ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สนช. ต่อยอดระบบการศึกษาสร้าง STEM4Innovator ปั้นโครงการร่วมกับ 3 องค์กร จัดประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย หรือ THAILAND INNOVATION AWARDS 2017 ครั้งที่ 17

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๗:๕๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ 3 องค์กร ได้แก่สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สานต่อการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) 2560 หรือ THAILAND INNOVATION AWARDS 2017 โดยยกระดับให้มีการต่อยอดแนวคิดหรือผลงานของเยาวชนไทย ด้วยการเสริมกระบวนการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ควบคู่ไปกับด้านการจัดการธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการเปลี่ยนสิ่งประดิษฐ์ให้เป็นนวัตกรรม การตัดสินจึงจะพิจารณาจากความเป็นนวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจของผลงาน รวมถึงความเป็นไปได้ในการนำออกสู่การผลิตและจำหน่ายจริง ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเงินทุนสนับสนุนในการเริ่มต้นทำธุรกิจ กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังเพื่อผลักดัน สนับสนุน และส่งเสริมเยาวชนไทยให้เกิดต้นแบบและแรงบันดาลใจในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถกรอกใบสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 พฤษภาคม 2560

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สนช. เปิดเผยว่า ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันมุ่งให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างบูรณาการของ 4 ศาสตร์พื้นฐาน STEM ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์หรือการคำนวณ อันจะเห็นความเชื่อมโยงกันทั้ง 4 ศาสตร์ในทุกปรากฏการณ์ ทุกการสร้างสรรค์ ทุกนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในโลก ซึ่งเป็นผลดีต่อเยาวชนไทยที่จะได้ทำความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ 4 ศาสตร์นี้เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต และโดยบทบาทของ สนช. ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพและการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมของประเทศ เราไม่ละเลยที่จะต่อยอดระบบการศึกษาไทยให้สามารถพัฒนาเยาวชนคนเก่งของเราให้ก้าวไปสู่การเป็นนักปฏิบัติตัวจริง ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีหลักการและเหตุผล อีกทั้งมีมุมมองในโลกของการเผยแพร่และกระจายผลงานเพื่อสร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจหรือสังคมได้จริงต่อไป

STEM4Innovator เป็นแนวทางหลักสำคัญ ที่ สนช. มุ่งใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมกลุ่มเครือข่ายเยาวชน โดยศักยภาพด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการจะถูกบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEM เพื่อให้เยาวชนสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วยอย่างสมบูรณ์

การประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) 2560 หรือ THAILAND INNOVATION AWARDS 2017 นั้นเป็นหนึ่งเวทีที่เกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนศักยภาพทางด้านการคิดค้นนวัตกรรมของเยาวชนไทย และสนับสนุนให้สามารถต่อยอดความคิดให้เป็นธุรกิจนวัตกรรมได้จริง ด้วยแนวทาง STEM4Innovator ภายใต้การร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดังนั้นกิจกรรมในโครงการนอกจากการประกวดผลงาน จะประกอบไปด้วยกระบวนการเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ และการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายเพื่อเตรียมตัวเป็นเจ้าของธุรกิจจริง ผ่านการให้คำปรึกษา แนะนำ ทั้งด้านเทคนิควิชาการและการจัดการธุรกิจจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานสนับสนุน รวมระยะเวลา 2 เดือน เพื่อให้น้องๆ ได้พัฒนาผลงานและสร้างความน่าสนใจในการลงทุนก่อนจะนำมาจัดแสดงและตัดสินรางวัลในเดือนสิงหาคมและตุลาคม 2560 โดยผู้ชนะจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาทและการศึกษาดูงานในต่างประเทศ และยังมีโอกาสขอรับเงินทุนสนับสนุนในการทดลองผลิตและจำหน่ายจริงตามกลไกการสนับสนุนของ สนช. อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือเป็นกลุ่มไม่เกิน 3 คน ซึ่งแนะนำให้มีองค์ประกอบของนักคิด นักขาย และนักสื่อสาร โดยแบ่งการประกวดเป็น 3 สาขา คือ (1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมวิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร-อาหาร รวมทั้งวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (2) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมสะอาด เป็นผลงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เช่นการการผลิตที่สะอาด การป้องกันมลพิษ การลดของเสียให้น้อยที่สุด และ (3) สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่คิดค้นขึ้นใหม่ทางด้านการกีฬาหรือการออกกำลังกาย ซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิต เพื่อการขยายผลต่อสังคมด้านการกีฬาหรือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Sport Innovation – Exercise for Health) ส่วนเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัคร จะเปิดรับเยาวชนใน 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปี สำหรับการประกวดทั้ง 3 สาขา และ (2) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับ ปวช. สำหรับสาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือต่อยอดจากผลงานของตนเองที่คิดค้นหรือได้รับรางวัลระหว่างการศึกษา ไม่ได้ลอกเลียนแบบจากผู้อื่น โดยผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://tia.nia.or.th/app/th ตั้งแต่วันนี้จนถึง 24 พฤษภาคม 2560 นี้เท่านั้น สอบถามรายละเอียด หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจ TIA @TIAproject.2017 https://www.facebook.com/TIAproject.2017

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า "เยาวชน ถือเป็นกลุ่มที่ สนช. ให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากลุ่มผู้ประกอบการ STEM4Innovator จะเป็นแนวทางในการผลักดัน สนับสนุน และส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจความสำคัญของการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรม ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานที่โดดเด่นไปพร้อมกับการมุ่งพัฒนาตนสู่การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสามารถต่อยอดความคิดให้กลายเป็นธุรกิจนวัตกรรมจริงได้ในที่สุด"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมระดมความคิดเพื่อเสนอผลงานวิจัย "การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย"

กรุงเทพฯ--15 มี.ค.--สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ นายกำจัด มงคลกุล อดีตนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 ปี (2547-2556) นั้น มีกลยุทธ์หลักอ...

วว. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548 ดังนี้ ลำดับ หลักสูตร วัน-เวลา-สถานที่ 1 กลยุทธ์การบริการมืออาชีพ วันที่ 7 ก.พ. 2548 / ...

สสส. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "สสส.จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา 2548"

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--สสส. ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และจังหวัดราชบุรี จะจัดให้มีงาน "สสส. จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา 2548" ปีที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะม...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง