ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กฤษณ์สัมพันธ์ เมนะสูต นักวิชาการอิสระอาวุโส เสนอความเห็น 4 ประเด็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๐:๕๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 ก.ค.--ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายกฤษณ์สัมพันธ์ เมนะสูต นักวิชาการอิสระอาวุโส (k.mns.nesac@hotmail.com) ได้เสนอความเห็น 4 ประเด็นต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้แก่ (1) การส่งเสริมให้มีการใช้ยุทธศาสตร์การสื่อสาร เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว (2) การเพิ่มผลิตภาพของปัจจัยการผลิตในส่วนของการยกระดับแรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Labor) ให้เป็นแรงงานฝีมือ (Skilled Labor) โดยการใช้มาตรการสนับสนุนด้านการคลัง (3) การพัฒนาภาคการเกษตรของไทย และ (4) การใช้แหล่งเงินทุนที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร (รายได้รัฐจากการประมูลระบบ 3G และ 4G) ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟน

ภายหลังจากที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดการประชุมประจำปี 2559 เรื่อง "ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)" เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี กฤษณ์สัมพันธ์ เมนะสูต นักวิชาการอิสระอาวุโส ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ดังนี้

1. ประเด็นข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา การส่งเสริมให้มีการใช้ยุทธศาสตร์การสื่อสาร เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์

เหตุผลสนับสนุน จากประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสไปศึกษาและร่วมประชุมเกี่ยวกับภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขของประเทศ พบว่า หน่วยงานได้รับงบประมาณด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำสื่อสาธารณะต่างๆ ค่อนข้างจำกัด เช่น ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบเพียง 13 ล้านบาทเศษ ทั้งๆ ที่ทางหน่วยงาน ไม่มีปัญหาในการจัดทำเนื้อหา (Content) ด้านวิชาการ แต่มีงบไม่เพียงพอในการผลิตสื่อสาธารณะต่างๆ เพื่อเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและการจัดทำ Application ผ่านระบบสมาร์ทโฟน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปได้มาก เช่น การให้ความรู้แก่คุณแม่วัยใส การแก้ปัญหาเยาวชนในช่วงวัยรุ่น การลดการกินหวาน การลดการกินเค็ม การส่งเสริมการออกกำลังกาย เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงมีข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขของประเทศได้รับในการพัฒนาด้านการสื่อสารสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีขึ้นและทั่วถึง รวมทั้ง การให้กรมฯ เพิ่มความร่วมมือกับองค์การภาคเอกชน เช่น กลุ่มหมอชาวบ้าน เป็นต้น และสื่อสาธารณะ เช่น สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นต้น

2. ประเด็นข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา การเพิ่มผลิตภาพของปัจจัยการผลิตในส่วนของการยกระดับแรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Labor) ให้เป็นแรงงานฝีมือ (Skilled Labor) โดยการใช้มาตรการสนับสนุนด้านการคลัง เช่น การลดหย่อนภาษี เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์

เหตุผลสนับสนุน ภาครัฐน่าจะใช้มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับแรงงานที่ไร้ฝีมือหรือที่มีฝีมือก็ตามที่ต้องการฝึกอบรมเพื่อ upgrade ตัวเองให้มีศักยภาพในการผลิตและบริการ (ข้อมูลบางส่วนจากการไปร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกรมการข้าว พ.ศ. 2558 - 2562) ในสาขาที่ขาดแคลน หรือในสาขาที่ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตและการบริการ ที่ต้องใช้ความรู้เพิ่มขึ้น โดยแรงงานที่มีรายได้สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ในวงเงินจำกัด เช่น 15,000 – 20,000 บาทต่อปี โดยมีการศึกษาความเหมาะสมในเรื่องนี้ โดยกระทรวงการคลังต่อไป นอกจากนี้ ในด้านงบประมาณรายจ่าย ควรเพิ่มงบฝึกอบรมแรงงานให้กับศูนย์ฝึกอบรมแรงานของกระทรวงแรงงานอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดให้ผลิตภาพของปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ต่อปี

3. ประเด็นข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา การพัฒนาภาคการเกษตรของไทย
  • การเสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเฉพาะการผลิตข้าวในเขตที่มีเกษตรกรยากจน โดยการปรับโครงสร้างการผลิตด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตข้าว รวมทั้ง การจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการส่งเสริมในพื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าว พื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าวปานกลาง และพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว ซึ่งต้องมีมาตรการปลูกพืชทดแทนหรือพืชเสริมในพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งการแก้ปัญหาอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอ การสนับสนุนดอกเบี้ยผ่อนปรน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมทั้ง การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพมาตรฐานในศูนย์ข้าวชุมชนต่างๆ (ข้าวอินทรีย์ GI และ GAP)
  • การส่งเสริมการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะในการปลูกข้าวพันธุ์ต่างๆ เช่น กลุ่มหอมมะลิในเขตอีสานใต้ กลุ่มข้าวเหนียวในเขตอีสานเหนือ กลุ่มข้าวขาว และกลุ่มข้าวหอมปทุมในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำแม่กลอง เป็นต้น
  • เพิ่มงบในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวและพืชอื่นๆ เช่น เครื่องสำอาง ยา และสินค้าชีวภาพต่างๆ เป็นต้น
  • ในแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของประเทศ (หมายถึงระดับจังหวัด) ควรมีการจัดตั้งคณะทำงานวางแผนการผลิตข้าวและการจัดการข้าวในแต่ละจังหวัด เพื่อการส่งเสริมและจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะกับเกษตรกรที่ยากจนและมีรายได้ต่ำ รวมทั้ง การเผยแพร่ต้นแบบการผลิตการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการฝึกอบรมอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละภาค ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมอาชีพอื่นๆ นอกฤดูการทำนา ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
  • การกำกับดูแลค่าเช่านาตาม พ.ร.บ. ค่าเช่านาให้เกิดความเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

เหตุผลสนับสนุน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ภาคเกษตรและเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น แม้ว่าสัดส่วนของภาคเกษตรต่อ GDP โดยรวมจะลดลงอย่างต่อเนื่องก็ตาม

4. ประเด็นข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา การใช้แหล่งเงินทุนที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร (รายได้รัฐจากการประมูลระบบ 3G และ 4G) ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในด้านต่างๆ โดยผ่านเครื่องมือในการสื่อสาร โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งมาพัฒนาเทคโนโลยี เช่น ร้อยละสิบของการประมูลมาจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และสื่อใหม่ต่างๆ โดยมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายด้านการกำกับการสื่อสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลย้อนกลับให้อุตสาหกรรมการสื่อสารขยายตัวเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

เหตุผลสนับสนุน ในยุคต่อไปในระยะ 20 ปีข้างหน้าเป็นยุค Digital Economy ประชาชนคนไทยจะมีการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ และสื่อใหม่ต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น Social media, Mobile Application เป็นต้น จึงจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ต่อสาธารณะผ่านโทรศัพท์มือถือ และสื่อใหม่ต่างๆ ทั้งในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การศึกษา การสาธารณสุข (การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) การประกอบธุรกิจ SMEs การนำเข้า-ส่งออก การเมืองการปกครอง เป็นต้น

ทั้งนี้ ความเห็นและข้อเสนอแนวทางดังกล่าวข้างต้น ได้ถูกส่งไปยังเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดยหวังว่าทาง สศช. จะนำไปใช้ประโยชน์ในการออกร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สภาพัฒน์เปิดโอกาสให้ประชาชน 200 คนร่วมเสนอแนวคิดจัดทำแผนฯ 11

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ร่วมวางแผนกำหนดอนาคตประเทศไทย ด้วยการเสนอแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศในช่วงปี 2555-2559...

ภาพข่าว: ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมการเสวนา หัวข้อ "4 ปีแห่งการสร้าง : ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม" ในการสัมมนาเชิงนโยบาย "ยกเครื่องเศรษฐกิจไทย" ปลัดกระทรวงการคลังกล...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง