ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รมว.พม. เดินหน้าเผยแพร่ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 พร้อมส่งเพลง ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน จากแอ๊ด คาราบาว ใช้ในกิจกรรมรณรงค์ประชารัฐร่วมใจ หยุดการขอทานทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๐:๔๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 ก.ค.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และการส่งมอบเพลงรณรงค์ : ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน จาก นายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประพันธ์เพลงให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน ให้แก่นายยืนยง โอภากุล เพื่อให้กระทรวงฯ นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับภาคประชารัฐทั่วประเทศ และพิธีการลงนาม "ประชารัฐ ร่วมใจหยุดการขอทาน"

บนป้ายรณรงค์ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ดำเนินการจัดระเบียบคนขอทาน การเตรียมความพร้อมเรื่องกองทุน การยับยั้งป้องกันขอทาน

ต่างด้าว มาตรการฟื้นฟู การวางแผนลงพื้นที่ และการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการรวมทั้งการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทำให้ประเทศมีจำนวนคนขอทานลดลง โดยการจัดระเบียบขอทานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงปัจจุบัน พบขอทาน รวม 4,618 คน (ขอทานไทย 2,927 คน ต่างด้าว 1,691 คน) ซึ่งขอทานต่างด้าวจะดำเนินการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทาง และขอทานไทยส่งเข้ารับการพัฒนาและฟื้นฟู ศักยภาพยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ภายใต้โครงการ "ธัญบุรีโมเดล" เน้นการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพคนขอทาน ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและด้านการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มีสาระสำคัญ ดังนี้ 1) มีการแยกผู้แสดงความสามารถออกจากผู้ทำการขอทาน โดยให้มีการแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่นตามที่กำหนด 2) มุ่งเน้นการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน ไม่ให้กลับมากระทำการขอทานอีก 3) กำหนดความผิดทางอาญาแก่ผู้แสวงหาประโยชน์จากการขอทานโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้ากระทำต่อหญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ คนวิกลจริต คนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือเจ็บป่วย โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 4) มีการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของคณะกรรมการควบคุมการขอทาน

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่ออีกว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือของภาคประชารัฐในการมีส่วนร่วมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจการแก้ไขปัญหาขอทานอย่างเป็นระบบ โดยมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประพันธ์เพลงให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน ให้แก่นายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) ผู้ประพันธ์คำร้องและขับร้อง โดยส่งมอบเพลงรณรงค์ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับภาคประชารัฐทั่วประเทศ การลงนาม "ประชารัฐ ร่วมใจหยุดการขอทาน" บนป้ายรณรงค์ และ Mini Concert นิทรรศการมีชีวิต : เปลี่ยนวิถี สร้างชีวิตใหม่ พบกับเรื่องราวชีวิต คนขอทานประกอบอาชีพใหม่ ไม่กลับมาขอทานซ้ำ นอกจากนี้ จะมีการเปิดตัวกิจกรรม

"ชาวโคราช ร่วมใจหยุดการขอทาน" ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคประชารัฐ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เป็นวันแรก

"กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาขอทานอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามหลัก 3P (Policy นโยบาย Protection การให้ความคุ้มครอง ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และ Prevention การป้องกันในรูปแบบต่างๆ) ภายใต้แนวคิด "ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน" รวมทั้งการรณรงค์ให้ภาคประชารัฐหยุดการให้เงินคนขอทาน เพื่อหยุดปัญหาการขอทาน การแสวงหาประโยชน์และการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ หากพบเห็นคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง   สามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง" พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ "ยิ้มสวย ด้วยแพทย์ โครงการ ๘"

กรุงเทพฯ--16 มี.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน จัดโครงการช่วยเหลือเด็กพิการปากแหว่ง - เพดานโหว่แต่กำเนิด ในโครงการ "ยิ้มสวย ด้วยแพทย์ โครงการ ๘" เพื่อขจัดปัญหาปมด้...

โครงการบ้านเอื้ออาทรสำหรับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ

กรุงเทพฯ--2 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำโครงการบ้านเอื้ออาทร สำหรับข้าราชการ และลูกจ้างกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง