ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2559 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 23 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๑:๒๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังแถลงว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) ประจำปี 2559 และการประชุมย่อยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2559 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมถึงการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 23 (23rd APEC Finance Ministers' Meeting) และการประชุมย่อยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2559 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ดังมีสาระสำคัญของการประชุมฯ ดังนี้

การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2559

1) การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2559 เป็นการประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าการธนาคารโลกและผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศจากประเทศสมาชิก 189 ประเทศทั่วโลก โดยประธานธนาคารโลก นาย Jim Yong Kim และกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ นาง Christine Lagarde จะกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวนโยบายและแผนการดำเนินงาน ที่สำคัญของทั้ง 2 องค์กรที่จะรองรับความท้าทายต่าง ๆ ที่มีต่อเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค รวมถึงการดำเนินการ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในมิติต่าง ๆ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมีสุนทรพจน์ถึงภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินนโยบายของไทย รวมถึงมุมมองของประเทศไทยต่อบทบาทของทั้ง 2 องค์กรด้วย

2) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 94 (94th Development Committee Meeting) เป็นการประชุมผู้ว่าการธนาคารโลก เพื่อพิจารณาแนวนโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนาและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยวาระการประชุมในครั้งนี้จะเน้นเรื่องวิสัยทัศน์ของธนาคารโลกเพื่อรองรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี ค.ศ. 2030 (2030 Sustainable Development Goals: SDGs)

3) การประชุมร่วมของผู้ว่าการของประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF-WB Governors Joint Meeting of the South East Asia Voting Group) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้ว่าการของไทยในกลุ่มธนาคารโลก และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ว่าการของไทยในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จะเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินงานและพิจารณามอบหมายแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญในอนาคตของสำนักงานกรรมการบริหารประจำกลุ่มออกเสียงฯ

4) นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดร่วมอภิปรายในการเสวนา "Borrow without Sorrow" ซึ่งจะเป็นการหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับนาย Mauricio Cardenas รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและสินเชื่อภาครัฐสาธารณรัฐโคลอมเบีย นาย Pravin Gordhan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแอฟริกาใต้ นาย Moritz Kraemer เจ้าหน้าที่ Global Chief Ratings Officer Sovereigns บริษัท สแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ส (S&P) และนางสาว Liliana Rojas Suarez เจ้าหน้าที่อาวุโส ศูนย์การพัฒนาโลก (Center for Global Development) เกี่ยวกับการวางยุทธศาสตร์นโยบายเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงด้านหนี้สาธารณะของประเทศภายใต้สถานการณ์ที่มีการเรียกร้องให้นโยบายการคลังมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 23

5) การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 23 เป็นการประชุมร่วมกันประจำปีของสมาชิกเอเปคทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี จีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม โดยมีผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมด้วย

6) แนวคิดหลัก (Theme) ของการประชุมในครั้งนี้ คือ การเสริมสร้างนโยบายภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความเชื่อมโยงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น (Strengthening Public Policy for an Integrated and Resilient Asia-Pacific Region) โดยจะมีการหารือใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) สถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกและภูมิภาค (2)แนวทางการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ (3) แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานของกรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อนึ่ง ในระหว่างการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2559 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 23 ข้างต้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดจะร่วมหารือทวิภาคีกับผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชนจากประเทศต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้ให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาคมโลกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของไทย ตลอดจนแนวนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแถลงข่าวผลการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2559 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 23 ให้ทราบต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: รมว.คลังให้สัมภาษณ์ Reuters

นายทนง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว Reuters ในระหว่างเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2549 ณ โรงแรม Conrad Centennial ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2549...

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่จากสรรพากร

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รับกระเช้าอวยพรจากนายศิ โรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมสรรพากร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 มก...

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่จาก สศค.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายวีระชัย วีระเมธีกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง รับกระเช้าอวยพรจากนาย นริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงการคลัง เมื่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง