ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

การปฏิรูปประเทศ การปรองดอง และการเลือกตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕:๕๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 ก.พ.--นิด้าโพล

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การปฏิรูปประเทศ การปรองดอง และการเลือกตั้ง" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2560 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปกระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ และสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลทำมากที่สุดในขณะนี้ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาค สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ พบว่า ด้านการเมือง ร้อยละ 22.08 ระบุว่า พอใจอย่างยิ่ง ร้อยละ 28.96 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 33.20 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 9.12 ระบุว่า ไม่พอใจ ร้อยละ 4.48 ระบุว่า ไม่พอใจอย่างยิ่ง และร้อยละ 2.16 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พบว่า ร้อยละ 22.64 ระบุว่า พอใจอย่างยิ่ง ร้อยละ 35.92 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 26.16 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 9.04 ระบุว่า ไม่พอใจ ร้อยละ 3.84 ระบุว่า ไม่พอใจอย่างยิ่ง และ ร้อยละ 2.40 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 15.76 ระบุว่า พอใจอย่างยิ่ง ร้อยละ 27.04 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 28.24 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 17.84 ระบุว่า ไม่พอใจ ร้อยละ 9.04 ระบุว่า ไม่พอใจอย่างยิ่ง และ ร้อยละ 2.08 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านการปกครองท้องถิ่น ร้อยละ 12.00 ระบุว่า พอใจอย่างยิ่ง ร้อยละ 24.96 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 33.44 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 19.84 ระบุว่า ไม่พอใจ ร้อยละ 7.44 ระบุว่า ไม่พอใจอย่างยิ่ง และ ร้อยละ 2.32 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านการศึกษา ร้อยละ 15.36 ระบุว่า พอใจอย่างยิ่ง ร้อยละ 32.56 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 29.60 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 16.16 ระบุว่า ไม่พอใจ ร้อยละ 4.88 ระบุว่า ไม่พอใจอย่างยิ่ง และ ร้อยละ 1.44 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 6.16 ระบุว่า พอใจอย่างยิ่ง ร้อยละ 20.56 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 30.96 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 27.04 ระบุว่า ไม่พอใจ ร้อยละ 14.56 ระบุว่า ไม่พอใจอย่างยิ่ง และ ร้อยละ 0.72 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านพลังงาน ร้อยละ 9.04 ระบุว่า พอใจอย่างยิ่ง ร้อยละ 30.56 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 35.52 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 18.40 ระบุว่า ไม่พอใจ ร้อยละ 3.84 ระบุว่า ไม่พอใจอย่างยิ่ง และ ร้อยละ 2.64 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 15.04 ระบุว่า พอใจอย่างยิ่ง ร้อยละ 40.00 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 30.72 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 10.40 ระบุว่า ไม่พอใจ ร้อยละ 2.96 ระบุว่า ไม่พอใจอย่างยิ่ง และ ร้อยละ 0.88 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านการสื่อสารมวลชน ร้อยละ 14.96 ระบุว่า พอใจอย่างยิ่ง ร้อยละ 38.88 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 28.32 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 12.16 ระบุว่า ไม่พอใจ ร้อยละ 3.36 ระบุว่า ไม่พอใจอย่างยิ่ง ร้อยละ 2.32 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านสังคม ร้อยละ 15.36 ระบุว่า พอใจอย่างยิ่ง ร้อยละ 37.92 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 28.40 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 12.88 ระบุว่า ไม่พอใจ ร้อยละ 4.40 ระบุว่า ไม่พอใจอย่างยิ่ง ร้อยละ 1.04 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม ร้อยละ 16.40 ระบุว่า พอใจอย่างยิ่ง ร้อยละ 33.28 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 28.24 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 11.84 ระบุว่า ไม่พอใจ ร้อยละ 5.36 ระบุว่า ไม่พอใจอย่างยิ่ง ร้อยละ 4.88 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อเรื่องที่ต้องการให้มีการปฏิรูปมากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.28 ระบุว่า เป็นด้านเศรษฐกิจ รองลงมา ร้อยละ 16.00 ระบุว่า เป็นด้านการศึกษา ร้อยละ 14.72 ระบุว่า เป็นด้านการเมือง ร้อยละ 11.76 ระบุว่า เป็นด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 6.00 ระบุว่า เป็นด้านการปกครองท้องถิ่น ร้อยละ 4.16 ระบุว่า เป็นด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ร้อยละ 3.68 ระบุว่า เป็นด้านสังคม ร้อยละ 1.84 ระบุว่า เป็นด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม ร้อยละ 1.36 ระบุว่า เป็นด้านพลังงาน และด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 0.32 ระบุว่า เป็นด้านการสื่อสารมวลชน ร้อยละ 0.80 ระบุว่า ควรปฏิรูปทุก ๆ ด้าน ไปพร้อม ๆ กัน ร้อยละ 0.40 ระบุว่าทุกอย่างดีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องปฏิรูป และร้อยละ 4.32 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อสิ่งที่ต้องการให้ คสช. ทำก่อนเป็นอันดับแรก ในช่วงเวลานี้ พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.56 ระบุว่า เป็นการปฏิรูปประเทศ รองลงมา ร้อยละ 28.24 ระบุว่า เป็นการเลือกตั้ง ร้อยละ 26.96 ระบุว่า เป็นการปรองดอง ร้อยละ 3.04 ระบุว่า เป็นการปฏิรูปประเทศกับการปรองดอง ร้อยละ 1.68 ระบุว่า เป็นการปรองดองกับการเลือกตั้ง ร้อยละ 0.88 ระบุว่า เป็นการปฏิรูปประเทศกับการเลือกตั้ง และร้อยละ 2.64 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.72 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.52 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑล และภาคกลาง ร้อยละ 18.08 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.52 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.16 มีภูมิลำเนา อยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 57.04 เป็นเพศชาย ร้อยละ 42.88 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทางเลือก ตัวอย่างร้อยละ 6.24 มีอายุ 18 – 25 ปี ตัวอย่าง ร้อยละ 15.44 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 23.60 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 36.32 มีอายุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 17.60 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 0.80 ไม่ระบุอายุ ตัวอย่างร้อยละ 94.80 ระบุว่า นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.60 ระบุว่า นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.64 ระบุว่า นับถือศาสนาคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือศาสนาใด ๆ และร้อยละ 0.96 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่าง ร้อยละ 19.76 ระบุว่าสถานภาพโสด ร้อยละ 74.64 สมรสแล้ว ร้อยละ 4.56 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 1.04 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่างร้อยละ 27.12 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 28.88 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.48 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.80 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.04 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 1.68 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่างร้อยละ 13.20 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.36 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 22.48 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 17.20 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.56 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 15.52 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 1.92 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.08 เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร และร้อยละ 1.68 ไม่ระบุอาชีพ ตัวอย่างร้อยละ 14.48 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 19.12 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 27.36 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 11.84 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 8.80 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 10.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 8.40 ไม่ระบุรายได้


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

การฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมด้วยกิจกรรมและเกม"

กรุงเทพฯ--3 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมด้วยกิจกรรมและเกม" รุ่นที่ ๙ ให้กับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป โดยจะทำการฝึกอบรม ณ สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพั...

กองทัพเรือ จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดบรรยายความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับข้าราชการ ทห...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง