายใหญ่ที่ 1.2

บมจ.ทีโอที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ชุมชนในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ มาพัฒนาเศรษฐกิจขยายฐานตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่าน e-Commerce เป็นพลัง ประชารัฐเพื่อไปสู่เป้าหมายนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิตติบดี ประวิตร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เติบโตโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยผลักดันชุมชนชาวสิงห์บุรี สร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจจากภายในสู่ภายนอกประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ทั้งนี้ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนและส่งเสริมให้เยาวชนและคนไทยได้ร่วมอนุรักษ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และหัตถกรรมของประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยสิงห์บุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา อาทิ พระพุทธไสยาสน์ในวิหารวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ค่ายบางระจัน แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย รวมถึงวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำน้อย พร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ของชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการขยายตลาดสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สำคัญ ได้แก่ กระเป๋าผ้าไทย ชุดผ้าไทย หมี่กรอบ หมูทุบ ปลาร้าสับกระป๋อง และปลาช่อนแดดเดียว เป็นต้น

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club กล่าวว่า โครงการ TYCเป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 4 มีชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 36 แห่งใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดย ทีโอที ตั้งเป้าขยายชุมชนในปี 2560 เพิ่มขึ้น จำนวน 12 ชุมชน สำหรับกิจกรรม TYC "เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" ปี 2560 ที่ชุมชนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เป็นชุมชนแห่งที่ 5 ของปี 2560 ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อร่วมเป็นพลังประชารัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีให้เข้มแข็ง ที่นอกจากการสนับสนุนให้เกิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขยายตลาดสร้างเศรษฐกิจชุมชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนนำผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปสร้างมูลค่านำไปสู่รายได้เพิ่มให้กับชุมชน ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกษตรกรในนครพนมปลูกพืชอื่นๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และรองรับกับอนาคต ซึ่งตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อนำผลิตภัณฑ์ของชุมชน และให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ทั้งส่วนราชการท้องถิ่น อบต. หน่วยงานท่องเที่ยว สื่อมวลชนท้องถิ่น สถานศึกษาในชุมชนร่วมผลักดันสนับสนุน โดยเยาวชนได้นำความรู้ในด้านสื่อ Social Media มาสนับสนุนเพื่อขยายภาคการตลาดให้กับชุมชน ขับเคลื่อนชุมชนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงสนับสนุนภูมิปัญญาความรู้ในท้องถิ่น นำผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชนมา

บริหารจัดการสร้างสรรค์พัฒนา เพื่อสร้างโอกาสให้กับชุมชน และทั้งนี้ TYC นับเป็นหนึ่งในโครงการที่จะไปสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยภายในโครงการเน้นการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน ปี 2560 โครงการ TYC ของ ทีโอที ได้สนับสนุนทั้งในด้านของ application การซื้อขายออนไลน์ การพัฒนาและทำตลาดผ่านเว็บไซต์และ facebook ของชุมชน ซึ่งจะตอบโจทย์ของรัฐบาลในการที่จะสร้างมูลค่าในสินค้าและบริการด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชนขยายสู่ตลาด โดยโครงการฯ จะมีการ อบรมให้ความรู้ในการใช้งานด้าน ICT ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เช่น การสร้าง web page ชุมชน การใช้ Facebook การตกแต่งภาพ การถ่ายทำวิดีโอ พร้อมทั้งการนำเสนอขายสินค้าชุมชนผ่านช่องทาง e-commerce ด้วยการสร้างสื่อSocial media ของชุมชนสร้างเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกัน รวมถึงการนำระบบการซื้อขาย e-Commerce มาต่อยอดขยายตลาดให้กับชุมชน ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทีโอที จัดกิจกรรมชุมชนใหม่ TYC ไปแล้ว จำนวน 4 ชุมชน คือ

ชุมชนบ้านเกาะหวาย จ.นครนายก https://www.facebook.com/tyckohwai/
ชุมชนถ้ำรงค์ จ.เพชรบุรี https://www.facebook.com/tycthamrong/
ชุมชนน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ https://www.facebook.com/tycnamkliang/
ชุมชนเรณูนคร จ.นครพนม https://www.facebook.com/tycrenu/

สำหรับชุมชนใหม่จะดำเนินการตามโครงการของ ปี 2560 อีกจำนวน 7 ชุมชน คือ ชุมชนเทศบาลตำบล ป่าป้อง จ.เชียงใหม่ ชุมชนอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ ชุมชนพนางตุง จ.พัทลุง ชุมชนกะเปอร์ จ.ระนอง ชุมชนบ้านดงกระทงยาม จ.ปราจีนบุรี ชุมชนมาบตาพุดจ.ระยอง ชุมชนบางน้ำผึ้ง จ.กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เตือนนักท่องเน็ตระวังโดนชาร์จค่าโทรต่างประเทศโดยไม่รู้ตัว

กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ ทีโอที ผู้ให้บริการโทรคมนาคมครบวงจร ได้ประกาศแจ้งเตือนผู้เล่นอินเตอร์เน็ตทั่วไป ให้ระวังการเข้าชมเว็บไซต์รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอ ลามกอนาจารและเว็บไซต์การพนัน ที่ระ...

ภาพข่าว: ทรู รับรางวัลเกียรติคุณ " สนับสนุนการศึกษาไอซีที "

กรุงเทพฯ--26 ม.ค.--ทรู คอร์ปอเรชั่น นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มอบรางวัลเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาด้านไอซีที ให้กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีนางสาวเสาวนีย์ ลิมมานนท์ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าสายงานสื่อสา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง