ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ SIMA ASEAN Thailand 2016 ระหว่าง 8 - 10 ก.ย. 59 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๖:๓๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 ก.ค.--Index Creative Village

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ SIMA ASEAN Thailand 2016 ระหว่าง 8 - 10 ก.ย. 59 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมขนทัพโชว์ผลงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร และปัจจัยการผลิตที่โดดเด่น ส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรไทย พร้อมเป็นช่องทางเจรจาธุรกิจของ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หวังสร้างโอกาสขยายเครือข่ายธุรกิจไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือการเปิดเสรีทางการค้า ส่งผลให้สินค้าเกษตรและอาหารไทยเคลื่อนย้ายผ่านกลไกการขนส่งได้อย่างเสรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มปริมาณการค้าและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวมให้เพิ่มขึ้น ภาคเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกปีละหลายแสนล้านบาท อีกทั้งเกษตรกรยังมีความเชี่ยวชาญในการผลิต เนื่องจากทำเกษตรกรรมมาเป็นเวลานาน ประกอบกับมีความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีการแปรรูปของผู้แปรรูปสินค้าเกษตร ส่งผลให้ไทยสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานโลก และเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่ของโลกมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรของไทยยังต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลต่อภาคการผลิต โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทย การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้น และส่งเสริมการลดต้นทุนในด้านต่างๆ เช่น แรงงาน เพื่อให้สินค้าเกษตรไทยสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอาเซียน และตลาดโลกได้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกร และสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand2016 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยร่วมจัดแสดงผลงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร และปัจจัยการผลิต เพื่อให้เกษตรกร และนักธุรกิจการเกษตร สามารถเลือกสรรเรียนรู้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพการผลิต รวมทั้งเป็นช่องทางในการเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ที่ปรึกษาองค์กรภาครัฐ และเอกชน ตลอดทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรไทยและสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน

สำหรับผลงานเทคโนโลยีของกระทรวงเกษตรฯ ที่เข้าร่วมการจัดงานดังกล่าวนั้น กระทรวงเกษตรฯ จะร่วมจัดแสดงนิทรรศการในพื้นที่ 378 ตารางเมตร พร้อมทั้งนำผลงานไฮไลท์ของกรมในสังกัดทั้ง 4กรม ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ดังนี้

· กรมวิชาการเกษตร จัดแสดงเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 3 เครื่อง ได้แก่

1. เครื่องปลูกสับปะรดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องใช้ปลูกหน่อสับปะรดที่ช่วยลดการใช้แรงงานคน แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และลดต้นทุนการผลิตสับปะรด ความสามารถในการทำงาน0.63 ไร่ต่อชั่วโมง อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 2.15 ลิตรต่อไร่ เปอร์เซ็นต์การปักหน่อ 96.05%

2. เครื่องปลิดฝักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เล็ก สามารถปลิดฝักข้าวโพดที่สูงกว่า 75 เซนติเมตร มีความสามารถในการทำงาน 2 - 3 ไร่ต่อชั่วโมง อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 2 ลิตรต่อชั่วโมง โดยใช้คนทำงานเพียงแค่สองคน

3. เครื่องหยอดปุ๋ยอ้อยแบบผสมแม่ปุ๋ยภายในตัวเองติดพ่วงรถแทรกเตอร์ ใช้สำหรับเกษตรกรไร่อ้อยที่ต้องการผสมปุ๋ยใช้เอง หรือใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยไม่ต้องผสมปุ๋ยก่อนนำมาใส่เครื่อง ทำให้ไม่เสียเวลา และประหยัดแรงงานในการผสมปุ๋ย

· กรมประมง จัดแสดงนิทรรศการ 2 ส่วน ได้แก่

1.นิทรรศการแสดงระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง Fisheries Single Window (FSW) ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ยื่นคำขออนุญาต/คำรับรอง ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต/ใบรับรอง ครอบคลุมสินค้าสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ และวัตถุอันตรายทางการประมง ซึ่งเป็นการให้บริการในลักษณะเบ็ดเสร็จจากหน้าต่างบริการเดียว พร้อมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลการอนุญาต/การรับรอง ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ไปยังกรมศุลกากร และรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลรับรองไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน

2.นิทรรศการแสดงระบบระบุตำแหน่งเรือประมงไทย VMS (Vessel Monitoring System) หนึ่งในมาตรการที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา IUU ของไทย ซึ่งพัฒนาโดยกระทรวงเกษตรฯ ทำให้ทราบถึงโอกาสปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบติดตามเรือของประเทศไทย อาทิ การเลือกใช้เทคโนโลยี VMS ที่เหมาะสมในเรือประมงแต่ละประเภท การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์ด้านการประมง ทัศนคติและความตระหนักของชาวประมง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันมีประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขประมง IUU ให้เรือประมงตามขนาดตันกรอสที่ทางราชการประกาศกำหนด ต้องติดอุปกรณ์ VMS ตามเวลาที่กำหนดและรายงานตำแหน่งอัตโนมัติทุก ๆ 1 ชั่วโมง

· กรมปศุสัตว์

นิทรรศการจัดตั้งศูนย์ผลิตอาหารโคนมในการเลี้ยงโคนมยุคใหม่ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโคครบวงจร กรมปศุสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สนับสนุนผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์โคนมให้สามารถดำเนินธุรกิจโคนมอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดเกษตรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ โดยเกษตรกรมีการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ่มาใช้ในแปลงหญ้าขนาดใหญ่กว่า 1,200 ไร่ ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการเครื่องมือจักรกลการเกษตรในการเลี้ยงโคนมขนาดใหญ่ (Motor pool) เพื่อลดต้นทุนการผลิต แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหาร และการใช้อาหาร TMR (Total Mixed Ration) ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพน้ำนมโค โดยสหกรณ์จะเป็นผู้รวบรวมน้ำนมดิบของสมาชิกไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นม และจำหน่ายอย่างครบวงจร ซึ่ง ธ.ก.ส จะสนับสนุนวงเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ ให้กับสหกรณ์แห่งละ 300 ล้านบาท

· กรมส่งเสริมการเกษตร

จัดนิทรรศการส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่มีความทันสมัย สวยงามมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ประกอบด้วย

1. ส่วนแลนมาร์ค (Exhibition Landmark) ตกแต่งด้วยผลผลิตพืชไร่ และไม้ประดับคุณภาพดี
2. ส่วนนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 เทคโนโลยีการไถระเบิดดินดานในพื้นที่การปลูกพืชไร่ โดยการแสดงลักษณะดินดานและลักษณะการไถระเบิดดินดาน รวมถึงผลการไถระเบิดดินดานที่เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดิน

ส่วนที่ 2 การสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น โดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องยนต์ ข้อแนะนำการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร และเทคนิคการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร โดยช่างเกษตรท้องถิ่นจากกรมส่งเสริมการเกษตร

ส่วนที่ 3 ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร โดยการสาธิตระบบสูบน้ำและความเสียดทานในบ่อ สาธิตหัวปล่อยน้ำชนิดต่าง ๆ และคุณลักษณะของเทปน้ำหยด

"กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม เพื่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งการเข้าร่วมจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2016 ในครั้งนี้ จะนำผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่เข้าชมงานได้รับทราบถึงประโยชน์ของเครื่องจักรกลการเกษตรที่หลากหลาย และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการเกษตรของตนเอง ตลอดจนเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตเครื่องจักรกลเกษตรของไทยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรให้ดียิ่งขึ้น เกิดการเชื่อมโยงการผลิต การตลาด ระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้า รวมถึงเกษตรกรจะได้รับทราบถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ในวงการเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน" นายศักดิ์ชัย กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: พร้อมเปิดฉากงานแสดงเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาคอาเซียน SIMA ASEAN Thailand 2016

นายลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้การต้อนรับ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้จัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรระดับภูมิภาคอาเซียน หรือ SIMA ASEAN Thailand 2016 นำโดย...

ภาพข่าว: งานแสดงสินค้าเครื่องจักรกลเกษตรไทย 49

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เปิดงาน เครื่องจักรกลเกษตรไทย 49 โดยมีนายวรพจน์ แสงทวีสิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติต้อนรับ งานนี้จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมฯ ณ พ...

"กรมส่งเสริมการส่งออก" จัดงานใหญ่ "Tiff 2005" 4-8 มี.ค. นี้ ชูคอนเซ็ปท์ใหม่ Color Your Life โชว์ผู้เข้าร่วมงานกว่าหกหมื่นราย

กรุงเทพฯ--1 มี.ค.--อินดัสเทรียล ดีไซน์ เน็ทเวิร์ค "กรมส่งเสริมการส่งออก" เปิดตัวงานยิ่งใหญ่ "Tiff 2005"ขยายเต็มพื้นที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กว่า 47,000 ตารางเมตร ภายใต้คอนเซ็ปท์ใหม่ "Color Your Life" หวังผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกสินค้าเฟอ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง