ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ราชบุรีโฮลดิ้ง ขับเคลื่อนบทบาทสตรี จ.น่าน ภายใต้โครงการ ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐:๔๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 พ.ค.--เอบีเอ็ม

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ "ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม" ส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ล่าสุดขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านมณีพฤกษ์ และกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา ในอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ "ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม" มุ่งเน้นสนับสนุนให้สตรีมีบทบาทในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็น เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนก้าวหน้าและเห็นผลเป็นรูปธรรม เป้าหมายของโครงการนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ของสหประชาชาติด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิงโดยตรงด้วย

"ในช่วง 2 ปีที่บริษัทฯ ดำเนินโครงการภุมรีฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการร่วมคิดและร่วมทำกิจกรรมที่ชุมชนต้องการและเป็นศักยภาพของชุมชนเอง ซึ่งครอบคลุม 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ การจัดการทรัพยากรป่าชุมชนและสิ่งแวดล้อม การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและกลุ่มอาชีพ พื้นที่ดำเนินโครงการภุมรีฯ รวม 12 หมู่บ้าน ในอำเภอเชียงกลาง และอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน กิจกรรมของชุมชนที่ดำเนินการภายใต้การส่งเสริมของโครงการ ประกอบด้วย การจัดการทรัพยากรป่าไม้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ภาพรวมผลการดำเนินงานนับว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยพบว่าสตรีเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น ทั้งในการประชุมและวางแผนงานการจัดการป่าชุมชน การแสดงความคิดเห็น และร่วมดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ชุมชนได้รับประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ คือ สามารถสร้างรายได้ในชุมชนเพิ่มขึ้น ด้านสังคม สตรีได้รับการยอมรับและมีบทบาทเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากขึ้น ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีบริหารจัดการป่าไม้อย่างเป็นระบบ" นางบุญทิวา กล่าว

โดยกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จของโครงการ กลุ่มนี้เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2558 มีสมาชิกจำนวน 174 คน เป็นสมาชิกสตรีร้อยละ 38.5 ของสมาชิกทั้งหมด ปัจจุบันกลุ่มนี้สามารถฟื้นฟูกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน โดยบูรณาการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเข้ากับวิถีวัฒนธรรมของชุมชน มีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และบริการที่พักในชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทำให้รายได้ของคนชุมชนบ้านมณีพฤกษ์เติบโตอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญส่งเสริมให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ครัวเรือนมากขึ้น

เช่นเดียวกับกลุ่มละอ่อนรีไซเคิล...บ้านซาววา ตั้งอยู่ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เป็นกลุ่มเยาวชนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2558 เพื่อผลักดันให้คนในชุมชนร่วมกันจัดการขยะ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชุมชน กลุ่มดังกล่าวนี้ ประกอบด้วยสมาชิก 13 คน ร้อยละ 77 เป็นเยาวชนที่เป็นสตรี บทบาทของกลุ่มละอ่อนรีไซเคิลจะมุ่งเน้นรณรงค์การแยกขยะภายในชุมชนและครัวเรือน ด้วยการจัดกิจกรรมเสียงตามสายโดยดีเจน้อยทุกเย็นวันอาทิตย์ ปัจจุบันครัวเรือนบ้านซาววา มีการแยกขยะทำให้ปริมาณขยะที่เทศบาลจะต้องเก็บทำไปจัดการลดลงอย่างเห็นได้ชัด ขณะเดียวกันยังช่วยให้ทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมของชุมชนดีขึ้นด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: เฟิร์ส ลอจิก อบรม GPS แด่ ONEP

บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ONEP) จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความก้าวหน้าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม” เพื่อทำการศึกษาและทดลองใช้ระบบ GPS...

ราชบุรีโฮลดิ้ง แต่งตั้งนายธวัช วิมลสาระวงค์ เป็นรองกรรมการผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ

กรุงเทพฯ--27 ม.ค.--ราชบุรีโฮลดิ้ง บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้งนายธวัช วิมลสาระวงค์ ดำรง ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 โดยนายธวัช จะเข้ารับตำ...

ททท.ร่วมส่งทีมสำรวจและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเขตอันดามัน

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--ททท. นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ททท.ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ประกอบการภาคเอกชน ในการจัดทีมสำรวจและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในทะเลอันดามัน ในเขตจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ต...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง