ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

แพทย์ใหญ่จรัญ เยี่ยมพื้นที่ครบถ้วน ภารกิจ 45 วัน 12 อำเภอ 151 รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐:๔๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 มี.ค.--นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ปิดฉากตรวจเยี่ยมพื้นที่ ครบถ้วน 12 อำเภอ 12 โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 12 แห่ง 13 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และภาคีเครือข่ายสุขภาพ รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 151 แห่ง เผยภารกิจ 45 วัน "แพทย์ใหญ่จรัญ จันทมัตตุการ" พร้อมคณะ เดินตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง พร้อมพบปะกล่าวแนะแนวทางการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารและบุคลากรในพื้นที่ รวมทั้งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยได้เน้นย้ำให้ร่วมกันทำงานดูแลการจัดบริการให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน แนวคิดหลักการบริหารจัดการ หลักการจัดโซนบริการให้แก่ประชาชนที่มารับการรักษาพยาบาล การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก การขับเคลื่อนกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบล ควบคู่กับการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบล การเข้มงวดให้เปิดไฟใส่หมวกกันน็อคขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมถึงการให้องค์ความรู้ในเรื่องสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ และการป้องกัน การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างของการมีสุขภาพอนามัยที่ดีให้แก่คนในชุมชน พร้อมรับฟังประเด็นปัญหาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน

สำหรับภารกิจตรวจเยี่ยมพื้นที่ 12 อำเภอ ของนายแพทยจรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ เริ่มด้วยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม และโรงพยาบาลนครพนม วันที่ 7 ตุลาคม 2560 วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ตรวจเยี่ยม สสอ.ปลาปาก รพ.ปลาปาก วันที่ 14 ตุลาคม 2560 ตรวจเยี่ยม สสอ.เรณูนคร รพ.เรณูนคร วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ตรวจเยี่ยม สสอ.ศรีสงคราม รพ.ศรีสงคราม วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ตรวจเยี่ยม สสอ.ธาตุพนม รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ตรวจเยี่ยม สสอ.นาหว้า รพ.นาหว้า วันที่ 21 ตุลาคม 2560 ตรวจเยี่ยม สสอ.วังยาง รพ.วังยาง วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ตรวจเยี่ยมสสอ.โพนสวรรค์ รพ.โพนสวรรค์ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตรวจเยี่ยม สสอ.นาทม รพ.นาทม วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ตรวจเยี่ยม สสอ.ท่าอุเทน รพ.ท่าอุเทน วันที่ 28 ตุลาคม 2560 ตรวจเยี่ยม สสอ.บ้านแพง รพ.บ้านแพง และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ตรวจเยี่ยม สสอ.นาแก รพ.นาแก

ในส่วนของการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เริ่มวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.ในพื้นที่ อ.นาทม ประกอบด้วย รพ.สต.พันห่าว สอน.นาทม รพ.สต.ดอนเตย รพ.สต.คำแม่นาง และ รพ.สต.หนองซน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.ในพื้นที่ อ.วังยาง ประกอบด้วย รพ.สต.นาขาม รพ.สต.ยอดชาด รพ.สต.หนองโพธิ์ และ รพ.สต.โคกสี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.บ้านแพง ประกอบด้วย รพ.สต.โพนทอง รพ.สต.นาเข รพ.สต.ไผ่ล้อม รพ.สต.นางัว รพ.สต.โคกพะธาย และ รพ.สต.ดอนสะฝาง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.นาแก ประกอบด้วย รพ.สต.ดงขวาง รพ.สต.หนองบ่อ รพ.สต.คำพี้ รพ.สต.ก้านเหลือง และ รพ.สต.โพนตูม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.ศรีสงคราม ประกอบด้วย รพ.สต.นาโพธิ์ รพ.สต.โพนสว่าง รพ.สต.เซียงเซา และ รพ.สต.หนองผือ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.ธาตุพนม ประกอบด้วย รพ.สต.ตาลกุด รพ.สต.โพนแพง รพ.สต.ดงยอ และ รพ.สต.นาถ่อน และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.โพนสวรรค์ ประกอบด้วย รพ.สต.นาใน รพ.สต.โพนบก รพ.สต.ขามเตี้ยใหญ่ และ รพ.สต.บ้านดอนยาง

เดือนธันวาคม 2560 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.เรณูนคร ประกอบด้วย รพ.สต.ท่าลาด รพ.สต.นาขาม รพ.สต.นาบั่ว รพ.สต.โนนอนามัย วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.นาหว้า ประกอบด้วย รพ.สต.นาคูณใหญ่ รพ.สต.นางัว รพ.สต.นาคอย และ รพ.สต.อูนนา วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.ศรีสงคราม ประกอบด้วย รพ.สต.บ้านเสียวสงคราม รพ.สต.หาดแพง รพ.สต.บ้านแค รพ.สต.สามผง และ รพ.สต.ปากยาม วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.ท่าอุเทน ประกอบด้วย รพ.สต.หนองไฮ รพ.สต.รามราช รพ.สต.บ้านม่วง และ รพ.สต.เวินพระบาท วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.นาแก ประกอบด้วย รพ.สต.ดงน้อย รพ.สต.พิมาน รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง รพ.สต.พุ่มแก และ รพ.สต.หนองหอยใหญ่

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.ศรีสงคราม ประกอบด้วย รพ.สต.ขามเปี้ยใหญ่ รพ.สต.บ้านข่า รพ.สต.ดอนสมอ และ รพ.สต.ท่าบ่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.โพนสวรรค์ ประกอบด้วย รพ.สต.บ้านต้าย รพ.สต.โพนจาน รพ.สต.นาหัวบ่อ และ รพ.สต.โพนตูม วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.นาแก ประกอบด้วย รพ.สต.นาเลียง รพ.สต.นาฉันทะ รพ.สต.นาคู่ รพ.สต.พระซอง และ รพ.สต.ดงอินำ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.ศรีสงคราม ประกอบด้วย รพ.สต.อีอูด รพ.สต.นาเดื่อ รพ.สต.บ้านเหล่า รพ.สต.นาคำ และ รพ.สต.ภูกระแต

เดือนมกราคม 2560 วันที่ 5 มกราคม 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.นาหว้า ประกอบด้วย รพ.สต.ท่าเรือ รพ.สต.ดอนแดง รพ.สต.โคกสะอาด รพ.สต.เหล่าพัฒนา และ รพ.สต.ดอนศาลา วันที่ 6 มกราคม 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.บ้านแพง ประกอบด้วย รพ.สต.คำนกกก รพ.สต.หนองแวง รพ.สต.นาพระชัย และ รพ.สต.พะทาย อ.ท่าอุเทน วันที่ 9 มกราคม 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.ท่าอุเทน ประกอบด้วย รพ.สต.ท่าหนามแก้ว รพ.สต.หนองเทา รพ.สต.บ้านดง และ รพ.สต.พนอม วันที่ 10 มกราคม 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.ปลาปาก ประกอบด้วย รพ.สต.มหาชัย รพ.สต.โคกสูง รพ.สต.โคกสว่าง และ รพ.สต.หนองเทาใหญ่

วันที่ 17 มกราคม 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.นาแก ประกอบด้วย รพ.สต.สร้างติ่ว รพ.สต.บ้านแก้ง รพ.สต.หนองสังข์ และ รพ.สต.หนองกุง วันที่ 19 มกราคม 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.เมือง ประกอบด้วย รพ.สต.ดงติ้ว รพ.สต.บ้านกลาง รพ.สต.ดงขวาง และ รพ.สต.บ้านบัว วันที่ 23 มกราคม 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.โพนสวรรค์ ประกอบด้วย รพ.สต.ห้วยไห รพ.สต.บ้านค้อ และ รพ.สต.ขว้างคลี วันที่ 24 มกราคม 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.ธาตุพนม ประกอบด้วย รพ.สต.ดอนนางหงส์ รพ.สต.แสนพัน รพ.ส.กุดฉิม และ รพ.สต.พระกลางทุ่ง และวันที่ 30 มกราคม 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.เรณูนคร ประกอบด้วย รพ.สต.หนองย่างชิ้น รพ.สต.คำผาสุก รพ.สต.นางาม และ รพ.สต.นายอ

เดือนกุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.ธาตุพนม ประกอบด้วย รพ.สต.ทรายมูล รพ.สต.บ้านทู้ รพ.สต.น้ำก่ำ ต.น้ำก่ำ รพ.สต.บ้านอุ่มเหม้า ต.อุ่มเหม้า และ รพ.สต.โคกสว่างพัฒนา ต.ธาตุพนมเหนือ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.เรณูนคร ประกอบด้วย รพ.สต.บ้านนาบัว รพ.สต.โคกหินแฮ่ ต.โคกหินแฮ่ รพ.สต.นางาม และ รพ.สต.บ้านนายอ ต.นางาม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.ท่าอุเทน ประกอบด้วย รพ.สต.แก้วปัดโป่ง รพ.สต.หาดกวน รพ.สต.ไชยบุรี เวลา รพ.สต.ท่าดอกแก้ว รพ.สต.ดอนแดง และ รพ.สต.ท่าจำปา ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.ธาตุพนม และ 2 ศูนย์สุขภาพชุมชนฯ ประกอบด้วย รพ.สต.นาหนาด รพ.สต.ฝั่งแดง ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนเทิดพระเกียรติท้ายเมืองและศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.เมือง ประกอบด้ว รพ.สต.กุรุคุ รพ.สต.โชคอำนวย ต.วังตามัว รพ.สต.สุขเกษม ต.โพธิ์ตาก และ รพ.สต.นาราชควาย ต.นาราชควาย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ตรวจเยี่ยม รพ.สต.พื้นที่ อ.เมือง ประกอบด้วย รพ.สต.ขามเฒ่า รพ.สต.ชะโงม รพ.สต.ชะโนต รพ.สต.คำเตย รพ.สต.ทุ่งมน ต.คำเตย และ รพ.สต.ดอนแดง ทุ่งมน คำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

เดือนมีนาคม 2560 วันที่ 3 มีนาคม 2560 ตรวจเยี่ยมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และภาคีเครือข่ายสุขภาพ พื้นที่อำเภอบ้านแพง และอำเภอนาทม ประกอบด้วย ศูนย์เด็กเล็กบ้านโพนทอง โรงเรียนโพนทองพิทยา วัดป่าดอนสะฝาง ศูนย์พัฒนาเด็กนาทม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทรชินี นาทม โรงเรียนนาทมวิทยา และวัดป่าธรรมธาราม วันที่ 6 มีนาคม 2560 เยี่ยมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พื้นที่ อ.ศรีสงคราม และ อ.นาหว้า เยี่ยมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศรีสงคราม ณ วัดศรีสมบูรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง เยี่ยมวัดโพธิ์ชัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเวินชัย ต.สามผง กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดอรุณวนาราม ตำบลบ้านเสียว เยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด โรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม (7) ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า

วันที่ 7 มีนาคม 2560 เยี่ยมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พื้นที่ อ.โพนสวรรค์และ อ.ท่าอุเทน กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดป่านาหัวบ่อ เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวแดง รร.บ้านนาหัวบ่อ กราบนมัสการและถวายเครื่องสังฆทาน เจ้าอาวาสวัดกองมณีบ้านกลาง ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาล โรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ) ต.โนนตาล วันที่ 10 มีนาคม 2560 เยี่ยมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พื้นที่ อ.ปลาปาก และ อ.เมือง เยี่ยมศูนย์เด็กเล็กบ้านถาวร โรงเรียนบ้านถาวรอุดม กราบนมัสการวัดพระธาตุมหาชัย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนผู้สูงอายุ รพ.สต.มหาชัย โรงเรียนบ้านกุรุคุ ศูนย์เด็กเล็กบ้านกุรุคุ และเยี่ยมโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านนาราชควาย ณ วัดศรีบัวบาน

วันที่ 13 มีนาคม 2560 เยี่ยมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พื้นที่ อ.นาแก และ อ.วังยาง โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านพิมาน กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กบ้านตับเต่า เยี่ยม รร.บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช" ต.พุ่มแก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนฮัง และเยี่ยม รร.บ้านโนนหอม ต.โคกสี อ.วังยาง วันที่ 14 มีนาคม 2560 เยี่ยมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พื้นที่ อ.ธาตุพนม และ อ.เรณูนคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (3) ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตตำบลน้ำก่ำ กราบนมัสการเจ้าคณะอำเภอธาตุพนม เจ้าอาวาสวัดหัวบึงทุ่ง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดเกษตราราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางาม โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านเนินน้ำคำ ต.โคกหินแฮ่ และวันที่ 15 มีนาคม 2560 เยี่ยมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลเมืองนครพนม ศูนย์เด็กเล็ก อนุบาลเทศบาลนครพนม ท.6 (กกต้อง) โรงเรียนอนุบาลนครพนม และวัดสว่างสุวรรณาราม


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สวรส. เปิดเวทีประชาพิจารณ์แผน 5 ปี รับคลื่นยักษ์ 3 ลูกใหญ่ระบบสุขภาพ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ สวรส. พ.ศ. (2558-2562) จากภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดยมีผู้บริหารระดับนโยบาย อาทิ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล (ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) พร้อมด้วย ศ.นพ.วีระศักดิ์...

“นาบัว-สร้างแป้น” ต้นแบบ รพสต. สสส. ตั้งเป้า 9,000 แห่ง ภายในปี 2555

สสส.จับมือ สธ. และ สปสช. ยกระดับสถานีอนามัยในท้องถิ่นเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) เน้นให้บริการเชิงรุกด้านสุขภาพ ตั้งเป้าให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ในปี 2555เปิดตัว รพสต.ต้นแบบไฮเทค ใช้ระบบเวบแคม ดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน นพ.ชูชัย ศุภวงศ์...

รพ.สังกัดกองทัพเรือเผยขาดทุนโครงการ 30 บาท เสนอรัฐแก้ปัญหางบประมาณ บุคลากรไม่พอ

กรุงเทพฯ--15 ก.ค.--สป. สภาที่ปรึกษาฯ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากกองทัพเรือ โดยเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนและบุคลากรของกองทัพเรือจากระบบสุขภาพในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการภายใต้การบริหารจัดการของกองทัพเรือ โดยประสบ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง