ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เริ่มแล้ว! ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 60 ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗:๐๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--อพวช.

กระทรวงวิทย์ฯ และแนวร่วม 3 กระทรวง 17 หน่วยงาน พร้อม! เปิดงานดี "ถนนวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560"จัดเต็มกิจกรรมผ่านแนวคิดหลัก "นักวิทย์น้อย ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ" น้อมนำหลักการทรงงานและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะการที่ทรงนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาค้นหาคำตอบและแก้ปัญหา เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิต พร้อมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้ร่วมสนุกและทดลองอีกมากมายกว่า 100 กิจกรรม วันที่ 12 – 14 ม.ค. 60 ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานรอบถนนโยธีและถนนพระรามที่หก กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี และที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ จามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ ขึ้นพร้อมกันในเสาร์ที่ 14 ม.ค. เพื่อกระจายความสนุกอย่างทั่วถึง

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า งานถนนสายวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 11 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2560 ระยะเวลารวม 3 วัน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ วทน. ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการนำประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพตั้งแต่ในวัยเยาว์ ผ่านการฝึกฝนวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างสังคมแห่งความรู้ และสังคมที่มีเหตุมีผล พร้อมกับการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ และสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เปลี่ยนประเทศไทยไปสู่สังคมฐานนวัตกรรม ซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อันเป็นเป้าหมายของไทยแลนด์ 4.0

สำหรับกิจกรรมบนถนนสายวิทยาศาสตร์ในปีนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทุกหน่วยงานพันธมิตร ได้มุ่งเน้นการเรียนรู้และกิจกรรมผ่านแนวความคิดหลัก "นักวิทย์น้อย ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ"ซึ่งเป็นการน้อมนำหลักการทรงงานและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะการที่ทรงนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาค้นหาคำตอบและแก้ปัญหา ก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ โครงการแก้มลิง โครงการแกล้งดิน กังหันน้ำชัยพัฒนา เกษตรทฤษฎีใหม่ เจลลี่พระราชทาน และอักษรทรงประดิษฐ์ เป็นต้น โดยเยาวชนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมตามโครงการในพระราชดำริ รวมทั้งพระอัจฉริยภาพในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของพระองค์ท่าน

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการเรียนรู้กิจกรรมผ่านแนวความคิดในเรื่อง STEM Educationซึ่งเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ 4 ศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ Science วิทยาศาสตร์ / Technology เทคโนโลยี / Engineeringวิศวกรรมศาสตร์ / และ Mathematics คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาเรียนรู้ เพื่อการดำรงชีวิตของเยาวชนไทยฝึกฝนให้เยาวชนมีทักษะความรู้ทั้งด้านวิชาการ และประสบการณ์รอบตัว มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว สังคมส่วนรวม และประเทศชาติ จึงจะถือว่าเป็นผู้มีความรู้ที่แท้จริง ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติที่ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบให้ไว้ในปีนี้ว่า"เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"

นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า "ถนนสายวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่สร้างการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและเยาวชนในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการสร้างกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานสำหรับเด็กและเยาวชนในวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยในปีนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก 17 หน่วยงาน ในสังกัด 3 กระทรวงที่เป็นเพื่อนบ้าน ได้แก่กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง การประกวดแข่งขัน เล่นเกมส์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการต่าง ๆ ของทุก ๆ หน่วยงาน โดยจะจัดแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ ณ บริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งนี้ และบริเวณถนนโดยรอบอาคารปฏิบัติการมาตรวิทยา กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมทรัพยากรธรณี รวมทั้ง ภายในอาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในรูปแบบของสถานีการทดลอง รวม 100 กิจกรรมจาก 29 สถานี

และในวันที่ 14 มกราคม 2560 ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้จัดกิจกรรมฯเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ได้แก่1) อพวช. คลองห้า ปทุมธานี เวลา 09.00 -17.00 น.โดยเปิดให้บริการทั้งในนิทรรศการหลักใน 3 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และนิทรรศการพิเศษจากต่างประเทศชุด Strange Matter วัสดุประหลาดวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ พร้อมเปิดลานกิจกรรมกลางแจ้ง ที่สนุกสนาน ได้สาระความรู้ พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิ เกมแป้นบาสมหาสนุก, ทดสอบพลังต่อย, หลุมหลอกตา, ลูกข่างลวงตา, กำหมุนบิน, ปั้นดินให้เป็นดาว, แว่นสุริยะ, ปีนหน้าผา, Science Dome, นานาสัตว์ และผองเพื่อน, เมล็ดน้อยนักผจญภัย เมล็ดจิ๋วประโยชน์แจ๋ว, หมุนวนหาจนเจอ, Bingo Icon, IT Genius, ปริศนาภาพหมุน, ฉลาดล้ำกับเกมลับสมอง, D.I.Y. Hologram, หยิบจับนับแยก, 3D Magic, แผ่นวงจรทำมือและพิเศษสุดๆ กับการเปิดให้เข้าชมฟรีกิจกรรม Science Show, Science Lab และโดมดูดาว ทุกรอบ (ที่นั่งจำนวนจำกัด) และ 2)จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์สามย่าน กรุงเทพฯเวลา 10.30 – 19.00 น.ชมฟรีตลอดวันกับนิทรรศการ และกิจกรรมสุดหรรษา เช่น ห้องทดลองวิทยาศาสตร์การแสดงทางวิทยาศาสตร์, บ้านนักวิทย์น้อย, kids zone, Enjoy Maker Space พร้อมด้วยฐานกิจกรรมพิเศษ อาทิเกษตรทฤษฏีใหม่, ดินของพ่อ, รู้รักหญ้าแฝก, เข็มกลัดปณิธานความดีเพื่อพ่อ, โยนแสงกำแพงสวย, ตุ๊กตากลิ้งหมุน, ลูกข่างลวดและพลาดไม่ได้กับกิจกรรม Research Show ตอนบ้านกรองน้ำ

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ปกครองพาลูกๆ หลานๆ มาเที่ยวชม "ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2560" ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น เพื่อมาร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน สัมผัสประสบการณ์จริง พร้อมรับของรางวัลกลับบ้านอีกมากมายสอบถามรายละเอียดการเข้าชมงานเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2109


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

รพ.จักษุรัตนินและศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบลร่วมออกบู๊ธงาน"ถนนสายวิทยาศาสตร์สัปดาห์ ผู้สูงอายุแห่งชาติ"

รพ.จักษุรัตนินและศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล จะร่วมออกบู๊ธในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ สัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ” ณ.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 5 เมษายน 2550 เพื่อรณรงค์ให้ผู้สูงวัยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพดวงตา เพื่...

"พระยศยิ่งยง" หนังสือวันเด็กแห่งชาติ

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นางพรนิภา ลิมปพยอม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๔๙ ที่จัดทำขึ้นเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริรา...

ภาพข่าว: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวโรกาสให้ มร. แพททริค บรูฮ์ลแมน เข้าเฝ้ารับมอบเข็มที่ระลึก

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--ธนบุรินทร์ เอเชีย แปซิฟิก เมื่อเร็ว ๆ นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวโรกาสให้ มร. แพททริค บรูฮ์ลแมน (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เข้าเฝ้ารับมอบเข...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง