ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๑:๕๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพ "เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม" ในต่างประเทศ ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพ ผ่านการเรียนรู้แลกเปลี่ยนทั้งภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ โดยในปีนี้ได้ส่งนักศึกษาจำนวน 272 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 12 แห่ง เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของนักศึกษา และเป็นการผสานความร่วมมือทางวิชาการทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอีกด้วย

โครงการนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 โดยสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ ที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตและเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา เป็นการสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาแล้ว ยังสร้างความเข้าใจในความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมในภูมิภาคเดียวกันอีกด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และส่งนักศึกษาไปเรียนร่วม จำนวน 12 แห่งในปีนี้ ได้แก่ Phnom Penh International University ราชอาณาจักรกัมพูชา, มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน, มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน, มหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เด็นปาซาร์ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, มหาวิทยาลัยอุตะระมาเลเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย, มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติพม่า, Lipa City Colleges, Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, Nanyang Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์, Phoenix Academy, Perth เครือรัฐออสเตรเลีย และ Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยฯได้จัด โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพ "เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม" ในต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสและประสบการณ์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากประเทศเจ้าของภาษาและยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ทั้งยังได้รับการเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตและเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา รวมถึงเป็นการส่งเสริมและต่อยอดความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอีกด้วย โครงการนี้ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี วัดผลได้จากจำนวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ และพัฒนาการของนักศึกษา ที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ เด็กมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านที่ตนเองสนใจในชีวิตประจำวัน รู้จักปรับตัวและเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายในต่างแดนได้ มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของโครงการที่เด่นชัด"

นางสาวสุวนันท์ หลงชิน นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ Phoenix Academy เครือรัฐออสเตรเลีย กล่าวว่า "รู้สึกประทับใจในโอกาสที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ พบเพื่อนจากหลายประเทศ และเรียนรู้สำเนียงภาษาอังกฤษ โดยฝึกฝนครบทุกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง" นายแมน คล้ายสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ Phnom Penh International University ประเทศกัมพูชา กล่าวว่า "ผมประทับใจโครงการนี้อย่างมาก ช่วงเวลาอยู่ในกัมพูชา ผมได้เรียนรู้อย่างสนุกทำให้เข้าใจภาษาเขมรมากขึ้น และตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาตนเองด้านการใช้ภาษา และตั้งใจจะเป็นครูในอนาคต"

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ยังคงมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับประเทศอาเซียนและต่างประเทศ การจัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพ "เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม" ในต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีนอกเหนือจากตำราในห้องเรียน รวมถึงได้พัฒนาบุคลิกภาพ และเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเอง โดยในปีนี้ได้ขยายความร่วมมือ ส่งนักศึกษาเรียนร่วมในโครงการระยะยาว รวมทั้งการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเปิดโอกาสช่องทางการหางานทำให้แก่นักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมก้าวเข้าสู่ความสำเร็จในอนาคตอย่างมั่นใจ ติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้ที่ www.bsru.ac.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ปั่นปลูกป่า 12 สิงหา มหาราชินี

มูลนิธิรักษ์ไทย และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้สนใจร่วมขี่จักรยานรณรงค์ลดปัญหาโลกร้อน และปลูกป่าชายเลน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในโครงการ “ปั่นปลูกป่า 12 สิงหา มหา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง