ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ส.อ.ท. ระดมสมองภาครัฐ เอกชน ร่วมหาคำตอบสุดท้ายอนาคตประเทศไทย เชื่อ!! การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ตอบโจทย์อย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕:๕๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 ม.ค.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา "Productivity คำตอบสุดท้ายอนาคตประเทศไทย" ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้อง Platinum Hall ชั้น 3 รร.แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน เชิญกูรูด้านแรงงานทั้งภาครัฐ – เอกชน ระดมสมองค้นหาคำตอบสุดท้ายอนาคตประเทศไทย เชื่อ!! "การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน" (Productivity) ตอบโจทย์อย่างยั่งยืน

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันล่าสุด จากผลการประเมินของ IMD พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 28 จาก 61 ประเทศ แต่หากมองลึกไปยังตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมจะเห็นว่าประเทศไทยยังมีคะแนนอยู่ในอันดับต่ำ อาทิ ด้านผลิตภาพ (Productivity) ของประเทศไทยในภาพรวมอยู่ในอันดับที่ 43 โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ที่ 47 และ 42 ตามลำดับ นอกจากนี้ จากผลการประเมินของ WEF ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 34 จาก 140 ประเทศทั่วโลก ปรับลดลงมาจากอันดับที่ 32 โดยผลการประเมินของ WEF ประเทศไทยยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ต้องให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการผลิตเพื่อยกระดับขีดความสามารถเข้าสู่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ซึ่งการจัดอันดับการแข่งขันของ WEF บ่งชี้ว่าประเทศไทยมีจุดแข็งเรื่องความมั่นคงของเศรษฐกิจระดับมหภาค (Macroeconomic environment) ประสิทธิภาพของตลาดสินค้า (Goods market efficiency) การพัฒนาของตลาดการเงิน (Financial market development) และขนาดของตลาด (Market size) อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี ซึ่งเอื้อต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน ในทางตรงกันข้ามขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนประสิทธิภาพของตลาดแรงงานยังอยู่ในระดับที่ต่ำ

"ปัญหาและอุปสรรคต่อการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยที่สำคัญปัจจัยหนึ่ง คือ ปัญหาและอุปสรรคด้านแรงงาน ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) และในปี 2573ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) โดยปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ประมาณ 6,184,926 คน แบ่งเป็นแรงงานวิชาชีพ 1,102,464 คน และแรงงานฝ่ายผลิต 5,082,462 คน ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมไทยก็ขาดแคลนแรงงานฝ่ายผลิตอยู่ประมาณ 34,717 คน และสำหรับในอีก 5 ปีข้างหน้า คาดว่า อุตสาหกรรมไทยจะขาดแรงงานฝ่ายผลิตประมาณ 290,604 คน ซึ่งเมื่อพิจารณาด้านอายุของแรงงานภาคอุตสาหกรรมไทย จะพบว่า แรงงานสูงอายุส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สะท้อนให้เห็นว่า ในอนาคตประเทศไทยจะขาดแคลนแรงงานประเภทดังกล่าว เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงอายุ ทั้งนี้ กุญแจอีกดอกหนึ่งที่สำคัญที่จะนำพาประเทศ หลุดพ้นจากอุปสรรคการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทย นอกจากการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายภาครัฐ ในเรื่อง Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" แล้ว การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน หรือ Productivity ก็เป็นกุญแจสำคัญอีกดอกหนึ่งที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน" นายเจน กล่าว

นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปฎิเสธไม่ได้ว่า เมื่อมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องพึ่งพิงแรงงานเป็นหลักยังคงได้รับผลกระทบอยู่ เนื่องจากมีวิธีการบริหารจัดการด้านผลิตภาพแรงงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นได้ ซึ่งอยากให้ผู้ประกอบการลองหันมาคำนึงถึงต้นทุนค่าจ้างแรงงานต่อหน่วยของการผลิตด้วย เพื่อที่จะสามารถเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้

"โดยปกติในการปรับขึ้นค่าจ้างขึ้นต่ำ คณะกรรมการค่าจ้างกลาง จะพิจารณาการปรับขึ้นค่าจ้างจาก GDP ของประเทศ อัตราเงินเฟ้อ ขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ และพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงาน เป็นสำคัญ โดยไม่ได้มีเรื่องของประสิทธิภาพแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในด้านของผู้ประกอบการเอง อยากให้นำเรื่อง ประสิทธิภาพแรงงาน มาเป็นปัจจัยในการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำด้วย ทั้งนี้ ขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ไม่ได้อยู่ที่ค่าแรงถูกหรือแพง แต่อยู่ที่ผลิตภาพแรงงาน หรือต้นทุนของแรงงานต่อหนึ่งหน่วยของการผลิต" นายสุชาติ กล่าว

นายสุชาติ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า งานสัมมนา "Productivity คำตอบสุดท้ายอนาคตประเทศไทย" ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีประสานความร่วมมือแบบบูรณาการทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน องค์กรที่มีบทบาท และเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับผลิตภาพแรงงาน รวมถึงเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำด้าน Productivity ที่รู้ลึก รู้จริง มาร่วมระดมความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้ประกอบการอันจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่อไป นอกจากนี้ ภายในงานยังเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการปรับกลยุทธ์ของสถานประกอบการโดยเฉพาะด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม นอกจากภายในงานจะมีการปาฐกถาพิเศษ "วาระประเทศไทย : การเพิ่มผลิตภาพและผลิตภาพแรงงานไทย ในยุค Thailand 4.0" โดยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังประกอบด้วย การสัมมนา หัวข้อ "โมเดลใหม่...สู่การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน" และสัมมนา หัวข้อ "Productivity นายจ้าง-ลูกจ้างได้ประโยชน์อย่างไร" โดยกูรูด้าน Productivity จากบริษัทชั้นนำในประเทศอีกด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วม "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้"

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วม "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้" เพื่อแสดงความปรารถนาดีและส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวใต้ ในวันอาทิตย์ท...

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ระดมพลังตลาดทุนกว่า 2,000 คนร่วมแสดงความห่วงใยและระดมทุนช่วยพี่น้องชาวใต้ 9 ม.ค. นี้ ที่สวนลุมพินี

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสุเทพ พีตกานนท์ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ได้ร่วมจัดงานเดินการกุศล "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้" กับ 3 องค์กรเอกชนหลักคือ สมาคมธนาคารไทย หอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง