ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงพลังงาน ประกาศ 64 รางวัล ชนะการประกวด Thailand Energy Awards 2016 เชื่อมั่นประเทศไทยเดินมาถูกทาง ตั้งเป้าหมายอีก 20 ปีข้างหน้าเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนเป็น 30% ของการใช้พลังงานทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๒:๑๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน จัดงานมอบรางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการมอบรางวัล โดยในปีนี้ มีผลงานที่ชนะการประกวดจำนวนทั้งสิ้น 64 โครงการ จากจำนวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 260 โครงการ จากการประกวด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน, ด้านอนุรักษ์พลังงาน, ด้านบุคลากร, ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน คิดเป็นมูลค่าการประหยัดพลังงานได้มากกว่า2,200 ล้านบาทต่อปี สามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกได้มากถึง 280,000 ตันต่อปี

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า งานวันนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน เพราะได้เห็นพลังแห่งความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนออกมาเป็นผลงานดีเด่นจากการประกวด Thailand Energy Awards 2016 ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เห็นถึงศักยภาพ และคุณภาพของหน่วยงานในการคิดค้นรูปแบบ วิธีการ นวัตกรรม เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปกับการแสวงหา และพัฒนาแหล่ง ที่มีอยู่ในประเทศอย่างพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสอดรับกับนโยบายของภาครัฐได้เป็นอย่างดี การยกระดับมาตรฐานวงการพลังงานไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นหน่วยงานต้นแบบของการประกอบกิจการที่ดี สำหรับผู้ประกอบการอื่นๆ เพื่อนำไปปรับใช้ อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

"หากมองไปในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า จะพบว่าการแสวงหาเส้นทางสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ได้กลายเป็นหนึ่งในหัวข้อหลักของการระดมสมองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความท้าทายในการกำหนดนโยบายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นที่สนใจของประชาชน และมีการนำไปใช้จริงกลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญด้านพลังงานของแต่ละประเทศ

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ กระทรวงพลังงานกำหนดแนวนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงานของประเทศ โดยต้องคำนึงถึงความมั่นคงด้านพลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของประเทศ ตลอดจนการจัดหา สำรวจ และพัฒนาแหล่งพลังงานประเภทต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้มีใช้อย่างเพียงพอ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งทั้งหมดนี้นับเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของประเทศในการวางแผน กำหนดนโยบาย เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงานที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป"

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานตั้งเป้าหมายภายในปี 2579 หรือ 20 ปีข้างหน้า ผลักดันการใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 30% จากการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศ ภายใต้แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว หรือ Thailand Integrated Energy Blueprint (TIEB) ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่สำคัญ 3 ด้าน ประกอบด้วย พลังงานมั่นคง เศรษฐกิจมั่นคั่ง และสังคมไทยยั่งยืน

สำหรับการจัดประกวด Thailand Energy Awards นับเป็นหนึ่งในมาตรการความร่วมมือของภาครัฐ ที่มีส่วนช่วยในการลดการใช้พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทนตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ซึ่งในปี 2559 นี้ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 260 ผลงาน คิดเป็นมูลค่าการประหยัดพลังงานได้มากกว่า 2,200 ล้านบาทต่อปี สามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกได้มากถึง 280,000 ตันต่อปี และมีผลงานที่ชนะการประกวดทั้งสิ้น 64 ผลงาน จากการประกวดทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่

· ด้านพลังงานทดแทน จำนวน 15 รางวัล
· ด้านอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 27 รางวัล
· ด้านบุคลากร จำนวน 9 รางวัล
· ด้านพลังงานสร้างสรรค์ จำนวน 3 รางวัล
· ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จำนวน 10 รางวัล

"การจัดประกวด Thailand Energy Awards ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้การดำเนินนโยบายด้านพลังงานในระยะยาวมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการคิดค้นวิธีการประหยัดพลังงาน เกิดเทคโนโลยี และนวัตกรรมการประหยัดพลังงานที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปขยายผลต่อยอดในทุกภาคส่วน เกิดการใช้แหล่งพลังงานที่มีอยู่รอบๆ ตัวอย่างพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถพิสูจน์ความสำเร็จได้จากการที่ประเทศไทยครองแชมป์ความเป็นผู้นำด้านพลังงานของภูมิภาคอาเซียนติดต่อกันเป็นปีที่ 12 ด้วยการคว้า 16 รางวัล ASEAN Energy Awards 2016 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและศักยภาพด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทย ตอกย้ำภารกิจการดำเนินนโยบายด้านพลังงานไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในทุกมิติ สอดรับกับถ้อยแถลงของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่จะขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนสู่ภูมิภาคพลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Towards Greener Community with Cleaner Energy" พลเอก อนันตพร กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ก้าวสู่ปีที่ 17 อย่างสมภาคภูมิ กับการประกวดสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล Thailand Energy Awards 2016

Thailand Energy Awards 2016 สนับสนุนความสำเร็จด้านพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้านพลังงานไทยในทุกมิติ หวังประเทศไทยยังคง ครองแชมป์ ความเป็นหนึ่งการเป็นผู้นำด้านพลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนของภูมิภาคอาเซียน วันนี้...

ร่วมแสดงความยินดี

กลุ่มยามประเทศ หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน จุฬาฯ เลี้ยงแสดงความยินดี แก่ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ คนใหม่ โดยมีบิ๊กเนมระดับประเทศอาทิ ปิยะพันธ์ จัมปาสุต ม.ร.ว.กําลูนเทพ เทวกุล...

"Thailand Energy Awards 2006" รางวัลแห่งความสำเร็จของนักอนุรักษ์พลังงาน

นายไพจิตร เทียนไพฑูรย์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เป็นประธานมอบรางวัล “Thailand Energy Awards 2006” ณ ห้องพล่าซ่าแอทธินี1 โรงแรมพล่าซ่าแอทธินี นายไพจิตร กล่าวว่า Thailand Energy Awards เป็นอีกโครงการหนึ่งที่สนับสนุนและผลักดันให้...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง