ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมโรงงานฯ เตรียมลุยโซนนิ่งพื้นที่อุตสาหกรรมเขตอีอีซี คาดสามารถรองรับการขยายตัวเพิ่มฐานการผลิต Super Cluster และ S-Curve

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๖:๓๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมวางแผนโครงการศึกษาการกำหนดพื้นที่โซนนิ่งอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการลงทุนในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง (Eastern Economic Corridor: EEC) เพื่อสอดรับนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม โดยการศึกษาดังกล่าวเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสมรองรับนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ Super Cluster และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงเปิดพื้นที่โซนนิ่งภาคการผลิตเพิ่มเติม 6 จังหวัด ประกอบด้วย ประจวบคีรีขันธ์ น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน และนครพนม เตรียมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่กำลังจะเริ่มต้นประกอบธุรกิจในพื้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมาย

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานฯมีโครงการ ศึกษาการกำหนดพื้นที่โซนนิ่งอุตสาหกรรมที่จะเข้าไปตั้งในแต่ละจังหวัดว่าจะมีประเภทใดที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ บ้าง ซึ่งการดำเนินงานได้ทำการศึกษาพัฒนาโซนนิ่งพื้นที่ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) และเทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ (Potential Surface Analysis : PSA) รวมถึง การทำSieve Mapping ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมของพื้นที่ โดยการศึกษาได้ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นจากพื้นที่ ซึ่งผลที่ได้จะนำมาเป็นแผนพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางการจัดเตรียมพื้นที่รองรับภาคอุตสาหกรรม และรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของประเทศและศักยภาพของพื้นที่ โดยในปี 2560 กรมโรงงานฯ กำหนดศึกษาพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดเป้าหมายจำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน และนครพนม

นายมงคล กล่าวต่อว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง พัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ "ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ในปี 2561 กรมโรงงานฯ ยังได้เตรียมวางแผนดำเนินโครงการศึกษาพัฒนาโซนนิ่งพื้นที่อุตสาหกรรม เพื่อรองรับการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง โดยอยู่ระหว่างเตรียมจัดทำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมุ่งเน้นในการศึกษาและพัฒนาอุตสาหกรรมในกลุ่ม Super Cluster และ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางการจัดเตรียมพื้นที่รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของประเทศและศักยภาพของพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

โดยการศึกษาจะดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย โดยให้ครอบคลุมทุกปัจจัยในการพัฒนาอุตสาหกรรมและพัฒนาเมือง อาทิ ด้านข้อมูลศักยภาพของพื้นที่อุตสาหกรรม ข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในส่วนสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาเมืองเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดพื้นที่อุตสาหกรรมที่เหมาะสมในจังหวัดเป้าหมายรวมทั้งจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมของบริเวณพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่เหมาะสมดังกล่าวให้มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจ โครงข่ายคมนาคม ขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อภาคการผลิต การค้า การลงทุน เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการใช้พื้นที่ ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ดังกล่าว จะรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นรายพื้นที่ตามศักยภาพของพื้นที่นั้นๆ และเกิดการเชื่อมโยงในระดับSuper Cluster อย่างเป็นระบบ ลดต้นทุนด้าน Logistics ได้อีกทางหนึ่ง โดยแผนพัฒนาโซนนิ่งพื้นที่อุตสาหกรรมดังกล่าว นอกจากเป็นข้อมูลที่ดีแล้วยังเป็นแนวทางสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และส่งเสริมผู้ประกอบการที่กำลังจะเริ่มต้นประกอบกิจการต่างๆ ในพื้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว นายมงคล กล่าวสรุป

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4025 หรือเข้าไปที่www.diw.zoning.com


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สปพ.ประสานภาครัฐ-เอกชน เตรียมพื้นที่กว่า 30,000 ไร่ รองรับนักลงทุนสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

สำนักงานประสานการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (สปพ.) เผยเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คืบหน้า 20% พร้อมเตรียมพื้นที่ของการนิคมฯ และกรมโรงงานฯ รวมกว่า 30,000 ไร่ รองรับนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม(กนอ.) และ...

ภาพข่าว: คาโอฯ เปิดโรงงานใหม่หนุนการส่งออก

กรุงเทพฯ--12 พ.ค.--ฮาคูโฮโด (กรุงเทพฯ) มร. ทาคูยา โกโต้ (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ถ่ายภาพร่วมกับนายวีระชาติ บุนนาค (ที่ 4 จากขวา) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในพิธีเปิดโรงงานใหม่ของบริษัท คาโอฯ ณ นิคมอุ...

เทคโนโลยีคลื่นวิทยุแบบไมโครเวฟทรูพอยท์รุ่นใหม่ของแฮร์ริส ได้รับไฟเขียวให้ใช้ในจีนได้แล้ว

รีเสิร์ช ไทรแองเกิล พาร์ค, 6 ม.ค.—พีอาร์นิวส์ไวร์/เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ แฮร์ริส คอร์ปอเรชั่น (NYSE:HRS) ผู้ให้บริการบริการและอุปกรณ์ไร้สายชั้นนำระดับโลก เปิดเผยว่า เทคโนโลยีคลื่นวิทยุไมโครเวฟรุ่นใหม่ของแฮร์ริสได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมข้อมูลข่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง