ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สวรส. โชว์ 6 ผลงานวิจัยเด่น ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๑:๔๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม ชุมชน พาณิชย์ และอุตสาหกรรม ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 หรือ Thailand Research Expo 2016 แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" โดยมีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เมื่อ ณ รร.เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

ในปีนี้ สวรส. หน่วยงานเครือข่าย คอบช. ได้คัดผลงานวิจัยด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ จำนวน 6 ผลงานมานำเสนอ พร้อมทีมนักวิจัยที่มาร่วมให้ข้อมูลและตอบคำถามกับผู้ที่สนใจ ประกอบด้วย

ผลงานที่ 1 : การวัดปริมาณน้ำตาลบนอัลบูมินเพื่อติดตามภาวะเบาหวาน โดยชุดตรวจและกรรมวิธีการตรวจเบาหวานนี้มีประสิทธิภาพสูง สามารถวินิจฉัยครอบคลุมในกลุ่มผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และผู้ที่ไม่สามารถใช้วิธีเดิมตรวจวินิจฉัยได้ เหมาะกับการใช้งานในระดับโรงพยาบาล ในอนาคตจะพัฒนาเป็นชุดตรวจสำหรับบุคคลทั่วไปด้วย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และแพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้ดีขึ้น ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการจดสิทธิบัตรแล้ว 2 ฉบับ และทำการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยเน้นในกลุ่มโรงพยาบาล องค์การเภสัชกรรม

ผลงานที่ 2 : การใช้พลาสมารักษาผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จากการติดเชื้อ เอนเทอโรไวรัส 71 ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ที่มีอาการรุนแรง ดังนั้นวิธีถ่ายทอดภูมิคุ้มกัน โดยการให้พลาสมา ที่ได้รับจากอาสาสมัครสุขภาพแข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันจำเพาะต่อโรคมือ เท้า ปาก จึงเป็นหนึ่งทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงได้อย่างดี

ผลงานที่ 3 : การวิจัยเรื่องภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลาย ได้ศึกษาถึงโอกาสการเกิดภาวะหลอดเลือดตีบตันหรือเส้นประสาทเสื่อมในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พร้อมหาแนวทางที่เป็นวิธีปฏิบัติ เพื่อป้องกันการถูกตัดขาและการเสียชีวิต โดยผลงานวิจัยได้ถูกเผยแพร่โดยการบรรยายในการประชุมประจำปี 2558 ของสมาคมโรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย การประชุมคณะกรรมการโรคเรื้อรัง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับโรงพยาบาลในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

ผลงานที่ 4 : การออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา จากการศึกษาทำให้พบว่า การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเยียวยาในสถานพยาบาล ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการจัดการพื้นที่ในการให้บริการ เช่น ปัญหาเรื่องป้ายบอกทาง บอร์ดให้ข้อมูล การติดภาพต่างๆ ความไม่เพียงพอของพื้นที่ส่วนพักคอย คุณภาพของอากาศในพื้นที่ให้บริการ ฯลฯ ซึ่งองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยจะถูกถ่ายทอดต่อไปยังโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อปรับปรุงให้เป็นโมเดลต้นแบบ

ผลงานที่ 5 : การพัฒนาเข็มฉีดยาตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อที่ใช้สำหรับการรักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง เป็นการพัฒนาเข็มฉีดยาฯ ที่ได้มาตรฐานเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ราคาถูกกว่าการนำเข้าถึงเล่มละประมาณ 2,000 บาท เป็นการยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนในประเทศ หลังจากที่ได้มีการพัฒนาต้นแบบแล้ว ทีมวิจัยได้วางแผนการคือ 1) การทำวิจัยในมนุษย์ตามแนวทางจริยธรรมสากล 2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต 3) การยื่นจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์

ผลงานที่ 6 : การใช้ยาในผู้สูงอายุไทย เขตภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย ได้สังเคราะห์กรอบนโยบายเพื่อพัฒนาการใช้ยาของผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในระดับชุมชน ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเป็นรายบุคคล ทั้งในสถานพยาบาลและการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน ผลงานวิจัยสามารถนำไปเป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนนโยบายเกี่ยวกับการบริการด้านสาธารณสุขให้กับกลุ่มผู้สูงอายุต่อไป

สวรส. ยังมีผลงานวิจัยอีกจำนวนมากในด้านการแพทย์และสาธารณสุข สามารถดาวน์โหลดข้อมูลงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพของ สวรส. http://kb.hsri.or.th หรือติดตามข้อมูลความรู้ได้ทาง เว็บไซต์ สวรส. www.hsri.or.th โดย สวรส. มีความมุ่งมั่นและเร่งผลักดันให้งานวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์ที่เกิดผลต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2559 [Thailand Research Expo 2016]

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2559 [Thailand Research Expo 2016] ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "...

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดงาน ""มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556""

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556(Thailand Research Expo 2013) ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน " ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์...

ภาพข่าว: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจัดประชุมสัมมนาที่สวนสามพราน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นำโดยศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส (ซ้าย) นำคณะสถาบันฯ มาร่วมจัดประชุมสัมมนาที่สวนสามพราน เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีสุชาดา ยุวบูรณ์ ประธานบริหารสวนสามพราน – โรงแรมโรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์ (ที่ 2 จากซ้าย) ให้กา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง