ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

นิด้าพร้อมพัฒนาบัณฑิตขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพด้านนักวิเคราะห์ และมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) สูงในยุค Thailand 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๔:๕๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--20 ธ.ค.--คอร์ แอนด์ พีค

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า พร้อมพัฒนาบัณฑิตขับเคลื่อนประเทศไทยในภารกิจเชื่อมโยงการพัฒนาประเทศในทุกด้านโดยมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ มุ่งการวิจัย มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะฉายภาพให้กับสังคมและประเทศชาติในทิศทางของการพัฒนาประเทศที่อย่างยั่งยืน เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการทั้งภาคสังคม ภาคการศึกษาไปพร้อมๆกัน โดยล่าสุดทางนิด้าให้ความไว้วางใจเลือกใช้เทคโนโลยี SAS เพื่อการขับเคลื่อนบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ เป็นนักวิเคราะห์ และมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) สูงในยุคThailand 4.0

อาจารย์ ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด คณบดีคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เปิดเผยถึงที่มาของคณะสถิติประยุกต์ว่า คณะของเราเริ่มก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้คนไทยมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูล และนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนในการพัฒนาประเทศจึงเป็นที่มาของคณะสถิติประยุกต์ที่มุ่งเน้นมาตลอด 50 ปี กระทั่งปัจจุบันซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบาย Thailand 4.0 ยุคที่วิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ถูกรายล้อมด้วยข้อมูลสารสนเทศไม่ว่าจะเป็น Big Data,ดิจิทัล เทคโนโลยี โดยข้อมูลที่ไหลเข้ามาถูกบันทึกรวบรวมเป็นข้อมูลขนาดใหญ่และยังเกิดคอมมูนิตี้เฉพาะมากมาย ทำให้นักบริหารยุคนี้ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไร จะต้องคิดอย่างรอบคอบจะใช้ความรู้สึกนึกคิดด้านเดียวคงไม่ใช่แล้ว ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลมาสนับสนุนและอาจจะต้องมีไอเดียในการนำข้อมูลไปแก้ไขปัญหา และสร้างโอกาส

ทั้งนี้เมื่อ Thailand 4.0 เข้ามาทำให้บรรยากาศของการทำงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในปัจจุบันมีบรรยากาศดีขึ้น สำหรับคณะสถิติประยุกต์ของนิด้าปัจจุบันมีการเตรียมบัณฑิตที่จะออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้น โดยมีการเปิดหลักสูตรเรียกว่าBusiness Analytics เพื่อทำให้คุณค่าของข้อมูลชัดเจนขึ้น มีการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0ของรัฐบาล ซึ่งจะทำให้ข้อมูลที่ถือว่าเป็นทรัพย์สินเกิดมีคุณค่าในบรรยากาศที่สดใส และเรารอเวลานี้มานานเพราะเมื่อย้อนไปถ้ากล่าวถึงสิถิติประยุกต์ส่วนใหญ่นึกถึงข้อมูลที่เป็นสถิติอย่างเดียว

รวมทั้งบรรยากาศในการทำธุรกิจในยุค Digital Technology จะเน้นการใช้สารสนเทศ ทั้งที่เป็นตัวเลข และรูปแบบอื่นๆ หากธุรกิจสามารถรวบรวมและทำความเข้าใจกับข้อมูลได้มากเท่าไร ก็จะรับรู้ปัญหา โอกาส และสภาพทางธุรกิจต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทางคณะได้ปรับปรุงหลักสูตรที่มาตอบโจทย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยอาศัยเครื่องมือ (Tool) ทางเทคโนโลยีในหลายๆ แพลตฟอร์มเข้ามาช่วย ซึ่งรวมถึงแซสด้วย เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการทางธุรกิจ และก่อให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลที่ชาญฉลาด

ล่าสุดนิด้าได้ร่วมมือกับแซสในกิจกรรมการจัดอบรมให้กับนักศึกษาโดยให้ความรู้เกี่ยวกับ Business Analytics และเทรนด์อาชีพใหม่ที่กำลังจะมาหรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) โดยมีการจัดสัมมนาในหัวข้อ The First NIDA Business Analytics and Data Sciences Contest/Conference ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายจำนวนมาก

หลักสูตร Business Analytics ที่เปิดใหม่ล่าสุดมีนักศึกษาปริญญาโทสมัครเข้าเรียนแล้วจำนวน 60-70 คน และสัดส่วนกว่า 50 คน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับสัดส่วนที่เหลืออีก20 คน จะเป็นนักศึกษาที่จบปริญญาตรีใหม่ๆ ทั้งนี้การรับนักศึกษาปริญญาโทจะมีการสัมภาษณ์ก่อนเสมอ ซึ่งข้อดีของผู้เรียนที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนจะได้เปรียบกว่าเพราะจะรู้กรอบการทำงานของตัวเอง รู้จักองค์ความรู้ และรู้คุณค่าของการเข้ามาเรียนปริญญาโทว่าจะไปเสริมหรือทำให้ตัวเองก้าวหน้าตรงจุดไหน เป็นต้น

สำหรับรายละเอียดของหลักสูตร Business Analytics ที่เปิดล่าสุดมีทั้งสอนทฤษฎีที่มาที่ไปในการนำเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยมีการจำลองโจทย์ของธุรกิจภาคต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เห็นเป็นเคสๆ ของปัญหา พร้อมกับแนะนำการแก้ไขปัญหาในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งบางเคสก็ได้รับความร่วมมือกับเอกชนในการให้ข้อมูล แต่ต้องยอมรับว่าไม่มากเหมือนในต่างประเทศที่เอกชนกับสถาบันการศึกษาจะร่วมมือกันดีในเรื่องของการให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาหลายๆ ด้านกับสถาบันการศึกษา

นอกเหนือการสร้างผู้เรียนให้เป็นนักวิเคราะห์มืออาชีพแล้ว ยังต้องสร้างให้ผู้เรียนมีภาวะความเป็นผู้นำโดยนิด้ามุ่งเน้นกิจกรรมการทำงานเป็นกลุ่มให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นอกเหนือวิชาการอย่างเดียว และไม่ใช่การทำงานแบบคิดคนเดียวทำงานคนเดียว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการรับรู้ ได้ผู้นำที่ดี แต่ผู้นำก็ต้องมีความเป็นลูกทีมที่ดีด้วย เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีด้วย ซึ่งนิด้าเราเน้นอยู่ 5 ประการ หรือ Wisdom for Change ประกอบด้วย W: World Class คือความมุ่งมั่น, I: Innovation มุ่งสร้างนวัตกรรม, S: Social Responsibility คือมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม, D:Discipline คือ ให้มีความเป็นระเบียบวินัย , O: Open-Mindedness คือมุ่งให้บุคลากรทุกคนมีจิตใจเปิดกว้างรู้จักฟังควมคิดเห็นของผู้อื่น ,Morality คือ มุ่งให้ทุกคนมีคุณธรรม ซึ้อสัตย์สุจริตยึดหลักธรรมภิบาล

นายณัฐพล อภิลักษณ์โตยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันแซสนำโปรแกรม SAS Analytic เข้าไปจัด Workshop เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ให้กับนักศึกษา โดยร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดในหลายๆ สถาบันพร้อมกับการให้ข้อมูลเทรนด์ของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ซึ่งมีความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในต่างประเทศผู้ที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะได้รับค่าตอบแทนที่สูง สำหรับประเทศไทยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลกำลังได้รับความสนใจจากองค์กรต่างๆ มากทีเดียว ขณะที่รัฐบาลมีนโยบาย Thailand4.0 ยิ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ข้อมูลเกิดความสำคัญมากขึ้น

การร่วมมือกับนิด้าในปัจจุบันนับเป็นอีกก้าวหนึ่งของช่วงเวลาสำคัญในการปูทางนำเทคโนโลยีการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในลักษณะการร่วมงานแบบใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้เข้ากับยุค Thailand 4.0 และเป็นนโยบายของแซสด้วยในการให้ความสำคัญกับภาคการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดกว้างในความร่วมมือในหลากหลายมิติเพื่อตอบโจทย์และเกิดการพัฒนาประเทศในทุกภาคนส่วน ซึ่งแซสยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยพร้อมก้าวไปสู่ Thailand 4.0


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

การฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมด้วยกิจกรรมและเกม"

กรุงเทพฯ--3 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมด้วยกิจกรรมและเกม" รุ่นที่ ๙ ให้กับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป โดยจะทำการฝึกอบรม ณ สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพั...

เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมฟังบรรยาย ให้หัวข้อ "การฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์สำหรับอนาคต"

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--เนคเทค (ร่าง) กำหนดการ K-Mart Special: Nobel Prize Lecture Series โดย Prof.Robert C.Richardson Nobel Laureate For Physics 1996: Discovery Of Superfluidity In Helium-3 หัวข้อบรรยาย "Training Scientists For The Future: How To Inspire And T...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง