ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พัฒนาระบบมาตรฐานตรวจสอบบัญฃี รองรับไทยแลนด์ 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐:๓๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

สุวิทย์ เมษินทรีย์ เผยท่ามกลางระยะเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีการเงินและดิจิตอล มอบหมายสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เร่งพัฒนาขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รองรับดิจิตอลเทคโนโลยีและการก้าวสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 โดยจัดโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญชี ตั้งเป้าหมายจำนวน 4,000 คน เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบการบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) อันเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้มอบหมายนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้านมาตรฐานบัญชีและการเงิน "ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทอย่างมากโดยเฉพาะโลกการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองซึ่งเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจฐานราก ( Local Economy) ดำเนินงานมา 26 ปี จำเป็นจะต้องพัฒนายกระดับมาตรฐานผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกวันนี้และอนาคตสู่ไทยแลนด์ 4.0 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) นั้นได้พัฒนาบทบาทใน 2 มิติ คือ เป็นสถาบันการเงินเพื่อชุมชน ให้ฝาก-ถอน และเป็นแหล่งเงินกู้ให้คนในชุมชนทั่วประเทศได้ประกอบกิจการ และปัจจุบันมีสมาชิก 13 ล้านคน มีเงินหมุนเวียนกว่า 59,000 ล้านบาท รวมทั้งอีกมิติในการพัฒนาบริการประชาชนและการตลาดชุมชน ซึ่งแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ กระบวนการทางด้านการเงินและบัญชีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ จึงต้องมีกระบวนการตรวจสอบบัญชีเข้ามาทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน ซึ่งถือเป็นกระบวนการสำคัญในการรับรองความโปร่งใส ของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประกอบกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้จัดทำระบบการบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อใช้เป็นรูปแบบบัญชีที่มีมาตรฐานเดียวกัน และมีการจัดการเรียนรู้ให้แก่ทุกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้เกิดความรู้ ทักษะ และสามารถปฏิบัติการจัดทำบัญชีกองทุนได้"

นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กล่าวว่าการจัดสอบและขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2 ครั้ง ที่ผ่านมา มีผู้ผ่านการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเพียงจำนวน 428 คน แต่ปัจจุบันเรามีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวนทั้งสิ้น 79,593 กองทุน ซึ่งจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีจำนวนไม่สอดคล้อง และไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบบัญชีให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จะได้ดำเนินการจัดสอบ และขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อไป สำหรับผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแล้ว การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก็มีความหลากหลาย และมีการพัฒนาตลอดเวลาเช่นกัน จึงขอมอบให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีความพร้อม สามารถตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป"

นายสุรฃัย ดนัยตั้งตระกูล ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวว่า " เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ อันจะนำไปสู่ความโปร่งใสในการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สทบ.จึงได้ดำเนินการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน โดยกำหนดเป้าหมายจำนวน 4,000 คน ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 381 คน และมุ่งหวังในการนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงและตรวจสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พัฒนาองค์ความรู้ใน 4 เรื่อง ได้แก่ กฏหมาย การเงิน ไอที และความรู้ด้านธุรกิจ ให้มีสามารถครอบคลุม 80,000 กองทุน เสริมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจฐานราก สามารถนำนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

โครงการต้นกล้าอาชีพ สรรหา 8000 อัตรา เพื่อสนง.กองทุนหมู่บ้าน

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน (โครงการต้นกล้าอาชีพ) จัดโครงการ...

รมว.คลังเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” ณ แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การประชุม ไบเทค บางนา เมื่อวันท...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง