ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมจัดงานมอบรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์ เชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรมนุษย์อันมีคุณูปการต่อประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕:๕๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ จัดงานแถลงข่าวงานมอบรางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์" (Human Resource Excellence Award) ขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อแนะนำรางวัล เผยแพร่วัตถุประสงค์การจัดงาน หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้เข้ารับรางวัล

รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ กล่าวถึงการมอบรางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์" (Human Resource Excellence Award) ว่า "เนื่องด้วยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2524 จนกระทั่งในปีนี้ทางสถาบันฯได้ครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นทางสถาบันฯ จึงได้พิจารณามอบรางวัลให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการดำเนินแนวทางการพัฒนามนุษย์จนได้รับการยกย่องจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ทูลเกล้าถวาย "รางวัลความสำเร็จด้านการพัฒนามนุษย์" (Human Development Lifetime Achievement Award) ในปี พ.ศ. 2549 ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง มีคุณูปการต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันอีกทางหนึ่งด้วย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสถาบันทรัพยากรมนุษย์ได้ควบรวมกับสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 และมีชื่อใหม่คือ "สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์" ซึ่งทางสถาบันฯยังดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบของงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานบริการสังคมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่องต่อไป

สำหรับการมอบรางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์" (Human Resource Excellence Award) ประจำปี 2560จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีผู้รับรางวัล จำนวน 36 รางวัล ผู้รับรางวัลได้ผ่านการเสนอชื่อและคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง มีคุณูปการต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล 36 รางวัล มีดังนี้
1) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2) สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
4) LINE Company (Thailand) Limited
5) มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
6) มูลนิธิไทยรัฐ
7) วัดพระบาทน้ำพุ
8) ศาสตราจารย์พิเศษเกษมสันต์ วิลาวรรณ
9) ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
10) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
11) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
12) ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
13) นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
14) นายภาณุ อุทัยรัตน์
15) นายสมชาย พูลสวัสดิ์
16) ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สมพงษ์ จุ้ยศิริ
17) นายสวัสดิ์ โชติพานิช
18) นายกานต์ ตระกูลฮุน
19) นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
20) นายชำนาญ พิมลรัตน์
21) ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
22) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
23) นายธัญญา ผลอนันต์
24) นายบัณฑูร ล่ำซำ
25) นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
26) นายประมนต์ สุธีวงศ์
27) ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
28) ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
29) นายศุภชัย เจียรวนนท์
30) นายสมพงศ์ นครศรี
31) ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
32) นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
33) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
34) นายวิชิตพล ผลโภค
35) ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
และ 36) นายอภิชาติ การุณกรสกุล

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 02 613 3303 – 8 โทรสาร 02 226 5324ตัวแทนประชาสัมพันธ์ ฐิตารัตน์ ธนะรัตน์สมบัติ 092-291-4245


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

มธ. ชวนฟังบรรยาย การออกกำลังกายในผู้สูงอายุแก้ปวดหลัง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ชวนประชาชนผู้สนใจร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "การออกกำลังกายในผู้สูงอายุแก้ปวดหลัง" โดยผู้สูงอายุจะมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการออกกำลังกายเพื่อคลายอาการปวดหลังเนื่องจากอาการนี้พบมากในผู้สูงอ...

ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตั้งคณะทำงานฯ สำรวจระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร

กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--ม.ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ตั้งคณะทำงานฯ สำรวจระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์ และ นายสมพงษ์ กันบุญ ผู้อำนวยก...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองของประเทศเอเชีย"

ด้วยโครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิญี่ปุ่น กำหนดจัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองประเทศเอเชีย" ในวันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง