ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ก.วิทย์ ผนึก กองทัพอากาศ และองค์การอวกาศญี่ปุ่น เปิดตัวการแข่งขัน CanSat ดาวเทียมกระป๋อง ครั้งแรกของไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕:๓๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--อพวช.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)ร่วมกับโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในสังกัดกองทัพอากาศ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) ภายใต้การสนับสนุนของกองทัพอากาศ และองค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAXA) แถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขัน "CanSat Thailand 2017" หรือ "ดาวเทียมกระป๋อง" ครั้งแรกของประเทศไทย หวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศต่อไป

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า CanSat หรือ "ดาวเทียมกระป๋อง" เป็นอุปกรณ์ที่ใช้จำลองการทำงานของดาวเทียมที่มีขนาดเล็กเท่ากระป๋องน้ำอัดลม เป็นโครงการอวกาศขนาดเล็กที่มุ่งเน้นการปฎิบัติจริง เพื่อใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านอวกาศ โดย CanSat จะถูกปล่อยจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น เครื่องบิน จรวด หรือบอลลูน ในระหว่างที่กางร่มชูชีพร่อนลงมา CanSat จะปฏิบัติภารกิจทางวิทยาศาสตร์ที่กำหนดไว้ ก่อนที่จะตกถึงพื้นดิน ซึ่ง CanSat จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในหลายด้าน เช่น การออกแบบดาวเทียม การกำหนดภารกิจ การสร้างและประกอบดาวเทียม การทดสอบ การเตรียมตัวปล่อยขึ้นสู่อวกาศ และการวิเคราะห์ปัญหา เป็นต้น

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า CanSat หรือ "ดาวเทียมกระป๋อง" เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ และเทคโนโลยีดาวเทียมได้โดยง่าย โดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่มีภารกิจด้านการสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่มีภารกิจในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับประเทศ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ที่มีภารกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนร่วมมือกับโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในสังกัดกองทัพอากาศ และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) ภายใต้การสนับสนุนของกองทัพอากาศ รวมไปถึงองค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAXA) หน่วยงานสำคัญระดับแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น เพื่อผนึกกำลังกันสร้างให้กิจกรรมนี้มีความยิ่งใหญ่ และดึงดูดให้เยาวชนสนใจที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรม ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศ

CanSat ยังถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่อธิบายการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาได้อย่างชัดเจน เนื่องจากผู้เล่นต้องบูรณาการความรู้ทั้ง 4 ศาสตร์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) มาใช้ในการประดิษฐ์และแก้ปัญหาโดยไม่แยกส่วนหรือแยกศาสตร์ เป็นการเรียนรู้แบบไม่เน้นท่องจำทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหา หาข้อมูล วิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ ด้วยตนเอง และยังสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ ทั้งสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ เพื่อนำไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวัน รวมทั้งนำไปพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานได้

"กล่าวได้ว่า กิจกรรม CanSat เป็นหนึ่งในแผนงานการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเริ่มจากการจุดประกายความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจด้วยกิจกรรมการแข่งขันที่สนุกสนาน พร้อมกับการได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านอวกาศและดาวเทียม เพื่อนำไปสู่ความต้องการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปหรือเกิดการนำไปพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศต่อไป" รมว.วท. กล่าวในที่สุด

Mr. Masanobu TSUJI Director of JAXA Bangkok Office กล่าวว่า องค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAXA) มีการประชุมเครือข่ายองค์กรเทคโนโลยีทางอวกาศเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Regional Space Agency Forum) APRSAF เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงการด้านอวกาศและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกิจกรรมอวกาศของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งในการประชุมนั้นจะมีการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนเพื่อปลูกฝังความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศ เช่น การแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติ APRSAF ซึ่งมี อพวช. เป็นผู้รับผิดชอบคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน และกิจกรรมการประกวดภาพด้านอวกาศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สทอภ. ในการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมในระดับนานาชาติ ในส่วนของกิจกรรมการแข่งขัน CanSat นั้น APRSAF เริ่มต้นจัดให้มีการแข่งขันเป็นครั้งแรกในปีที่ผ่านมา ซึ่งหากกลุ่ม APRSAF จะมีการจัดการแข่งขันในอนาคตขึ้นอีกครั้ง เชื่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอในการส่งเยาวชนเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปอย่างแน่นอน

ด้าน พลอากาศเอก จอม ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้ง 2 หน่วยงานของกองทัพอากาศ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) และโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางอากาศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากการจัดอบรมให้กับเยาวชนโรงเรียนเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีพื้นที่ขนาดใหญ่และโล่งเหมาะสมในการจัดแข่งขันอีกด้วย

การแข่งขัน "CanSat Thailand 2017" เปิดรับสมัครเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน ตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2560 โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารอบจำนวน 5 ทีม เพื่อเข้าอบรมพัฒนาฝีมือเพิ่มเติม ณ อพวช. ตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี ก่อนจะทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ที่ โรงเรียน นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ต่อไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม Website : www.nsm.or.th, www.nstda.or.th/cansat และ Facebook : Thai Space Education โทร 0 2577 9999 ต่อ 1411-1416


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

นิทรรศการดาวเทียมธีออสสัญจร

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ 5 ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั่วประเทศ ขอเชิญชม “นิทรรศการดาวเทียมธีออสสัญจร” ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวง...

อพวช. เนรมิตตึกไอที จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเยาวชน พร้อมวิ่งรถบริการรับ-ส่ง ฟรี! 18-19 สิงหาคม นี้

กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--อพวช. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเยาวชนอย่างยิ่งใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง 18 จังหวัด หวังกระตุ้นให้เด็กไทยหันมาสนใจและรักการเรียนรู้กระบวนการคิดแบบวิทยาศาส...

เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนาดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 3 รายการ

กรุงเทพฯ--24 ม.ค.--เนคเทค การสัมมนา "Thailand e-Business 2005" จัดโดยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง