ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วช. แถลงข่าว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๓:๐๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 ก.ค.--SASI PR CONSULTANT

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)"

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโลตัส 1 – 4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดย นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการแถลงข่าว นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ เลขาธิการ วช. เปิดเผยว่า มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo) เป็นกิจกรรมสำคัญที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี 2549 และจัดต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 แล้ว ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ และองค์กรต่างๆทุกภาคส่วนอาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ( (สวรส.)และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เป็นต้น

การจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 หรือ Thailand Research Expo 2016" ในปีนี้ จะขนทัพผลงานวิจัยในระบบทั่วประเทศหลายร้อยผลงานจาก 9 กลุ่ม ได้แก่ งานวิจัยเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรและอาหาร งานวิจัยเพื่อพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับภาคอุตสาหกรรม งานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม งานวิจัยเพื่อสุขภาพ การแพทย์ สังคมผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ศิลปกรรม และการศึกษา งานวิจัยเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการพัฒนาชุมชน งานวิจัยเพื่อสร้างความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมมาภิบาล และงานวิจัยเพื่อรองรับการสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ในการนำผลงานวิจัยที่พร้อมใช้ประโยชน์ และเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการวิจัยของไทยที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ระดับประเทศและนานาชาติ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Research for Development Country Toward Stability , Prosperity and Sustainability)" โดยมี น้องปัญญาเป็น Mascot ของงานกิจกรรมภายในงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ภาคนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรูปแบบนิทรรศการแสดงองค์ความรู้ "ศูนย์เรียนรู้ 89 พรรษา พระบิดาแห่ง

การวิจัย" แสดงถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ ด้วยพระอัจฉริยภาพทางการวิจัยในหลากหลายด้าน โดยมีงานวิจัยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุขและ ด้านส่งเสริมอาชีพ ที่ทรงนำองค์ความรู้สู่กระบวนการวิจัยพัฒนามาเป็นผลงานเพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทย นิทรรศการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการตามแนวพระราชดำริในด้านต่าง ๆ นิทรรศการของพระบรมวงศานุวงศ์ นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัยโดยรวม " ผลงานวิจัยเชิงศิลปะ " ที่คัดผลงานเด่นจาก4 ภาคมาร่วมจัดแสดง และ "ผลงานวิจัยตอบโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ " นอกจากนี้ ในช่วงระหว่างการจัดงานวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559 ยังมีการประชุม/สัมมนาในหลากหลายประเด็น ได้แก่ การประชุม/สัมมนาขนาดใหญ่ 4 รูปแบบ มากกว่า 100 หัวเรื่อง ได้แก่ การประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ในหัวข้อสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ การประชุม/สัมมนาขนาดกลางในประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ควรเร่งแก้ไข การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องในประเด็นเฉพาะที่น่าสนใจ การนำเสนอผลงานวิจัยThailand Research Symposium และการถ่ายทอดเทคนิคและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Twilight Program) รวมทั้งเวทีกลาง (Highlight Stage) ในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นที่น่าสนใจ การประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา การมอบรางวัล Thailand Research Expo 2016 Award ให้แก่หน่วยงานที่จัดแสดงนิทรรศการผลงานในแต่ละกลุ่มเรื่อง มีมุมเจรจาธุรกิจการต่อยอดงานวิจัยเพื่อเป็นเถ้าแก่น้อยของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดระยะเวลาการจัดงาน และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน วช. จึงร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน [Huaqiao University,HQU] และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไทย-จีน จัดให้มี "การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 [The 5th Thai-Chinese Strategic Research Seminar] ภายใต้หัวข้อ " หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-จีน : ปัจจุบันสู่อนาคต]"ในระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559 โดยจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมกันพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยยุทธศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับประเด็น ไทย-จีน การแลกเปลี่ยนนักวิจัย ร่วมทำการศึกษา และการฝึกอบรมสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้ข้อตกลงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับพิธีเปิดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 วช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงานภาคนิทรรศการ

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเวิลด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานภาคการประชุมและปาฐกถาพิเศษ เรื่องนโยบาย การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม และมอบรางวัล 2016 National Ethics Committee Accreditation System in Thailand (NECAST) เวลา 09.30 น. การวิจัยถือเป็นกุญแจสำคัญ เป็นจุดเริ่มต้น และจำเป็นในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิจัยนำมาซึ่งความรู้ที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งและการแข่งขันได้ของประเทศ ของชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา อาจจะมองว่างานวิจัยเป็นเรื่องไกลตัว แต่ความจริงแล้วการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคน เพราะงานวิจัยที่นักวิจัยผลิตออกมานั้นล้วนมุ่งเป้าเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อคนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศชาติก็สามารถพัฒนาไปได้ ในแง่ของเศรษฐกิจผลงานวิจัยก็ก่อให้เกิดนวัตกรรม เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่จะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนในชาติ ทุกคนล้วนได้ประโยชน์จากงานวิจัยทั้งสิ้น ถ้าได้มาชมงานนี้แล้วท่านจะรู้ว่า งานวิจัย สร้างสังคมไทยได้อย่างยั่งยืนจริง ๆ" เลขาธิการ วช. กล่าว

ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าชมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)"ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ณ ชั้น 22 และ 23โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดหัวข้อการประชุม/สัมมนาได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th

ชมฟรีตลอดงาน

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2559 [Thailand Research Expo 2016]

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2559 [Thailand Research Expo 2016] ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "...

วช. แจ้งเลื่อนการจัดนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2548 ครั้งที่ 2 (ภาคใต้)

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--วช. ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2548 ครั้งที่ 2 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2548 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นั้น เนื่องจากขณะนี้จ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง