ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ก.อุตสาหกรรม รุกจังหวัดสงขลา สานต่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒:๐๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--เมพขิงขิง

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐเดินหน้าสานต่อ "กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ" ตามแนวทาง "ประเทศไทย 4.0" โดยพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเงินทุน และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SMEs จัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ "กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ในพื้นที่นำร่อง 8 จังหวัด" โดยประเดิมจังหวัดสงขลาเป็นที่แรก เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และเข้าใจที่ถูกต้องต่อนโยบายดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการดำเนินงาน พร้อมพาสื่อมวลชนพบกับผู้ประกอบการที่ได้รับการช่วยเหลือไปแล้ว เพื่อทราบถึงความคืบหน้า ปัญหา และแนวทางการพัฒนาของกิจการ

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า "แนวคิดการขับเคลื่อนประเทศไทยตามโมเดล "ประเทศไทย 4.0" ของรัฐบาลที่ผลักดันการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจาก "เพิ่มมูลค่า" ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม "สร้างมูลค่า" โดยใช้แนวคิด SPRING ภายใต้แนวคิดดังกล่าวมีความจำเป็นจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาภาคเศรษฐกิจโดยการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม การเปลี่ยนการขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและการเปลี่ยนภาคการผลิตสินค้าไปสู่ภาคบริการมากขึ้นจากการขับเคลื่อนผ่าน 3 กลไกที่สำคัญ ได้แก่การพัฒนาด้านมาตรฐาน (Standard) การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และนวัตกรรม (Innovation)เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีภารกิจสำคัญในการมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม4.0 ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ที่ผ่านมาแม้ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมจะมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายในลักษณะต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการปรับปรุงการผลิตและมาตรฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 2,736,744 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 99.7 ของวิสาหกิจทั้งหมดเนื่องจากผู้ประกอบการ SMEs ยังคงเผชิญกับอุปสรรคสำคัญจากปัจจัยด้านเงินลงทุน ทำให้ไม่สามารถต่อยอดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต การขอรับรองระบบมาตรฐานต่าง ๆรวมทั้งการลงทุนเทคโนโลยีและเครื่องจักรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม จึงได้จัดตั้ง"กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ" เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเงินทุน และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SMEs มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เห็นชอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งกองทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยเป็นกองทุนภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน

พ.ศ. 2558 ของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจตามหลักการของ Local Economy เป็นกองทุนที่ช่วยเหลือ SMEs ที่ศักยภาพ แต่มีอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนปกติ ให้สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจ จนมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าสู่แหล่งเงินทุนปกติได้ ซึ่งเป็นฐานการสร้างรายได้และฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ

หลังจากที่เปิดตัวโครงการไปปรากฏว่ามีกระแสตอบรับดีมากกลุ่มผู้ประกอบการให้ความสนใจแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ทางกระทรวงอุตสาหกรรม จึงมอบหมายให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการ "เสริมสร้างการรับรู้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐในพื้นที่นำร่อง 8 จังหวัด" ได้แก่ จังหวัดสงขลา เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี นครปฐม ชลบุรีและกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มผู้ประกอบการSME สื่อมวลชน และประชาชน และสามารถขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ตามนโยบายThailand 4.0 เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานราก โดยจะมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "คลินิกเอสเอ็มอีสัญจรตามแนวประชารัฐ" ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างความเชื่อมั่น

แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งมีการลงพื้นที่พบปะกับผู้ประกอบการที่ได้รับการช่วยเหลือพร้อมให้คำปรึกษา และทราบถึงปัญหาอย่างใกล้ชิด

นายสมชาย หาญหิรัญ กล่าวต่อไปว่า "โดยเราได้เริ่มประเดิมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นที่แรกเนื่องจากเป็นหนึ่งในจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทางภาคใต้ และถือเป็นจังหวัดที่มีขีดความสามารถทางการผลิตสินค้าไปยังนานาชาติ ที่ผ่านมาเราได้ ให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการหลายแห่งในจังหวัดสงขลา โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้เราได้เข้าไปพบกับผู้ประกอบการ 2 รายที่ได้รับเงินสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขเข้ารับการช่วยเหลือ เป็นกิจการผลิตสินค้า หรือให้บริการ ค้าปลีกหรือค้าส่ง ที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย มีระบบบัญชีเดียวหรือจะเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว เคยหรืออยู่ระหว่างเข้าร่วมโครงการภาครัฐหรือองค์กรเอกชนที่มีลักษณะเป็นการบ่มเพาะธุรกิจใหม่ มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี และอื่น ๆ ตามที่กองทุนกำหนด ซึ่งเป็นไปตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของ Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยมีกิจการ ดังนี้

บริษัทโกรรับเบอร์ ลาเท็กซ์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายยางรองส้นเท้ายางพารา ดำเนินงานโดย นางสาวอรฤดี เมฆตรงเป็นกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวถึง ความรู้สึกที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้ว่า "โรงงานโกรรับเบอร์ ลาเท็กซ์ ถือว่าเป็นโรงงานระดับ Start Upที่มีขนาดเล็กและตนเองก็ยังมีอายุน้อยประสบการณ์การทำงานก็ไม่มากการที่จะเข้าหาแหล่งเงินทุนจึงไม่ใช่เรื่องง่าย จะไปขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์เขาก็ยังไม่มีความมั่นใจในศักยภาพของเรา โชคดีที่เราได้รับการอบรมหลักสูตร โครงการเพิ่มมูลค่ายางพารา และผลิตภัณฑ์ยาง ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทำให้เราได้มีโอกาสดีๆ โดยผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิจัยร่วมกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์ร่วมกันกับคณะวิศวะกรรมศาสตร์เป็นแผ่นยางรองเท้าเพื่อสุขภาพ และรองเท้าแตะที่ผลิตจากยางพาราซึ่งได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดีโดยเฉพาะลูกค้าชาวจีน และอยากจะขอบคุณโครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยอย่างเรา" นางสาวอรฤดี กล่าว

อีกแห่งคือบริษัทเอ.บิล.อาร์ทอินดัสทรี จำกัด ผลิต จำหน่าย ประเก็น และวัตถุกันรั่ว สำหรับเครื่องยนต์ที่ขอกู้เพื่อจัดซื้อระบบบริหารจัดการภายในโรงงาน คุณสิริอัญญา พรสุวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า "เดิมทีทางบริษัทเอ.บิล.อาร์ทอินดัสทรี ได้ทำงานวิจัยมาเยอะมากโดยใช้เงินลงทุนของตัวเองเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อมีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐยืนมือเข้ามาช่วยเหลือทำให้เรารู้สึกมีขวัญและกำลังใจขึ้นมาก พร้อมทั้งกำลังต้องการการพัฒนาเครื่องจักรใหม่ให้มีความทันสมัยมากขึ้น รวมถึงเปลี่ยนกระบวนการทำงานใหม่ให้เข้ากับนโยบาย 4.0ของรัฐบาล โดยเริ่มต้นจากการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP ภูมิภาค) ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเป็นอันดับแรกเพราะเชื่อว่าถ้าพนักงานมีคุณภาพสินค้าก็ย่อมมีคุณภาพตามไปด้วย ในส่วนของเครื่องจักรจึงเป็นโครงการต่อไปในอีกไม่ช้านี้ และต้องขอขอบคุณกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐที่เข้ามาให้การสนับสนุนในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการรายย่อยหรือขนาดกลางที่คิดว่ายังขาดความพร้อม หรือมีปัญหาให้ลองเข้ามาปรึกษากับศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี ดูเชื่อว่าจะได้รับความช่วยเหลือแบบจริงจังอย่างที่เราได้รับมาแล้ว"

ซึ่งทั้งสองบริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาต่อยอดธุรกิจตนเองให้มีศักยภาพ แต่มีข้อจำกัดในเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงได้ผ่านกระบวนการพัฒนาจากโครงการภาครัฐ เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น จากความตั้งใจดังกล่าวกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจึงได้ให้ความดูแลและช่วยเหลือเพื่อให้ธุรกิจทั้ง 2 รายนี้ก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งหลังจากนี้ทางกระทรวงจะได้เร่งขยายผลและเตรียมเข้าไปช่วยเหลือในจังหวัดสงขลา และพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทุกสาขา และศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี www.smessrc.com หรือ Call Center 1358


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: กรรมการผู้จัดการ ธพว. ร่วมการบรรยายในการประชุมสามัญประจำปี 2560 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมการบรรยายแก่สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ "กรอบการสนับสนุนด้านสินเชื่อและการส่งเสริมพัฒนากองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ" ในการประชุมสามัญประจำปี...

ชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย เชิญฟังบรรยายพิเศษขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง " บทบาทของชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย ( CB Forum )

กรุงเทพฯ--8 มิ.ย.--กู๊ด เน็ตเวิร์ค ชาญนาวิน สุกแจ่มใส ประธานชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง " บทบาทของชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย ( CB Forum ) ที่มีต่ออุตสาหกรรมไทย " โดย ปราโมทย์ วิทยาสุข อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสเปิด...

ภาพข่าว: "ซิป้า" เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นระดับโลก -TAFF 2005

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--กันตนา กรุ๊ป นางเครือวัลย์ สมณะ (แถวหลัง – ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) - ซิป้า ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน TAM 2005, นายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ (แถวหลัง - ที่ 3 จากซ้าย) ประธานค...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง