ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

CPF รวมพลังพนักงานจิตอาสาสร้างฝายเตรียมปลูกป่าเขาพระยาเดินธง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕:๔๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--ซีพีเอฟ

ซีพีเอฟเดินหน้า "โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" จ.ลพบุรี ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสากว่า 600 คน สานพลังสร้างฝายชะลอน้ำและเพาะกล้าไม้ เตรียมปลูกป่าภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี กำหนดพื้นที่ดำเนินการในขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรของชาติเนื้อที่ 5,971 ไร่ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน

นายนพดล ศิริจงดี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ในฐานะประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟมุ่งมั่นสานต่อภารกิจความยั่งยืนในเสาหลักด้านสิ่งแวดล้อม "ดินน้ำป่าคงอยู่" โดยมีเป้าหมายปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่ายุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สำหรับพื้นที่ป่าต้นน้ำได้ดำเนิน "โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" ภายใต้โครงการเขาพระยาเดินธง "ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยร่วมกับกรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายภาคประชาสังคม ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมที่สอดคล้องตามกรอบแผนงาน

ในครั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสากว่า 600 คน ร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มเติมรวม 20 ตัว และเพาะกล้าไม้ เตรียมปลูกป่าในโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน หลังจากที่ทำกิจกรรมครั้งแรกไปเมื่อเดือนมกราคม 2560

สำหรับความคืบหน้าจากการทำกิจกรรมครั้งแรก เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้สร้างฝายชะลอน้ำ 4 ตัว เป็นฝายกึ่งถาวร 1 ตัว และฝายผสมผสาน 3 ตัว มีการวางระบบน้ำหยดในแปลงปลูก 57 ไร่ โดยใช้ถังขนาด 1,000 ลิตร เป็นที่พักน้ำ และใช้ศักยภาพของทีมวิศวกรซีพีเอฟมาซ่อมบำรุงระบบน้ำและแผงโซล่าเซลล์ เพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำในพื้นที่ขึ้นถังพักน้ำ ผลจากระบบน้ำหยด มีการติดตาม ดูแลอย่างต่อเนื่อง มีการกำจัดวัชพืช ในแปลงปลูก 57 ไร่ ทำให้ต้นไม้มีอัตรารอดสูงถึง 90 % การเพาะกล้าไม้ จำนวน 200,000 กล้า ซึ่งได้นำมาจัดเรียงไว้เรือนเพาะชำพร้อมสำหรับการปลูกในช่วงฤดูฝน ส่วนของการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ระบบสุขาภิบาล มีความคืบหน้า 80 %

การดำเนินโครงการฯดังกล่าว คาดหวังว่าพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟูจนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้กับลุ่มน้ำป่าสัก ลดปริมาณน้ำไหลหลากในฤดูฝนและเพิ่มปริมาณน้ำไหลในฤดูแล้ง ลดปริมาณตะกอนที่ไหลลงแม่น้ำลำธารและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศ โดยการกักเก็บไว้ในต้นไม้ อินทรียวัตถุและในดิน ลดและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เป็นแหล่งพืชอาหาร สมุนไพร และไม้ใช้สอยให้กับชุมชน รวมทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กับเยาวชน ประชาชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนที่อยู่โดยรอบ

ด้านนายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า "โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" นอกจากซีพีเอฟให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณแล้ว ยังมีส่วนร่วมในการดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ติดตาม ประเมินผลด้วย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในอาณาเขตและแนวทางที่กรมป่าไม้กำหนดร่วมกันไว้ โดยกำหนดขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรของชาติ เนื้อที่ 5,971 ไร่ ระยะเวลา 5 ปี ( ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559- เมษายน 2563) ซึ่งที่ผ่านมามีพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

"โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" จะเป็นต้นแบบในการดำเนินงานปลูกป่าถาวรอย่างเป็นระบบ สามารถวัดผลและประเมินผลที่ได้รับจากการดำเนินงานได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกระบวนการฟื้นฟูป่าในอนาคตและเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ "นายวุฒิชัยกล่าว

ทั้งนี้ กรมป่าไม้ ซีพีเอฟ และหน่วยงานที่ปรึกษา จะร่วมกันประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ โดยทำการประเมินผลการฟื้นตัวของพื้นที่ป่าไม้ การกักเก็บคาร์บอน การให้บริการเชิงนิเวศ และผลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ซีพีเอฟ ปลูกป่าโครงการ ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ

นายประจิตต์ อุดหนุน (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการบริหาร และ นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ นายมนัสพล ธนาสุภาพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) นายอำเภอมวกเหล็ก...

ศูนย์คุณธรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณและพัฒนาพนักงานจิตอาสาในองค์กร

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการสร้างเสริมจิตสำนึกสาธารณะและพัฒนาพนักงานจิตอาสาในองค์กร” โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร 15 องค์กรธุรกิจชั้นแนวหน้า ได้แก่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง