ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เปิดหลักสูตร CSR สำหรับโรงงาน เรียนครบชุมชนรัก รายได้เพิ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๔:๐๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

ภาคอุตสาหกรรมถือว่าเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หลายปีที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งจากนโยบายดังกล่าวสามารถกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีรายได้เพื่อใช้ดำรงชีพ แต่ขณะเดียวกันเมื่อมีการขยายตัวของเศรษฐกิจมากขึ้น สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ภาวะมลพิษทางน้ำ อากาศ ฝุ่นละออง และการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง จึงทำให้ปัจจุบันองค์กรต่างๆเริ่มให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน(CSR) เพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม

การดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นเปรียบเสมือนเป็นการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งการใส่ใจความต้องการของประชาชนโดยรอบนั้นนับได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีงามที่จะก่อให้เกิดคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคม โดยจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรในระยะยาวอีกด้วย

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ส่งเสริมให้ประกอบกิจการภายใต้หลักการเป็นอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเริ่มต้นจากการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดูแลการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดูแลพนักงานให้มีสวัสดิการที่ดี และปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ตลอดจนพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้ครอบคลุมในหลากหลายมิติ โดยการนำมาตรฐาน CSR-DIW ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์และผลักดันอย่างต่อเนื่อง กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้จัดทำโครงการโรงเรียน CSR-DIW ที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงจะเข้าไปเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นครูแนะแนวให้โรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจทำ CSR ให้เกิดแรงจูงใจในการดำเนินงาน ภายใต้หลักการ 7 ด้าน ที่ครอบคลุมในหลากหลายมิติเพื่อนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ

· ด้านการกำกับดูแล เข้าไปให้ความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์และแนวปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมโรงงาน ด้านกฎหมาย และการกำกับดูแลโรงงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้ถูกต้องตามหลักสากล

· ด้านสิทธิมนุษยชน เข้าไปแนะนำส่งเสริมให้โรงงานให้สิทธิมนุษยชนแก่ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้พิการทางร่างกายให้ได้สิทธิเท่าเทียมกันและให้ความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานต่างๆอย่างคนปกติ

· ด้านการปฏิบัติกับแรงงาน เน้นการปฏิบัติกับพนักงานหรือแรงงานอย่างเป็นธรรมเพื่อให้พนักงานมีความรักในองค์กรและส่งเสริมให้พนักงานได้รับความรู้ในด้านอาชีพเพื่อนำเอาไปต่อยอดในอนาคต

· ด้านสิ่งแวดล้อม ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ทั้งด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีในการดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงงานเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนบริเวณโดยรอบและเป็นการรักษาระบบนิเวศในระยะยาวต่อไป

· ด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมการทำงานอย่างโปร่งใส คัดค้านการคอรัปชั่น

· ด้านผู้บริโภค สอนให้โรงงานมีความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค แสดงความจริงใจในการผลิต เช่น เปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้ผู้บริโภครับทราบและไม่โฆษณาเกินจริง

· ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน สอนการมีความรับผิดชอบระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน รับฟังความคิดเห็นและนำเอาไปต่อยอดให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างกัน เช่น การส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพ ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

ทั้งนี้ การปฎิบัติตามเนื้อหาดังกล่าว กรมโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการลดความขัดแย้งและเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และประกอบกิจการอุตสาหกรรมภายใต้กฎหมายที่ให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อีกทั้ง สร้างจิตสำนึกการมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และทรัพยากร ที่จะต้องพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจ รวมถึงจะทำให้การดำเนินธุรกิจของโรงงานสามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น สร้างรายได้ให้กับโรงงานและชุมชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ว่า เริ่มด้วยใจ ทำด้วยมือ"กรอ. ร่วมอยู่ ยั่งยืน คืนสังคม" ทั้งนี้ในปี 2560 มีโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวแล้วกว่า 130 โรงงาน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร 0 2202-4025 หรือสอบถามข้อมูลโครงการอื่นๆ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร.0 2202 4014 หรือเข้าไปที่ www.diw.go.th หรืออีเมล pr@diw.mail.go.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สภาพัฒน์เปิดโอกาสให้ประชาชน 200 คนร่วมเสนอแนวคิดจัดทำแผนฯ 11

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ร่วมวางแผนกำหนดอนาคตประเทศไทย ด้วยการเสนอแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศในช่วงปี 2555-2559...

การท่องเที่ยวฮ่องกงขานรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล

การท่องเที่ยวฮ่องกงขานรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ซึ่งแถลงโดยมร. เฮนรี่ ถังเลขาธิการด้านการคลัง ในระหว่างการแถลงการณ์ด้านงบประมาณ นโยบายดังกล่าวได้กล่าวถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวว่าเป็นกุญแจหลักอันหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง