ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สศก. ร่วมเวที HLPF ECOSOC ขับเคลื่อนเป้าหมาย พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๙:๕๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมระดับโลกเวที HLPF และ ECOSOC ณ นครนิวยอร์ก เดินหน้าร่วมทุกภาคส่วน สู่เป้าหมายยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน พร้อมรุกการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2573 โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ

นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงการเข้าร่วมการประชุม High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) และ Economic and Social Council (ECOSOC) เมื่อวันที่ 11-18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อทบทวนความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)

สำหรับการทบทวนความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีดำเนินงานตั้งแต่ช่วงปลายปี 2558 - 2560 กำหนดRoadmap ในเป้าหมายที่ 2 แบ่งเป็น ระยะสั้น (ปี 2560) ระยะกลาง (ปี 2561 - 2564) และระยะยาว (ปี 2565 - 2579) โดยร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพาณิชย์

สำหรับแผนงานสำคัญ คือ การลดภาวะทุพโภชนาการในทุกระดับวัย สร้างความมั่นคงด้านอาหารตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายย่อยด้วยการสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 882 ศูนย์ (ศพก.) ส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่และเกษตรสมัยใหม่ประชารัฐ การทำเกษตรแบบยั่งยืนด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชา/ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์

ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังมีบทบาทสำคัญในการจัดทำร่างรายงานผลการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2573 ระดับประเทศโดยสมัครใจ (Voluntary National Reviews - VNR) ในเป้าหมายที่ 2 ของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศ ในการรายงาน VNR ต่อเวที HLPF เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี 2573 หรือเรียกว่า SEP for SDGs (Sustainable Economy Philosophy for Sustainable Development Goals)

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการหารือ โดยหยิบยกประเด็นความท้าทายสำคัญ ได้แก่ อุปสรรคเชิงโครงสร้างและความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกำลังพัฒนา และประเทศด้อยพัฒนา การทบทวนการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเชื่อมโยงในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม 5 ด้าน หรือ 5P ได้แก่ ประชาชน (People)โลก (Planet) ความมั่งคั่ง (Prosperity) สันติภาพ (Peace) และความร่วมมือ (Partnership) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศสมาชิกที่จะ "ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน โดยไม่ทิ้งประเทศใดประเทศหนึ่งไว้ข้างหลัง"

ทั้งนี้ การดำเนินงานระยะต่อไป ในส่วนของเป้าหมายที่ 2 คือการเร่งดำเนินการร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน เพื่อเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ และผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา โดยสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานในระดับท้องถิ่น ชุมชน ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัดตลาดเคลื่อนที่รับซื้อ "ยางพารา" ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นางอัญชลี อุไรกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบ และความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบ โดยตรงต่อราคายางพาราในพื้นที่ เนื่องจ...

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมเปิด " สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ "

กรุงเทพฯ--19 ม.ค.--be1 communications ตามที่รัฐบาลได้มีโครงการก่อตั้ง " พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ " ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ความรู้สู่สาธารณชน ซึ่งจะนำพาสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยมอบห...

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่จาก สศค.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายวีระชัย วีระเมธีกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง รับกระเช้าอวยพรจากนาย นริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงการคลัง เมื่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง